Paskelbta: 2018-07-16 08:42:35 CEST
AUGA group, AB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AUGA group, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2018 m. liepos 16 d., sprendimas

2018 m. liepos 16 d. įvykusio neeilinio visuotinio AUGA group, AB (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimo sprendimas darbotvarkės klausimu (susirinkime buvo pasiūlytas alternatyvus sprendimas):

Pakeisti 2018 m. kovo 28 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtą 1.4 darbotvarkės klausimu sprendimą, pakeistą 2018 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu 6 darbotvarkės klausimu, didinant sprendime nurodytų kartu su viešo Bendrovės akcijų siūlymo metu siūlomų esamų akcijų, priklausančių Baltic Champs Group, UAB, skaičių nuo 20 000 000 akcijų iki 40 000 000 akcijų ir išdėstyti sprendimą atitinkamai:

„1.4. Nustatoma, kad 2018 m. kovo 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo pagrindu naujai išleidžiamos akcijos (iki 80 000 000 naujų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR, toliau – Naujai išleidžiamos akcijos) turi investuotojams viešo Bendrovės akcijų siūlymo metu būti siūlomos kartu su iki 40 000 000 esamų akcijų, priklausančių Baltic Champs Group, UAB (toliau – Esančios akcijos). Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtina, kad sutinka ir neprieštarauja, jog viešo siūlymo metu Esančios akcijos, priklausančios Baltic Champs Group, UAB, gali būti siūlomos kartu su Naujai išleidžiamomis akcijomis ir kad viešo siūlymo metu jokios Bendrovės akcijos, priklausančios bet kuriam kitam Bendrovės akcininkui, nebus siūlomos; siūlymo proceso kaštai turės būti dengiami Bendrovės ir Akcininko proporcingai parduotų atitinkamai Naujai išleidžiamų ir Esamų akcijų skaičiui. Pavesti Bendrovės valdybai nustatyti galutinę Naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą (kuri taip pat bus galutinė Esančių akcijų pardavimo kaina) bei parengti ir nustatyti detalias siūlymo, akcijų pasirašymo, apmokėjimo bei platinimo sąlygas bei tvarką (įskaitant Esančias akcijas). Bendrovės valdyba įpareigojama ir įgaliojama vadovaujantis šiuo sprendimu bei galiojančiais teisės aktais parengti, patvirtinti ir pateikti Lietuvos bankui patvirtinti akcijų (įskaitant Esančias akcijas) viešo siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamas rinkas (Varšuvos vertybinių popierių biržą ir AB Nasdaq Vilnius) prospektą.“

Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje – Konstitucijos pr. 21C Vilnius, (tel. +370 5 233 53 40) ir bendrovės tinklapyje internete www.auga.lt

         Linas Bulzgys,
         generalinis direktorius,
         tel. 8 5 233 5340