Publicēts: 2018-08-16 15:15:00 CEST
Siguldas CMAS
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

Siguldas CMAS, AS, nerevidēts starpperiodu pārskats par pirmajiem sešiem 2018. gada mēnešiem

2018. gada pirmajos sešos mēnešos neto apgrozījums bija 525,1 tūkst. eiro, kas ir par 2,5 % mazāk nekā iepriekšējā gada pirmajos sešos mēnešos, bet peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa bija 20,2 tūkst. eiro – par 67,2 % jeb 41,3 tūkst. eiro mazāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

 Komerciālā rentabilitāte 2018. gada pirmajos sešos mēnešos bija 3,8 %, attiecīgi 2017. gada attiecīgajā periodā tā bija  11,4 %.

 PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 30.06.2018.
EUR
30.06.2017.
EUR
Neto apgrozījums525 059 538 268
a) no lauksaimnieciskās darbības525 059538 268
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas39 9289 827
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi(8 190)25 602
Materiālu izmaksas:(236 049)(233 840)
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas(186 436)(166 390)
b) pārējās ārējās izmaksas(49 613)(67 450)
Personāla izmaksas:(240 481)(223 095)
a) atlīdzība par darbu(188 253)(175 704)
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas(42 917)(38 772)
c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas(9 311)(8 619)
Vērtības samazinājuma korekcijas:(27 203)(23 667)
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas(27 203)(23 667)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas(32 894)(31 628)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa20 17061 467
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu-(9 606)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas20 17051 861
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi20 17051 861
Peļņa uz 1 akciju (EPS)0,0480,123

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.


Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

 E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

 

 

 

Pielikums


Siguldas_CMAS_2018_gada_6_menesu_parskats.pdf