Avaldatud: 2018-08-10 17:20:00 CEST
Silvano Fashion Group
Kvartaliaruanne

Silvano Fashion Group 2018.aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Silvano Fashion Group 2018.aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2018. aasta 6 kuu (võrrelduna 2017. aasta 6 kuuga) ja 30.06.2018 (võrrelduna 31.12.2017) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

tuhandetes eurodes6 kuud 20186 kuud 2017Muutus
Müügitulu 33 53332 8102,2%
EBITDA11 8108 09445,9%
Aruandeperioodi puhaskasum8 4185 70247,6%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa7 6575 43440,9%
Kasum aktsia kohta (eurodes)0,210,1540,0%
Äritegevuse rahavoog perioodil7 9494 71668,6%


tuhandetes eurodes30.06.201831.12.2017Muutus
Varad kokku 51 09052 880-3,4%
Käibevarad kokku40 09141 708-3,9%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa30 75640 974-24,9%
Raha ja raha ekvivalendid17 58521 230-17,2%


Rentaablusanalüüs, %6 kuud 20186 kuud 2017Muutus
Brutokasum57,849,516,8%
EBITDA35,224,742,5%
Puhaskasum25,117,444,3%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa22,816,637,3%


Finantssuhtarvud, %30.06.201831.12.2017Muutus
ROA25,919,930,2%
ROE36,427,134,3%
Hinna/ kasumi suhe8,79,5-8,4%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja2,44,7-48,9%
Likviidsuskordaja1,32,7-51,9%

Majandustulemused

Kontserni 2018. aasta 6 kuu käive moodustas 33 533 tuhat eurot, kasv eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 2,2%. Hulgimüügi käive kasvas 3,5% võrra.

2018. aasta  6 kuu  kontserni raporteeritav brutorentaablus kasvas 57,8%-ni, eelmise aasta sama perioodil vastav näitaja oli 49,5%. 2018. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasum ulatus 11 020 tuhande euroni võrreldes 2017. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 7 122 tuhat eurot. 2018. aasta 6 kuu ärikasumi rentaablus oli 32,9% võrreldes 21,7%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA moodustas 2018. aasta 6 kuuga 11 810 tuhat eurot, mis tähendab 35,2% rentaablust (8 094 tuhat eurot ja 24,7% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2018. aasta 6 kuuga 7 657 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 5 434 tuhat eurot 2017. aasta 6 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 22,8% võrreldes 16,6%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 30. juuni 2018 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 51 090 tuhande euroni, kahanedes 3,4% võrreldes 31. detsembriga 2017.

Võrreldes 31. detsembriga 2017 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 078 tuhande euro võrra ja moodustasid  2018. aasta 30. juuni seisuga 3 794  tuhat eurot. Varude saldo suurenes 950 tuhande euro võrra ning 2018. aasta 30. juuni seisuga moodustas 18 710 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis vähenes 10 218 tuhande euro võrra, ulatudes 2018. aasta 30. juuni seisuga 30 756 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused kasvasid 2018.aasta 6 kuuga 7 971 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2018. aasta 6 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 373 tuhat eurot, 412 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2018. aasta 30. juuni seisuga oli kontsernil 2 172 töötajat, neist 506 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2017 seisuga oli 2 279 töötajat, neist 506 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2018. aasta 6 kuu palgakulu koos maksudega oli 6 474  tuhat eurot (7 418 tuhat eurot 2017.aasta 6 kuuga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 407 tuhat eurot.

Juhtimisorganite otsused 2018. aasta esimese 6 kuu jooksul

12. jaanuaril 2018 toimunud AS Silvano Fashion Group erakorralisel aktsionäride üldkoosolekul otsustati maksta AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele täiendavalt dividendina 0,30 eurot aktsia kohta (registreerimise kuupäev 25.01.2018, makse teostatud 29.01.2018).


AS Silvano Fashion Group pidas oma korralise aktsionäride üldkoosoleku 28. juunil 2018. aastal. Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

  •   Üldkoosolek kinnitas 2017. majandusaasta aruande.
  • Üldkoosolek otsustas maksta dividende summas 0,20 eurot aktsia kohta (registreerimise kuupäev 16.07.2018, makse teostatud 24.07.2018).
  • Üldkoosolek otsustas nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing Ernst&Young Baltic AS 2018 ja 2019 majandusaastaks.
  • Üldkoosolek otsustas pikendada nõukogu liikme Mart Mutso volituste tähtaega nõukogu liikmena alates 01.07.2018.a kuni 30.06.2023.a.
  • Üldkoosolek otsustas muuta seltsi põhikirja punkti 2.1. esimest lauset ning kehtestada punkti 2.1. lause alljärgnevas sõnastuses: Seltsi miinimumaktsiakapital on 3 600 000 (kolm miljonit kuussada tuhat) eurot ja maksimumaktsiakapital on 14 400 000 (neliteist miljonit nelisada tuhat) eurot ning muuta seltsi põhikirja punkti 2.2 teist lauset ning kehtestada punkti 2.2 teine lause alljärgnevas sõnastuses: Iga Aktsia nimiväärtus on 0,10 eurot. 
  • Üldkoosolek otsustas vähendada aktsiaseltsi aktsiakapitali, vähendades aktsiate nimiväärtust 0,20 eurot aktsia kohta (registreerimise kuupäev 16.07.2018, mis makstakse välja pärast aktsiakapitali vähendamise registreerimist) ja muuta Seltsi põhikirja vastavalt.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodesLisad30.06.201831.12.2017
VARAD   
Käibevara   
Raha ja pangakontod 17 58521 230
Väljaantud laenud 22
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded2  3 7942 716
Varud318 71017 760
Käibevara kokku 40 09141 708
    
Põhivara   
Pikaajalised nõuded 259255
Investeeringud sidusettevõtetesse 6255
Müügiootel finantsvara 326320
Edasilükkunud tulumaksuvara 999900
Immateriaalne põhivara 245217
Kinnisvarainvesteeringud 922920
Materiaalne põhivara 48 1868 505
Põhivara kokku 10 99911 172
VARAD KOKKU 51 09052 880
    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Lühiajalised kohustused   
Võlad tarnijatele ja muud võlad514 8788 025
Maksuvõlad 1 967849
Lühiajalised kohustused kokku 16 8458 874
    
Pikaajalised kohustused   
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1010
Pikaajalised eraldised 5352
Pikaajalised kohustused kokku 6362
Kohustused kokku 16 9088 936
    
Omakapital   
Aktsiakapital610 80010 800
Ülekurss 8 5678 567
Kohustuslik reservkapital 1 3061 306
Ümberhindluse reserv 710710
Realiseerimata kursivahed -15 463-15 588
Jaotamata kasum 24 83635 179
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 30 75640 974
Mittekontrolliv osalus omakapitalis 3 4262 970
Omakapital kokku 34 18243 944
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 51 09052 880

 Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodesLisadII kvartal  2018II  kvartal 20176 kuud 20186 kuud 2017
Müügitulu817 37618 26833 53332 810
Müüdud toodangu kulu -7 313-8 804-14 162-16 563
Brutokasum 10 0639 46419 37116 247
      
Turustuskulud -2 990-3 285-5 928-6 159
Üldhalduskulud -1 058-1 284-2 123-2 559
Muud äritulud 67112126155
Muud ärikulud -235-292-426-562
Ärikasum 5 8474 71511 0207 122
      
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest -2012 073-241875
Muud finantstulud/(kulud) 163940106
Finantstulud ja -kulud kokku -1852 112-201981
      
Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatavatest sidusettevõtetest 4
3

12

12
Kasum enne tulumaksu5 666
6 830

10 831

8 115
Tulumaks -1 310
-1 237

-2 413

-2 413
      
Aruandeperioodi kasum 4 3565 5938 4185 702
Sealhulgas:     
  Emaettevõte omanike osa 3 9625 3837 6575 434
  Mittekontrolliva osaluse osa 394210761268
Kasum aktsia kohta emaettevõtte omanike osast kasumis, nii tava kui lahustatud (eurodes)70,11


0,150,210,15
 

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne
     
      
tuhandetes eurodesLisadII kvartal 2018II kvartal 20176 kuud 20186 kuud 2017
      
Aruandeperioodi kasum 4 3565 5938 4185 702
Kursierinevused, välismaiste ettevõtete osa 877-4 807

205


-3 315
Sealhulgas:     
  Emaettevõte omanike osa 742-4 428125-3 002
  Mittekontrolliva osaluse osa 135-37980-313
      
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku 5 2337868 6232 387
Sealhulgas:     
  Emaettevõte omanike osa 4 7049557 7822 432
  Mittekontrolliva osaluse osa 529-169841-45

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes6 kuud 20186 kuud 2017
Rahavood äritegevusest  
Perioodi kasum8 4185 702
Korrigeerimised:  
  Põhivara amortisatsioon790972
  Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud  investeeringutest-12-12
  (Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist 22-10
  Finantstulud ja -kulud kokku201-981
  Ebatõenäoliselt laekuvate arvete provisjon10
  Pikaajaliste hüvitiste eraldis10
Tulumaksu kulu2 4132 413
Varude muutus-950473
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus-1 078-459
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus-943-1 269
Makstud tulumaks -914-2 113
Kokku rahavood äritegevusest7 9494 716
   
Rahavood investeerimistegevusest  
Saadud intressid1981
Saadud dividendid11
Materiaalse põhivara müük840
Materiaalse põhivara soetus-373-412
Immateriaalse põhivara soetus-75-39
Kokku rahavood investeerimistegevusest-420-329
   
Rahavood finantseerimistegevusest  
Väljamakstud dividendid-11 185-947
Omaaktsiate tagasiostud0-1 522
Kokku rahavood finantseerimistegevusest-11 185-2 469
   
Raha ja raha ekvivalentide muutus-3 6561 918
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses21 23022 303
Valuutakursi muutuste mõju rahale  11 712
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus17 58524 933

Jarek Särgava
Juhatuse liige
AS Silvano Fashion Group
Tel +372 6845 000
Email: info@silvanofashion.com

Manus


SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne.pdf