Avaldatud: 2018-07-31 12:15:39 CEST
Mainor Ülemiste
Börsiteade

2.kv 2018 Mainor Ülemiste AS vahearuanne

 

2018. aasta 2. kvartali põhisündmused

 

Mainor Ülemiste kuulutas aprillis välja arhitektuurikonkursi 1899. aastast pärit paekivist tehasehoone kaasajastamiseks ja laiendamiseks

Kõnealuse Sepapaja tn 10 kinnistul asuva endise tehasehoone rekonstrueerimisprojekti näol on tegu seni suurima renoveeritava hoonega Ülemiste Citys. Mainor Ülemiste AS-ile kuuluva  kinnistu ehitusõiguse maht ulatub detailplaneeringu alusel ligi 50 000 ruutmeetrini. Kuna tegemist on linnaku südames asuva hoonega, soovib Mainor Ülemiste sinna koondada linnaku inimestele olulised teenused ja funktsioonid: lisaks traditsioonilistele büroodele ka ühise töötamise alad, üürikorterid ning toitlustuse. Suunatud arhitektuurkonkursile kutsuti osalema Eesti tipp–arhitektuuribürood: Allians Arhitektid, KOKO Arhitektid, Arhitektuuribüroo Pluss ja HG Arhitektuur. Mainor Ülemiste AS nõukogu kuulutab võidutöö välja augusti keskpaigas. Ettevõtte soov on hoone projekteerimine lõpule viia 2019. aasta kevadeks, ehitusloani jõuda 2019. aasta lõpuks ning ehitust alustada 2021. aastal.

 

18. aprillil avaldas Ülemiste City ärilinnakut arendav AS Technopolis Ülemiste 2017. aasta majandustulemused

AS Technopolis Ülemiste puhaskasum kasvas 2017. aastal võrreldes eelneva aastaga 68% ulatudes 12 miljoni euroni ja käive 5% ulatudes 13,6 miljoni euroni, mis on ettevõtte kõigi aegade parimad tulemused. Kulumieelne tegevuskasum EBITDA oli 8,9 miljonit eurot ja kasvas mullusega võrreldes 4,3%. Technopolis Ülemiste omakapital moodustas aruandeperioodi lõpus 68,4 miljonit eurot. Ettevõtte poolt üürile antav pind Ülemiste City linnakus ulatub täna ca 72 000 ruutmeetrini, millega ollakse suurim büroohoonete omanik Tallinnas.

 

Mainor Ülemiste sõlmis mais üürilepingud kahe rahvusvahelise suurettevõttega

Mais allkirjastas Mainor Ülemiste AS uute büroopindade üürilepingud kahe rahvusvahelise suurettevõttega, kes kolivad sügisel avatavasse Öpiku maja II bürootorni. Ca 4 500 ruutmeetrist  büroopinda hõlmavate üürilepingute väärtuseks on kokku ligi 4 miljonit eurot. Vastavalt konfidentsiaalsusleppele avaldatakse oma tegevusega Ülemiste linnakusse laienevate ettevõttete nimed sügisel, kui uued bürood Öpiku majas avatakse.

 

20. juunil avati Ülemiste City uusim ning Tallinna lennujaamale lähim Ülemiste järve vaatega büroohoone

Lennujaama läheduses aadressil Lõõtsa tn 12 avati 13-korruseline Alexandre Liwentaali nime kandev büroohoone, mille ehituse peavõtjaks oli Nordecon AS. Technopolis Ülemiste investeeris ligi 10 000 ruutmeetrise kogupinnaga Liwentaali majja kokku 13 miljonit eurot ja hoone vastab kõrgeima keskonnasertifikaadi LEED Platinum nõuetele.

   

25. juunil avati Ülemiste linnaku rajaja ja suure visionääri Ülo Pärnitsa skulptuur

Öpiku maja esinduslike bürootornide ees aadressil Valukoja tn 8 asuv skulptuur kujutab pingil istuvat Ülo Pärnitsat – Ülemiste City linnaku asutajat, pikaaegset Mainori juhtfiguuri, uue ajastu hariduse teerajajat ja suurt visionääri.  Skulptuuri avamisel allkirjastati ka Tallinna Tehnikaülikooli,  AS Mainor ja Ülemiste City arendajate Mainor Ülemiste   AS-i ning Technopolis Ülemiste AS-i vahel memorandum, mille tulemusel avab Tehnikaülikool uue professuuri ja hakkab Ülemiste linnakuga koostöös arendama targa linna lahendusi.

 

 

Ülemiste City võtmenäitajad seisuga 30.06.2018

Üüritud pind                 168 159 m2

Täituvus                       99%


 

 

 

Finantsülevaade

 

2. kvartali 2018. aasta puhaskasum on 1 325 tuhat eurot.

 

Netokäive ja puhaskasum

  • 2. kvartali netokäive on 2 067 tuhat eurot, netokäive tõusis 2017. aasta  2. kvartaliga võrreldes 8,2%
  • Puhaskasum on 1 325 tuhat eurot, kasv 2017. a 2. kvartaliga võrreldes on 13,3%

 

Kulud

  • 2. kvartali 2018. a opereerimiskulud on kasvanud 1 057 tuhandelt eurolt (2. kvartal 2017) 1 063 tuhandele eurole
  • Laenude, võlakirjade intressikulu ja muud finantskulud on 722 tuhat eurot, kasv võrreldes 2017. a 2. kvartaliga 50,1%  (481 tuhat eurot)

 

Intressikandavad kohustused

  • Mainor Ülemiste AS intressikandvad kohustused moodustavad 68 692 tuhat eurot. Ettevõtte neli suuremat laenuandjat perioodi lõpus olid Nordea Bank AB, LHV Pank AS, OP Corporate Bank Plc, Luminor Bank AS
  • Mainor Ülemiste AS-l on vahearuande perioodi lõpu seisuga kasutamata laenuvõimalusi summas 13 000 tuhat eurot

 

 

Juhatuse kinnitused

Kinnitame, et esitatud aprill-juuni 2018. a vahearuande finants- ja muu lisainfo on õige ja ammendav. Mainor Ülemiste AS-i konsolideeritud finantsaruanne annab õige ja usaldusväärse finantsseisundi, tulemuste ja rahavoogude ülevaate.

Aprill-juuni 2018. a konsolideeritud finantsaruanne on auditeerimata.

 

 

Margus Nõlvak

Juhatuse esimees

Tallinn, 31.07.2018. a

 

 

 

Konsolideeritud kasumiaruanne

(vastavalt IFRS-le)

Tuhandetes eurodes

Mainor Ülemiste AS 2 kv 2017 3 kv 2017 4 kv 2017 1 kv 2018 2 kv 2018
Müügitulu   1 910 1 904 2 035 2 194 2 067
Müüdud teenuste kulu -572 -520 -699 -732 -557
Tegevuskulud   -485 -465 -649 -481 -506
Kulum   -14 -16 -14 -12 -12
Tulu kapitaliosalusel kajastatud investeeringutest* 966 953 981 1 038 1 054
Muud äritulud   0 1 14 4 0
Muud ärikulud   -2 -1 -4 -2 -1
Ärikasum   1 803 1 856 1 664 2 009 2 045
Muud finantstulud 37 36 117 1 2
Intressikulud ja muud finantskulud -481 -506 -621 -509 -722
Tulumaks   -190 0 0 0 0
Puhaskasum*   1 169 1 386 1 160 1 501 1 325
               
* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta

 

 

Konsolideeritud bilanss

(vastavalt IFRS-le)

Tuhandetes eurodes

 

Mainor Ülemiste AS 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018
Materiaalne ja immateriaalne põhivara 76 93 83 72 66
Kinnisvarainvesteeringud 91 539 95 748 102 070 106 421 112 307
Muud 9 667 9 679 9 348 9 320 9 332
Kapitaliosalusel kajastatud finantsinvesteeringud * 29 545 30 498 33 517 34 555 34 377
Nõuded ja ettemaksed 1 585 1 673 1 246 1 533 2 389
Raha ja raha ekvivalendid 8 295 8 234 9 400 8 693 9 049
VARAD KOKKU 140 707 145 925 155 664 160 594 167 520
           
Omakapital          
Aktsiakapital 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200
Reservkapital 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920
Jaotamata kasum * 64 905 66 374 70 817 72 318 72 410
OMAKAPITAL KOKKU 86 025 87 494 91 937 93 438 93 530
           
Kohustused          
Laenukohustused 51 789 55 217 59 823 62 777 68 692
Muud kohustused 527 531 611 645 704
Võlad ja ettemaksed 2 366 2 683 3 293 3 734 4 594
KOHUSTUSED KOKKU 54 682 58 431 63 727 67 156 73 990
           
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 140 707 145 925 155 664 160 594 167 520
           
* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta      
                 

   

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes 

Mainor Ülemiste AS 2kv  2017 3kv  2017 4kv  2017 1kv  2018 2kv  2018
Rahavood äritegevusest          
Puhaskasum 1 169 1 386 1 160 1 501  1 325
Korrigeerimised:          
  Põhivara kulum 14 16 14 12 12
  Tulu kapitaliosalusel kajastatud finantsinvesteeringud -966 -953 -981 -1 038 -1 054
  Finantstulud ja kulud 444 470 504 508 681
  Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -371 -14 676 -329 -367
  Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 295 527 629 552 1 067
  Saadud intressid 18 0 0 0 0
  Saadud dividendid 0 0 0 0 616
  Makstud intressid ja muud finantskulud -481 -506 -621 -509 -722
  Tulumaks 0 -190 0 0 0
Rahavood äritegevusest kokku 122 736 1 381 697 1 558
Rahavood investeerimistegevusest          
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus -3 -32 0 0 0
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 0 0 0 0 0
Kinnisvarainvesteeringute soetused ja parendused -2 969 -4 162 -4 810 -4 338 -5 900
Antud laenud 0 0 0 0 0
Antud laenude tagastamine 0 0 0 0 0
Ettevõtete soetamine 0 0 0 0 0
Rahavood investeerimistegevusest kokku -2 972 -4 194 -4 810 -4 338 -5 900
Rahavood finantsinvesteerimistegevusest          
Võlakirjade emiteerimine 0 0 2 620 14 1 204
Saadud laenud 2 804 3 755 2 344 3 284 5 056
Saadud laenude tagasimaksed -362 -358 -369 -364 -330
Makstud dividendid -840 0 0 0 -1 232
Rahavood finantsinvesteerimistegevusest kokku 1 602 3 397 4 595 2 934 4 698
RAHAVOOD KOKKU -1 248 -61 1 166 -707 356
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 9 543 8 295 8 234 9 400 8 693
Raha ja raha ekvivalentide muutus -1 248 -61 1 166 -707 356
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus 8 295 8 234 9 400 8 693 9 049

 

         Mainor Ülemiste AS
         Valukoja 8
         11415 Tallinn
         Tel: +372 5304 6992
         E-mail: info@mainorulemiste.ee
         www.mainorulemiste.ee


2.kv 2018 Mainor Ülemiste AS vahearuanne.pdf