Avaldatud: 2018-08-08 10:26:31 CEST
Tallinna Sadam
Juhatuse vahearuanne

ASi Tallinna Sadam 2017. a IFRS-põhised kvartaalsed finantstulemused

2017. a ja eelnevate aastate kvartalite kohta avalikustatud ASi Tallinna Sadam auditeerimata vahearuanded ei ole koostatud vastavalt IAS 34 „Vahearuandlus“ standardile ega kajasta alates 2017. aastast ettevõtte poolt vararakendatud uusi ja täiendatud IFRS standardeid (sh IFRS 15 „Kliendilepingutest saadav müügitulu“ ja IFRS 9 „Finantsinstrumendid“). Suurema läbipaistvuse eesmärgil avalikustab ettevõte uuendatud IFRS standarditele vastava 2017. a kasumiaruande kvartalite lõikes.


tuh EURI kvII kvIII kvIV kv2017 kokku
      
Müügitulu29 84931 66232 69427 090121 295
Muud tulud3 8982384412314 808
Tegevuskulud-10 163-9 948-11 582-9 348-41 041
Tööjõukulud-4 057-4 483-4 455-4 962-17 957
Põhivara kulum ja väärtuse langus-4 550-5 176-5 307-11 397-26 430
Muud kulud-251-39-33-35-358
Ärikasum14 72612 25411 7581 57940 317
      
Finantstulud ja -kulud     
Finantstulud41441133
Finantskulud-475-613-611-619-2 318
Finantstulud ja -kulud kokku-471-599-607-608-2 285
      
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
kasum/kahjum investeeringutelt
ühisettevõtjasse
5125296-24348
Kasum enne tulumaksustamist14 30611 68011 44794738 380
      
Tulumaks0-12 000045-11 955
Perioodi kasum/kahjum14 306-32011 44799226 425


Nii ülaltoodud tabelis esitatud kvartaalsed tulemused kui ka 2017. a vahearuannetes avalikustatud andmed on auditeerimata. Täpsem informatsioon ja uute IFRS standardite rakendamise mõju 2017. a majandustulemustele on esitatud ASi Tallinna Sadam 2017. a konsolideeritud majandusaasta aruandes. Majandusaasta aruanded, vahearuanded ning põhilised tegevusnäitajad kvartalite lõikes on avalikustatud ettevõtte investoritele suunatud veebilehel: https://investor.ts.ee/.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2017. a 10,6 miljonit reisijat ja 19,2 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga m/l Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev ühisettevõte AS Green Marine. Kontserni 2017. a müügitulu oli 121,3 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 66,5 miljonit eurot ning puhaskasum 26,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee