Publicēts: 2018-08-01 16:05:53 CEST
Latvijas Gāze
Akcionāru sapulces sasaukšana

AS "Latvijas Gāze": Paziņojums par papildus jautājuma iekļaušanu ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā

Paziņojums par papildus jautājuma iekļaušanu
akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valde paziņo, ka, pamatojoties uz akcionāra Marguerite Gas II S.á.r.l. pieprasījumu, tā papildina 2018.gada 3.oktobra ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtību ar jautājumu: "3. Par ārkārtas dividenžu noteikšanu un izmaksu”. Līdz ar to akcionāru sapulces darba kārtība ir šāda:

Sapulces darba kārtība:

  1. Sabiedrības Padomes locekļu atsaukšana.
  2. Sabiedrības Padomes vēlēšanas.
  3. Par ārkārtas dividenžu noteikšanu un izmaksu.

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2018.gada 3.oktobrī AS “Latvijas Gāze” telpās Rīgā, Vagonu ielā 20. Akcionāru sapulces sākums plkst. 10:00. Reģistrācija uz sapulci sāksies plkst. 9.30.

Visi ar AS "Latvijas Gāze" akcionāru sapulci saistītie dokumenti tiek publicēti sekojošajos interneta resursos: AS "Latvijas Gāze" interneta mājas lapā www.lg.lv sadaļā "Akcionāru sapulces", Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akcionāru sapulcē ir 2018.gada 25.septembris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties AS “Latvijas Gāze” ārkārtas akcionāru sapulcē 2018.gada 3.oktobrī.

Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts šis paziņojums par akcionāru sapulces papildus darba kārtības jautājuma iekļaušanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtības jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti.

Akcionāri interneta resursos var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kas tiek publicēti nekavējoties pēc to iekļaušanas darba kārtībā vai saņemšanas. Savukārt klātienē iepazīties ar materiāliem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem var:

  1. no 2018.gada 19.septembra līdz 2.oktobrim darba dienās no plkst.10.00 līdz 15.00 Rīgā, Vagonu ielā 20, AS “Latvijas Gāze” telpās, iepriekšējā darba dienā piesakoties pa tālruni 67374369 vai rakstot uz e-pastu IR@lg.lv;
  2. akcionāru sapulces dienā – akcionāru reģistrācijas vietā.

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" valde

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze"
Vienotais reģ. nr. 40003000642
Juridiskā adrese: Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009
Papildus informācija:
Esmeralda Balode-Buraka
t. 67 374 369, ir@lg.lv