Avaldatud: 2018-08-09 08:50:00 CEST
Tallink Grupp
Kvartaliaruanne

AS-i Tallink Grupp 2018 majandusaasta auditeerimata konsolideeritud II kvartali vahearuanne

Tallink Grupp AS ja tema tütarettevõtted (edaspidi „kontsern“) vedasid 2018. aasta II kvartalis (1. aprill – 30. juuni) kokku 2,6 miljonit reisijat, mida on 1,7% rohkem kui eelmise aasta II kvartalis. Kontserni II kvartali auditeerimata müügitulu vähenes 1,7% ja oli kokku 255,4 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 43,5 miljonit eurot (2017. aasta II kvartalis 48,9 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum oli 15,3 miljonit eurot (2017. aasta II kvartalis 17,9 miljonit eurot).

II kvartalis mõjutasid kontserni müügitulu ja tegevuse tulemit järgmised asjaolud:

 • Kontserni laevadel reisinud reisijate arvu suurenemine peaaegu kõigis geograafilistes segmentides (Eesti-Soome, Eesti-Rootsi ja Läti-Rootsi);
 • Eesti ja Soome vahelise laevaliikluse konkurentsist tulenev hinnasurve piletihindadele;
 • kaubaveo mahtude tugev kasv;
 • kütuse maailmaturuhindade tõusust tulenev suurem kütusekulu;
 • Prahtitulude vähenemine eelmise aasta sama perioodiga võrreldes, sest prahiti välja vähem laevu.

„Tulemusi mõjutas olulisel määral kütuse maailmaturu hinna tõus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Samuti asjaolu, et Tallinn-Helsingi liinil on toimunud Tallinna Sadama statistikale tuginedes teises kvartalis reisijate absoluutarvu vähenemine, milles Tallink suutis tänu tehtud investeeringutele küll reisijate arvu ja turuosa kasvatada, kuid mis on mõjutanud laiemat turukonkurentsi. Tulemusi mõjutavad ka Eestis kehtivad aktsiisimäärad, mis avaldavad negatiivset mõju Eesti turismi- ja teenindavale sektorile tervikuna. Tänases maailmas, kus meie teenuse sihtriikides on alternatiivsed reisimise ja vabaajaveetmise valikuvõimalused üha suuremad, on Eesti atraktiivse sihtkohana hoidmisel igal aspektil oma mõju“ ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Müügitulu ja segmendid
II kvartalis kasvas Kontserni lavaliinide opereerimise müügitulu peaaegu kõigis geograafilistes segmentides (Eesti-Soome, Eesti-Rootsi ja Läti-Rootsi), müügitulu kasv oli kokku 1,8 miljonit eurot.

Kontserni Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel kasvas reisijate arv 2,2% ehk rohkem kui 30 tuhande reisija võrra 1 379 tuhande reisijani. Tiheda konkurentsi tulemusel langes keskmine piletihind ja vähenes piletimüügist saadav tulu. Samas näitas kaubaveo müügitulu tugevat kasvu ka II kvartalis ja segmendi kogu müügitulu kasvas 0,7% ja oli 96,2 miljonit eurot. Eesti-Soome segmendi tulem kasvas 6,3% ja oli 21,0 miljonit eurot.

Soome-Rootsi vaheliste laevaliinide II kvartali reisijate arv ja müügitulu oli peaaegu samal tasemel eelmise aasta II kvartaliga, vastavalt 761 tuhat reisijat ja müügitulu oli 88,6 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes peamiselt suurema kütusekulu tõttu 2,2 miljoni euro võrra ja oli 7,2 miljonit eurot.

Eesti-Rootsi vahelise laevaliini müügitulu kasvas II kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,3%. Müügitulu kasvu toetas 1,3% suurem reisijate arv ja 17,2% suurem kaubaveoühikute arv. Segmendi tulem vähenes peamiselt suurema kütuse kulu tõttu 1,2 miljoni euro võrra ja oli 2,5 miljonit eurot.

Läti-Rootsi vahelise laevaliini müügitulu kasvas II kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4,6%. Müügitulu kasvu toetas 7,7% suurem reisijate arv ja 32,3% suurem kaubaveoühikute arv. Segmendi tulem vähenes peamiselt suurema kütusekulu tõttu 0,3 miljoni euro võrra ja oli -0,9 miljonit eurot.

Kasum
2018. aasta II kvartalis vähenes kontserni brutokasum eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,2 miljoni euro võrra ja oli 57,1 miljonit eurot. Kulumieelne ärikasum (EBITDA) vähenes 5,3 miljoni euro võrra ja moodustas 43,5 miljonit eurot. Kontserni II kvartali tegevustulemit mõjutasid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes peamiselt järgmised asjaolud:

 • 2,8 miljoni euro võrra madalamad prahitulud, sest välja prahiti vähem laevu;
 • kütuse maailmaturuhindade tõusust tulenev kütusekulu suurenemine.

Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes II kvartalis eelmise aasta II kvartaliga võrreldes 1,9 miljoni euro võrra ja oli 19,7 miljonit eurot.  Võrreldes eelmise aastaga lisandus shuttle-laeva Megastar amortisatsioonikulu, samas amortisatsioonikulu kokku vähenes, sest 2017. aasta lõpul müüdi kaks Superfast laeva.

Netofinantskulud vähenesid eelmise aasta II kvartaliga võrreldes 0,3 miljoni euro võrra. Muutus sisaldab intressikulu langust 0,9 miljoni euro võrra ja vahetuskursi erinevustest ning valuutakursside ja intressimäärade tuletisinstrumentide ümberhindluse kahjumi suurenemist 0,6 miljoni euro võrra.

Kontserni auditeerimata puhaskasum oli 2018. aasta II kvartalis 15,3 miljonit eurot ehk 0,023 eurot aktsia kohta. Eelmise aasta samal perioodil oli puhaskasum 17,9 miljonit eurot ehk 0,027 eurot aktsia kohta.

2018. majandusaasta esimese 6 kuu tulemused
2018. majandusaasta esimese 6 kuuga (1. jaanuar – 30. juuni) vedas Kontsern kokku 4,6 miljonit reisijat, mida on ligi 35 tuhande reisija võrra rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni esimese 6 kuu auditeerimata müügitulu vähenes 2,6% võrra ja oli kokku 439,6 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 47,7 miljonit eurot (2017. aasta esimesed 6 kuud: 54,1 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum oli 4,3 miljonit eurot (2017. aasta esimesed 6 kuud: 2,4 miljonit eurot).

2018. aasta esimese 6 kuu finantstulemust mõjutasid järgnevad asjaolud:

 • kruiisilaeva Baltic Princess 68 päeva kestnud hooldus- ja remonditööd;
 • eelmise aastaga võrreldes madalamad prahitulud;
 • kütuse maailmaturuhindade tõusust tulenev suurem kütusekulu;
 • Eesti ja Soome vahelise laevaliikluse konkurentsist tulenev piletihindade hinnasurve.

Investeeringud
2018. aasta II kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 6,4 miljonit eurot. Valdav osa investeeringutest olid seotud laevade kajutite ja avalike alade uuendamisega. Investeeringuid tehti ka veebipõhiste broneerimis- ja müügisüsteemide arendamisse.

Dividendid
Juunis 2018 otsustas aktsionäride korraline üldkoosolek maksta 2017. majandusaasta kasumist dividendi 0,03 eurot aktsia kohta. Dividendid kokku summas 20.1 miljonit eurot maksti välja 5. juulil 2018 (kolmas kvartal).

Finantsseisund
Kontserni netovõlg vähenes teises kvartalis 33,9 miljoni euro võrra ja oli kokku 447.0 miljonit eurot. Netovõla ja EBITDA suhe oli teise kvartali lõpu seisuga 2,9.

II kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata krediit) 165,4 miljonit eurot (30. juunil 2017 92,2 miljonit eurot), mis tagab jätkusuutliku tegevuse jaoks piisavalt tugeva finantsseisundi.

Kontsernil oli raha ja raha ekvivalente kokku 90,4 miljonit eurot (30. juunil 2017 82,0 miljonit eurot) ja kasutamata krediiti 75,0 miljonit eurot (30. juunil 2017 10,2 miljonit eurot).


Põhinäitajad

Perioodi kohtaII KV 2018II KV 2017Muutus %
Müügitulu (miljonites eurodes)255,4259,9-1,7%
Brutokasum (miljonites eurodes)57,159,3-3,8%
Aruandeperioodi puhaskasum (miljonites eurodes)15,317,9-14,7%
EBITDA (miljonites eurodes)43,548,9-10,9%
    
Amortisatsioon (miljonites eurodes)19,721,5-8,6%
Investeeringud (miljonites eurodes)6,45,3 
Aktsiate kaalutud keskmine arv669 882 040669 882 0400,0%
Aktsiakasum0,0230,027-14,7%
    
Reisijate arv2 631 3262 587 0331,7%
Kaubaveoühikute arv101 07291 81910,1%
Keskmine töötajate arv7 6117 5820,4%
    
Perioodi lõpu seisuga30.06.201831.03.2018Muutus %
Varad kokku (miljonites eurodes)1 554,51 531,61,5%
Kohustused kokku (miljonites eurodes)741,8714,63,8%
Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes)537,4551,0-2,5%
Netovõlg (miljonites eurodes)447,0480,9-7,0%
Netovõla ja EBITDA suhe2,943,06-3,9%
Omakapital kokku (miljonites eurodes)812,7817,1-0,5%
Omakapitali määr (%)52,3%53,3% 
    
Lihtaktsiate arv669 882 040669 882 0400,0%
Omakapital aktsia kohta1,211,22-0,5%
    
SuhtarvudII KV 2018II KV 2017 
Brutokasumi marginaal (%)22,3%22,8% 
EBITDA marginaal (%)17,0%18,8% 
Puhaskasumi marginaal (%)6,0%6,9% 

EBITDA: Finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum
Aktsiakasum: puhaskasum/kaalutud keskmine aktsiate arv
Omakapitali määr: omakapital kokku/varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital/aktsiate arv
Brutokasumi marginaal: brutokasum/müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA/müügitulu
Puhaskasumi marginaal: puhaskasum või -kahjum/müügitulu
Netovõlg: Intressikandvad kohustused miinus raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg/12 kuu EBITDA


Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodesII KV 2018II KV 20176K
2018
6K
2017
Müügitulu (lisa 3)255 409259 858439 564451 406
Müüdud kaupade ja teenuste kulud-198 356-200 579-368 804-377 257
Brutokasum57 05359 27970 76074 149
     
Müügi- ja turunduskulud-20 329-19 334-36 642-37 114
Üldhalduskulud-13 805-12 844-26 533-25 454
Muud äritulud9542131 067336
Muud ärikulud-54-9-81-144
Kasum äritegevusest23 81927 3058 57111 773
     
Finantstulud (lisa 4)2 8805 4175 9587 908
Finantskulud (lisa 4)-7 844-10 696-15 217-17 969
Kasum/kahjum enne tulumaksu18 85522 026-6881 712
     
Tulumaks-3 576-4 112-3 599-4 126
     
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum15 27917 914-4 287-2 414
     
Muu koondkasum104120
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed46162939318
Perioodi muu koondkasum kokku46262980518
     
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku15 74118 543-3 482-2 396
     
Aktsiakasum/-kahjum (eurodes, lisa 5)0,0230,027-0,006-0,004


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes30.06.201831.12.2017
VARAD  
Raha ja raha ekvivalendid90 40288 911
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded56 05246 466
Ettemaksed14 3675 395
Tulumaksu ettemakse4940
Varud40 95340 675
Käibevara201 823181 487
   
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud403403
Muud finantsvarad324344
Edasilükkunud tulumaksu vara18 71818 722
Kinnisvarainvesteeringud300300
Materiaalne põhivara (lisa 7)1 285 7751 308 441
Immateriaalne vara (lisa 8)47 19948 900
Põhivara1 352 7191 377 110
VARAD KOKKU1 554 5421 558 597
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  
Intressikandvad võlakohustused (lisa 9)163 235159 938
Võlad tarnijatele ja muud võlad (lisa 13)107 00395 548
Tuletisinstrumendid (lisa 6)28 44129 710
Võlad omanikele20 0993
Tulumaksukohustus3 56234
Ettemakstud tulud45 28431 429
Lühiajalised kohustused367 624316 662
   
Intressikandvad võlakohustused (lisa 9)374 201400 968
Tuletisinstrumendid (lisa 6)04 688
Muud kohustused160
Pikaajalised kohustused374 217405 656
Kohustused kokku741 841722 318
   
Aktsiakapital (lisa 10)361 736361 736
Ülekurss639639
Reservid70 64168 946
Jaotamata kasum379 685404 958
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital812 701836 279
Omakapital kokku812 701836 279
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU1 554 5421 558 597Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes6K
2018
6K
2017
   
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST  
Aruandeperioodi puhaskahjum-4 287-2 414
Korrigeerimised52 54356 637
Muutused:  
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes-18 538-18 542
Varudes-278-12 904
Äritegevusega seotud kohustustes25 42018 511
Muutused varades ja kohustustes6 604-12 935
Äritegevusest teenitud raha54 86041 288
Makstud tulumaks-7140
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU54 78941 328
   
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST  
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (lisad 7, 8, 9)-14 649-209 411
Laekumised materiaalse põhivara müügist42189
Saadud intressid11
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU-14 606-209 221
   
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST  
Saadud laenud (lisa 9)0184 000
Laenude tagasimaksed (lisa 9)-27 334-26 050
Arvelduskrediidi muutus (lisa 9)024 682
Tuletisinstrumentidega seotud maksed-1 746-1 819
Kapitalirendimaksete tasumine (lisa 9)-52-52
Makstud intressid-9 560-9 466
Laenudega seotud tehingukulude tasumine0-216
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU-38 692171 079
   
RAHAVOOD KOKKU1 4913 186
   
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses88 91178 773
Raha ja raha ekvivalentide muutus1 4913 186
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus90 40281 959


Veiko Haavapuu
Finantsdirektor
         
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel. +372 640 9914
E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee

Manus


Tallink Grupp 2018 Q2 EST.pdf