Avaldatud: 2018-08-09 07:00:00 CEST
Merko Ehitus
Poolaastaaruanne

2018. aasta 6 kuu ja II kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehitus kasvatas müügitulu ja puhaskasumit nii teises kvartalis kui kuue kuu lõikes. Kontserni teise kvartali müügitulu oli 103,3 miljonit ja 6 kuu müügitulu 183,7 miljonit eurot, teise kvartali puhaskasum 5,6 miljonit ja 6 kuu puhaskasum 6,7 miljonit eurot. Kontsern teenis üle poole 6 kuu müügituludest väljaspool Eestit.

Teises kvartalis jätkunud müügitulu kasv oli ootuspärane, tulenevalt viimasel paaril aastal sõlmitud ehituslepingute mahust. Enim kasvasid ehitustööde mahud Lätis. Nii esimeses kui teises kvartalis ületas kontserni ettevõtete väljaspool Eestit teostatud tööde maht Eestis teostatut. Ehituse sisendhindade kallinemise ja peatöövõtu turu tiheda konkurentsi tõttu pole aga ehitusmahtude kasvatamine kontsernile eesmärk omaette – keskendume ehitusteenuse kvaliteedile ja kasumlikkuse parandamisele. Teises kvartalis kasvas kontserni kasumlikkus eelkõige tänu ehitusteenuse kasumlikkuse paranemisele, puhaskasumlikkuse kasvu toetas ka mullusega võrreldes 0,9 miljoni euro võrra väiksem tulumaksukulu.

Merko Ehitus kontserni uute ehitustellimuste maht oli esimesel poolaastal väiksem kui teostatud tööde maht ja ehituslepingute portfell tervikuna kahanes. Kuna suuri ärikinnisvara objekte on viimastel aastatel Baltikumis palju käivitatud ning ehitamine läinud kallimaks, on tellijad ettevaatlikumad uute projektidega alustamisel. Jätkuvalt ei ole meil erilist edu olnud riigihangetel ning siin on uute tellimuste mahtu väga keeruline prognoosida, kuna projektide ettevalmistus on väga pikaajaline, tihti ületavad ehituspakkumised tellija rahalisi võimalusi, mistõttu hankeid tühistatakse või lükatakse edasi. See mõjutab kindlasti meie tellijatele pakutavate ehitusteenuste mahtusid 2019. aastal.

Balti riikide pealinnade korteriturul olulisi muutusi teises kvartalis ei toimunud. Uusi arendusprojekte käivitatakse jätkuvalt üsna suures mahus nii Tallinnas kui Vilniuses. Juhtkonna hinnangul on Riias märke korterituru aktiveerumisest, seda aga eelkõige odavamas hinnasegmendis. Korteriarendus on jätkuvalt kontserni keskne ärisuund, millesse investeeritakse. 2018. aasta 6 kuuga müüs Merko Ehitus 168 korterit kogumaksumusega 16,3 miljonit eurot (käibemaksuta), sh teises kvartalis 117 korterit kogumaksumusega 12,0 miljonit eurot (käibemaksuta). Sel aastal on Merko käivitanud Baltikumis kokku kuues arendusprojektis 349 korteri ehituse ning investeerinud tänavu käivitatud ja juba töös olevatesse arendusprojektidesse 13,6 miljonit eurot.

Merko Ehituse 2018. aasta teise kvartali müügitulu oli 103,3 miljonit eurot (II kvartal 2017: 70,7 mln eurot) ja kuue kuu müügitulu 183,7 miljonit eurot (6 kuud 2017: 128,8 mln eurot(, kasv 42,6%). Väljaspool Eestit teenitud 6 kuu müügitulu osakaal oli 52,6% (6 kuud 2017: 30,9%). Kontserni teise kvartali puhaskasum oli 5,6 miljonit (II kvartal 2017: 2,2 mln eurot) ja 6 kuu puhaskasum 6,7 miljonit eurot (6 kuud 2017: 3,2 mln eurot, kasv 107,7%). Kontserni teise kvartali EBITDA oli 6,4 miljonit ja 6 kuu oma 8,2 miljonit eurot. Teise kvartali kasum enne makse oli 5,8 miljonit ning 6 kuu kasum enne makse 7,1 miljonit eurot. 2018. aasta kuue kuuga sõlmis kontsern uusi lepinguid kogumahus 67,5 miljonit eurot, sealhulgas Hundipea sadama, Tsirguliina alajaama ning Tallinki büroohoone II etapi ehitustööde teostamiseks. Seisuga 30.06.2018 oli Merko Ehituse kontserni lepingute portfell 247 miljonit eurot.

Teises kvartalis olid suuremad töös olevad objektid Eestis T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskus, Maakri Kvartal, Öpiku Ärihoone B-maja, Tallinki büroohoone, Hiina Rahvavabariigi Suursaatkonna residents, Wendre tootmishoone laiendus, Viimsi riigigümnaasium, Toom-Kuninga 21 korterelamu, Tartu mnt 80 büroohoone I etapp ja Kuressaare keskväljak, Tsirguliina 330kV alajaama renoveerimistööd, Maadevahe ja Priimetsa asfaltbetoontehase jääkreostuse ohutustamine ja Hundipea sadama rekonstrueerimis- ning süvendustööd. Suuremate objektidena olid teises kvartalis ehituses Riias Akropole multifunktsionaalne keskus ja Alfa kaubanduskeskus, Z Towers kompleks ning Ventspilsi muusikakool ja kontserdihall. Vilniuses olid suuremateks objektideks Radisson Blu Hotel Lietuva laiendus, Hotel Neringa ja kortermajade kompleks Šaltiniu Namai kvartalis ning Klaipedas Philip Morrise tehase rekonstrueerimine ja laiendus.

 

KOKKUVÕTE II KVARTALI JA 6 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS

2018. aasta II kvartali puhaskasum oli 5,6 mln eurot (II kvartal 2017: 2,2 mln eurot) ning puhaskasumi marginaal 5,4% (II kvartal 2017: 3,1%). 2018. aasta 6 kuu puhaskasum oli 6,7 mln eurot (6 kuud 2017: 3,2 mln eurot), kasvades 107,7%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Puhaskasumi marginaal tõusis 3,6% ni (6 kuud 2017: 2,5%). Puhaskasumlikkuse tõusu mõjutas muuhulgas asjaolu, et 2017. aastal kandis AS Merko Ehitus dividendidelt tulumaksukulu 0,9 mln eurot, samas kui 2018. aastal makstud dividendidega tulumaksukulu ei kaasnenud – dividendid maksti välistütarde poolt emaettevõttele välja makstud dividendidest.
2018. aasta II kvartali kasum enne makse oli 5,8 mln eurot (II kvartal 2017: 3,3 mln eurot) ning 6 kuu kasum enne makse oli 7,1 mln eurot (6 kuud 2017: 4,4 mln eurot), mis andis maksustamiseelse kasumi marginaaliks 3,8% (6 kuud 2017: 3,4%).

MÜÜGITULU

2018. aasta II kvartali müügitulu oli 103,3 mln eurot (II kvartal 2017: 70,7 mln eurot) ning 2018. aasta 6 kuu müügitulu oli 183,7 mln eurot (6 kuud 2017: 128,8 mln eurot). 6 kuu müügitulu suurenes 42,6%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 6 kuu müügitulu osakaal oli 52,6% (6 kuud 2017: 30,9%).

LEPINGUTE PORTFELL

30. juuni 2018 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 247,0 mln eurot (30. juuni 2017: 387,5 mln eurot). 2018. aasta 6 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi lepinguid kogumahus 67,5 mln eurot (6 kuud 2017: 216,6 mln eurot). II kvartali uute lepingute maht oli 45,3 mln eurot (II kvartal 2017: 158,0 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS

2018. aasta 6 kuuga müüs kontsern 168 korterit (sh 34 korterit ühisprojektis) kogumaksumusega 16,3 mln eurot (käibe-maksuta), 2017. aasta 6 kuuga müüdi 239 korterit (sh 1 korter ühisprojektis) kogumaksumusega 26,9 mln eurot. 2018. aasta II kvartalis müüdi 117 korterit (sh 9 korterit ühisprojektis) kogumaksumusega 12,0 mln eurot (käibemaksuta), võrreldes 2017. aasta II kvartalis müüdud 98 korteriga kogumaksumusega 10,5 mln eurot.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 27,2 mln eurot ning omakapital 119,1 mln eurot (42,8% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2017. aasta 30. juuni seisuga olid vastavalt 25,9 mln eurot ning 118,7 mln eurot (49,3% bilansimahust). Seisuga 30. juuni 2018 oli kontserni netovõlg 26,9 mln eurot (30. juuni 2017: 19,4 mln eurot).

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

auditeerimata
tuhandetes eurodes

 2018.a.
6 kuud
2017.a.
6 kuud
2018.a.
II kvartal
2017.a.
II kvartal
2017.a.
12 kuud
Müügitulu183 650128 807103 34070 660317 598
Müüdud toodangu kulu(170 621)(118 627)(94 394)(64 601)(286 747)
Brutokasum 13 02910 1808 9466 05930 851
Turustuskulud(1 729)(1 638)(923)(778)(3 215)
Üldhalduskulud(5 664)(4 918)(2 845)(2 400)(11 289)
Muud äritulud1 6951 2268436593 793
Muud ärikulud(105)(133)(73)(76)(601)
Ärikasum7 2264 7175 9483 46419 539
Finantstulud (-kulud)(171)(362)(145)(206)(767)
sh kasum (kahjum) tütarettevõtte müügist(59)-(59)-14
kasum (kahjum) ühisettevõtetelt226(2)90(30)64
finantstulud (-kulud) muudelt pikaajalistelt investeeringutelt----2
intressikulud(309)(347)(156)(174)(745)
kasum (kahjum) valuutakursi muutustest(1)(1)-(3)(1)
muud finantstulud (-kulud)(28)(12)(20)1(101)
Kasum enne maksustamist7 0554 3555 8033 25818 772
Tulumaksukulu(201)(1 113)(111)(995)(3 020)
Perioodi puhaskasum6 8543 2425 6922 26315 752
sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist6 6693 2115 5652 18214 694
mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist18531127811 058
Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse     
Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel28(30)15(27)(74)
Perioodi koondkasum6 8823 2125 7072 23615 678
sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist6 6963 1825 5792 15714 637
mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist18630128791 041
Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes)0,380,180,310,120,83

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

auditeerimata
tuhandetes eurodes 

 30.06.201830.06.201731.12.2017
VARAD   
Käibevara   
Raha ja raha ekvivalendid27 23025 86439 210
Nõuded ja ettemaksed91 54163 77575 844
Ettemakstud tulumaks163625492
Varud120 467120 256118 421
 239 401210 520233 967
Põhivara   
Pikaajalised finantsinvesteeringud15 16712 88117 242
Edasilükkunud tulumaksuvara51 3255
Kinnisvarainvesteeringud13 7483 97915 719
Materiaalne põhivara9 45411 7159 665
Immateriaalne põhivara574571497
 38 94830 47143 128
    
VARAD KOKKU278 349240 991277 095
    
KOHUSTUSED    
Lühiajalised kohustused   
Laenukohustused16 2024 06724 218
Võlad ja ettemaksed92 63866 07974 972
Tulumaksukohustus375161413
Lühiajalised eraldised4 4873 8854 569
 113 70274 192104 172
Pikaajalised kohustused   
Pikaajalised laenukohustused37 89441 15835 138
Edasilükkunud tulumaksukohustus1 3351 1651 259
Muud pikaajalised võlad1 5002 0391 789
 40 72944 36238 186
    
KOHUSTUSED KOKKU154 431118 554142 358
    
OMAKAPITAL   
Mittekontrolliv osalus4 7893 7224 567
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital   
Aktsiakapital7 9297 9297 929
Kohustuslik reservkapital793793793
Realiseerimata kursivahed(675)(674)(702)
Jaotamata kasum111 082110 667122 150
 119 129118 715130 170
OMAKAPITAL KOKKU123 918122 437134 737
    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU278 349240 991277 095

Vahearuanne ja investorpresentatsioon on lisatud manusena börsiteatele ning on avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel (group.merko.ee).

Priit Roosimägi
Kontserni finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
priit.roosimagi@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni kuuluvad Eesti juhtiv ehitusettevõte AS Merko Ehitus Eesti, Läti turule keskendunud SIA Merks, Leedu turul tegutsev UAB Merko Statyba, Norra ehitusettevõte Peritus Entreprenør AS ning kontserni kinnisvaraarenduse äriüksus koos kinnisvara omavate äriühingutega. 2017. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 757 inimesele ning ettevõtte 2017. aasta müügitulu oli 317,6 miljonit eurot.

Manused


Merko_Ehitus_2018_6k_presentatsioon.pdf
Merko_Ehitus_2018_6k_vahearuanne.pdf