Publicēts: 2018-07-24 15:00:00 CEST
Latvijas Gāze
Akcionāru sapulces sasaukšana

AS "Latvijas Gāze": Paziņojums par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valde, pamatojoties uz akcionāra publiskās akciju sabiedrības “Gazprom” pieprasījumu, sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2018.gada 3.oktobrī AS “Latvijas Gāze” telpās Rīgā, Vagonu ielā 20. Akcionāru sapulces sākums plkst. 10:00. Reģistrācija uz sapulci sāksies plkst. 9.30.

Visi ar AS "Latvijas Gāze" akcionāru sapulci saistītie dokumenti tiek publicēti sekojošajos interneta resursos: AS "Latvijas Gāze" interneta mājas lapā www.lg.lv sadaļā "Akcionāru sapulces", Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

Sapulces darba kārtība:

  1. Sabiedrības Padomes locekļu atsaukšana.
  2. Sabiedrības Padomes vēlēšanas.

AS “Latvijas Gāze” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 39 900 000.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akcionāru sapulcē ir 2018.gada 25.septembris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties AS “Latvijas Gāze” ārkārtas akcionāru sapulcē 2018.gada 3.oktobrī.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. Savukārt akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, kā arī jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama www.lg.lv sadaļā "Akcionāru sapulces"), bet juridisko personu likumiskajiem pārstāvjiem papildus jāuzrāda pārstāvību apliecinošs dokuments (izraksts no komercreģistra vai tml.).

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 5 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas vai 7 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Papildus jautājumi kopā ar lēmumu projektiem vai paskaidrojumi par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus, jāiesniedz institūcijai, kas sasaukusi sapulci.

Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti.

Akcionārs vai akcionāru grupa ir tiesīgi izvirzīt ievēlēšanai padomē savus kandidātus ar tādu aprēķinu, lai, šā akcionāra vai akcionāru grupas pārstāvēto balsstiesīgo kapitālu dalot ar izvirzāmo kandidātu skaitu, katram no kandidātiem būtu ne mazāk par pieciem procentiem no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla. Katrs šādi izvirzītais kandidāts tiek iekļauts padomes locekļu vēlēšanu sarakstā. Aicinām savlaicīgi izvirzīt padomes locekļu kandidātus, informējot par to AS "Latvijas Gāze" valdi līdz 2018. gada 3. septembrim. Atbilstoši normatīvajam regulējumam visiem padomes kandidātiem ir jāiesniedz rakstiska piekrišana un personu apliecinoša dokumenta kopija, kā arī jāsniedz papildus informācija (tiem kandidātiem, kas nedarbojās iepriekšējā padomē) - vārds, uzvārds, dzimšanas datums un vieta, izglītība, vismaz pēdējo trīs gadu darba pieredze, spēkā esoši amati citos uzņēmumos, AS "Latvijas Gāze" akcijas īpašumā, kā arī digitāla fotogrāfija (jānosūta uz IR@lg.lv).

Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Akcionāri interneta resursos var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kas tiek publicēti nekavējoties pēc to iekļaušanas darba kārtībā vai saņemšanas. Savukārt klātienē iepazīties ar materiāliem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem var:

  1. no 2018.gada 19.septembra līdz 2.oktobrim darba dienās no plkst.10.00 līdz 15.00 Rīgā, Vagonu ielā 20, AS “Latvijas Gāze” telpās, iepriekšējā darba dienā piesakoties pa tālruni 67374369 vai rakstot uz e-pastu IR@lg.lv;
  2. akcionāru sapulces dienā – akcionāru reģistrācijas vietā.

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" valde

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze"
Vienotais reģ. nr. 40003000642
Juridiskā adrese: Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009
Papildus informācija:
Esmeralda Balode-Buraka
t. 67 374 369, ir@lg.lv

Pielikums


Pilnvarojuma_veidlapa.doc