Avaldatud: 2018-08-15 08:11:46 CEST
Tallinna Sadam
Kvartaliaruanne

ASi Tallinna Sadam 2018. aasta II kvartali ja 6 kuu majandustulemused

2018. aasta II kvartalis ja ka esimesel poolaastal kokku kasvasid nii teenindatud kauba maht kui reisijate arv ning kasvas ka müügitulu, moodustades II kvartalis 32,8 mln eurot ja esimeses poolaastas kokku 62,2 mln eurot. Korrigeeritud EBITDA oli stabiilne, kasvades II kvartalis 3,6% 17,9 mln euroni, puhaskasum aga vähenes 13,8 mln euro võrra. II kvartali ja esimese poolaasta kahjum on põhjustatud 2018. aasta aprillis otsustatud rekordilise dividendiga (105 mln eurot) seoses tekkinud tulumaksukulu (26,3 mln eurot) mõjust, mis oli planeeritud. Juhatuse hinnangul saavutab kontsern 2018. aastaks seatud kasumieesmärgi ning suudab 2019. aastal maksta dividende vastavalt kehtivale dividendipoliitikale ehk vähemalt 30 mln eurot.

II kvartali tulemusi mõjutasid enim järgmised trendid:

  • Üldine reisijate arvu kasv, samas vähenes reisijate arv Tallinn-Helsingi liinil 1% võrra
  • Vedellasti mahtude stabiliseerumine
  • Kaubasadamate segmendis langes müügitulu tonni kohta
  • Reisiparvlaevade segmendis reisijate arvu kasv ning lisalaev suveperioodil Saaremaa liinil
  • M/L Botnica prahilepingu sõlmimine suveperioodideks, mõju finantstulemustele avaldub alates 2018. aasta III kvartalist.


Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

 II kvII kv+/-6 kuud6 kuud+/-
 20182017 20182017 
Müügitulu32,831,73,4%62,261,51,1%
Korrigeeritud EBITDA17,917,33,6%35,536,5-2,7%
Korrigeeritud EBITDA marginaal54,8%54,7%-0,157,2%59,4%2,2
Ärikasum12,612,32,9%25,027,0-7,5%
Tulumaks-26,3-12,0118,8%-26,3-12,0118,8%
Perioodi kasum/kahjum-14,1-0,34301,3%-2,314,0-116,1%
Investeeringud3,39,2-64,4%5,224,5-78,8%

 

 30.06.201830.06.2017+/-
Varade maht656,4651,90,7%
Intressi kandvad võlakohustused228,4241,4-5,4%
Muud kohustused87,193,6-7,0%
Omakapital340,9316,97,6%
Aktsiate arv263,0185,242,0%


Müügitulu

Müügitulu kasvas 2018. aasta II kvartalis 1,1 mln euro ehk 3% võrra, mis viis kasvule ka kontserni esimese poolaasta müügitulu, mis kasvas 0,7 mln euro ehk 1% võrra 62,2 mln euroni. Enim kasvas müügitulu II kvartalis reisiparvlaevade segmendis (0,8 mln euro võrra ehk 11,8%) seoses suveperioodiks lisandunud täiendava reisiparvlaeva ja reisidega.
Reisisadamate segmendi müügitulu vähenemise tingis 2017. aasta kõrgem keskmine tasumäär laevatasude puhul ja laeva M/L Sea Wind üleviimine Vanasadamast Muuga sadamasse 2017. aasta oktoobris.
Kaubasadamate segmendi müügitulu vähenes esimesel poolaastal peamiselt kaubatasu ja renditulu (peamiselt endise Muuga söeterminali ala renditulu) vähenemise mõjul.
Segmendi "muud" müügitulu suurenemine tulenes M/L Botnica prahitasu määra indekseerimisest.

EBITDA
Segmentide põhiselt kasvas korrigeeritud EBITDA reisiparvlaevade segmendis ning vähenes teiste segmentide puhul nii esimese poolaasta kui II kvartali põhiselt. Kasv reisiparvlaevade segmendis ületas II kvartalis teiste segmentide vähenemise mõju, kuid poolaasta arvestuses jäi vähenemiste mõju suuremaks. Esimese poolaasta korrigeeritud EBITDA marginaal tõusis oodatult reisiparvlaevade puhul 31,5%lt 42,1%ni ning langes teiste segmentide puhul, mis viis ka kontserni marginaali 59,4%lt 57,2%le. II kvartali marginaali muutused olid segmentide põhiselt samasuunalised, kuid kontserni tasemel marginaal veidi tõusis eelmise aasta II kvartali suhtes.

Puhaskasum
Seoses rekordilises summas (105 mln eurot) dividendide väljakuulutamisega 2018. aasta II kvartalis, võrrelduna 48 mln euroga 2017. aastal, kasvas tulumaksukulu 14,3 mln euro võrra 26,3 mln euroni, mille mõjul jäi kontserni poolaasta tulemuseks kahjum summas 2,3 mln eurot. II kvartali tulemuseks oli kahjum summas 14,1 mln eurot, võrrelduna eelneva aasta võrdlusperioodi kahjumiga summas 0,3 mln eurot. Juhatuse hinnangul saavutab kontsern 2018. aastaks seatud kasumieesmärgi ning kõrvalekaldeid kehtiva dividendipoliitika järgimises ei teki.

Investeeringud
2018. aasta II kvartali investeeringute summaks kujunes 3,3 mln eurot, esimesel poolaastal kokku tegi kontsern investeeringuid summas 5,2 mln eurot. 2017. aasta esimesel poolaastal  tehti investeeringuid summas 24,5 mln eurot, millest aga ligi 20 mln eurot oli seotud uute reisiparvlaevade ehitusega. 2018. aasta esimesel poolaastal olid investeeringud peamiselt seotud Vanasadama liiklusalade rekonstrueerimise ja automaatsete liikluse juhtimissüsteemide kasutuselevõtuga ning Botnica viie-aasta dokitööde läbiviimisega.


Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes  eurodes30.06.201831.12.2017
VARAD  
   
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid68 4046 954
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded10 1379 271
Lepingulised nõuded4190
Varud407301
Käibevara kokku79 36716 526
   
Põhivara  
Investeeringud ühisettevõtjatesse1 1261 256
Muud pikaajalised nõuded198272
Materiaalne põhivara573 657577 125
Immateriaalne põhivara2 0581 958
Põhivara kokku577 039580 611
   
Varad kokku656 406597 137
   
KOHUSTISED  
   
Lühiajalised kohustised  
Võlakohustised18 17221 989
Tuletisinstrumendid511609
Võlad omanikele20 0000
Eraldised1 0271 503
Sihtfinantseerimine53303
Maksuvõlad21 931698
Võlad tarnijatele ja muud võlad15 1167 777
Lepingulised kohustised3 86033
Lühiajalised kohustised kokku80 67132 912
   
Pikaajalised kohustised  
Võlakohustised210 228213 611
Sihtfinantseerimine23 60723 826
Muud  võlad6464
Lepingulised kohustised928932
Pikaajalised kohustised kokku234 827238 433
   
Kohustised kokku315 498271 345
   
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital nimiväärtuses263 000185 203
Ülekurss44 4770
Kohustuslik reservkapital18 52018 520
Riskimaandamise reserv-511-609
Jaotamata kasum15 422122 678
Omakapital kokku340 908325 792
   
Kohustised ja omakapital kokku656 406597 137

 

Lühendatud konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne:

   6kuud6kuud
tuhandetes eurodes II kv 2018II kv 201720182017
     
Müügitulu32 75231 66262 16661 513
Muud tulud2412384444 135
Tegevuskulud-10 004-9 948-17 587-20 110
Tööjõukulud-4 782-4 483-8 972-8 541
Põhivara kulum ja väärtuse langus-5 546-5 176-10 949-9 726
Muud kulud-50-39-152-290
Ärikasum12 61112 25424 95026 981
     
Finantstulud ja -kulud    
Finantstulud814818
Finantskulud-527-613-1 038-1 088
Finantstulud ja -kulud kokku-519-599-1 030-1 070
     
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
kasum/kahjum investeeringutelt
ühisettevõtjasse
74257476
Kasum enne tulumaksustamist12 16611 68023 99425 987
     
Tulumaks-26 250-12 000-26 250-12 000
Perioodi kasum/kahjum-14 084-320-2 25613 987
sh emaettevõtja omanike osa
perioodi kasumist/kahjumist
 -14 084-320 -2 25613 987
     
Tava ja lahjendatud puhaskasum
/-kahjum aktsia kohta (eurodes)
-0,070,00-0,010,08
Tava ja lahjendatud puhaskasum
/-kahjum aktsia kohta
- jätkuvad tegevused (eurodes)
-0,070,00-0,010,08


   6kuud6kuud
tuhandetes eurodesII kv 2018II kv 201720182017
     
Perioodi kasum/kahjum-14 084-320-2 25613 987
     
Muu koondkasum    
Kirjed, mida võidakse tulevikus
ümber liigitada kasumisse või kahjumisse:
    
Kasum rahavoogude riskimaandamis-
Instrumentide õiglase väärtuse
muutusest (neto)
3310798276
Muu koondkasum kokku3310798276
     
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku-14 051-213-2 15814 263
sh emaettevõtja omanike osa
koondkasumist/-kahjumist
 -14 051-213 -2 15814 263

 

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

 6 kuud6 kuud
tuhandetes eurodes20182017
   
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha67 53567 309
Muude tulude eest laekunud raha56433
Maksed tarnijatele-20 676-22 976
Maksed töötajatele ja töötajate eest-8 019-7 631
Maksed muude kulude eest-185-677
Makstud tulumaks dividendidelt0-8 657
Äritegevusest laekunud raha38 71127 801
   
Materiaalse põhivara soetamine-5 908-15 854
Immateriaalse põhivara soetamine-385-362
Materiaalse põhivara müük0501
Saadud intressid28
Investeerimistegevuses kasutatud raha-6 291-15 707
   
Aktsiakapitali sissemaksed122 2870
Võlakirjade lunastamine-1 250-1 250
Saadud laenude tagasimaksed-3 383-3 383
Arvelduskrediidi (kohustis) muutus-2 5660
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed-1-1
Makstud dividendid-85 0000
Makstud intressid-1 020-1 239
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed-37-1
Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha29 030-5 874
   
RAHAVOOG KOKKU61 4506 220
   
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses6 95449 918
Raha ja raha ekvivalentide muutus61 4506 220
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus68 40456 138


Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2017. a 10,6 miljonit reisijat ja 19,2 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga M/L Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev ühisettevõte AS Green Marine. Kontserni 2017. a müügitulu oli 121,3 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 66,5 miljonit eurot ning puhaskasum 26,4 miljonit eurot.

 

Marko Raid
Finantsjuht / juhatuse liige

 

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
m.zirel@ts.ee

Manus


Tallinna Sadam Q2 2018 EST.pdf