Paskelbta: 2018-07-03 07:34:43 CEST
AUGA group, AB
Prospektas

Patvirtintas AUGA group, AB akcijų viešo siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamas rinkas prospektas

ŠIS PRANEŠIMAS NEI TIESIOGIAI, NEI NETIESIOGIAI, NEI VISAS, NEI IŠ DALIES NERA SKIRTAS PLATINTI AR SKLEISTI JUNGTINESE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE, AUSTRALIJOJE ARBA JAPONIJOJE AR BET KOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE IR NEGALI BUTI PERDUOTAS I TOKIAS JURISDIKCIJAS, KURIOSE TOKIO PRANEŠIMO PLATINIMAS ARBA SKLEIDIMAS BUTU NETEISETAS. TAIKOMI IR TAM TIKRI KITI APRIBOJIMAI. PRAŠOME PERSKAITYTI ŠIO PRANEŠIMO VERTYBINIU POPIERIU BIRŽAI PABAIGOJE ESANTI SVARBU ISPEJIMA.

Lietuvos bankas 2018 m. liepos 2 d. patvirtino AUGA group, AB (toliau – Bendrove) paprastuju vardiniu akciju viešo siulymo ir itraukimo i reguliuojamas rinkas prospekta (toliau – Prospektas, žr. prisegamus dokumentus) ir informavo apie tai Lenkijos finansu priežiuros institucija.

Patvirtintas Prospektas yra skirtas (i) iki 40 000 000 naujai išleidžiamu Bendroves paprastuju vardiniu akciju ir iki 20 000 000 esamu Bendroves paprastuju vardiniu akciju viešam siulymui ir (ii) iki 40 000 000 naujai išleidžiamu Bendroves akciju itraukimui i prekyba AB Nasdaq Vilnius ir Varšuvos vertybiniu popieriu biržoje.

Sprendimas del Bendroves nauju akciju išleidimo, viešo siulymo ir ju itraukimo i prekyba reguliuojamose rinkose buvo priimtas 2018 m. kovo 28 d. Bendroves neeiliniame visuotiniame akcininku susirinkime (ir iš dalies pakeistas 2018 m. balandžio 30 d., taip pat galimai bus iš dalies pakeistas 2018 m. liepos 16 d., jeigu sušauktas Bendroves visuotinis akcininku susirinkimas priims atitinkamus pakeitimus) bei detalizuotas Bendroves valdybos sprendimais.

Vadovaujantis Prospektu, siulyma sudaro viešas siulymas mažmeniniams investuotojams Lietuvoje, neviešas siulymas instituciniams arba kvalifikuotiems investuotojams, ir neviešas siulymas atskirai parinktiems neinstituciniams ir nekvalifikuotiems investuotojams. Mineti institucinis siulymas ir privatus siulymas yra nevieši ir bus vykdomi naudojantis atitinkamomis išimtimis tose jurisdikcijose, kuriose jie bus vykdomi. Siulomos akcijos nera siulomos viešai jokioje šalyje, išskyrus Lietuva.

Tiek mažmeniniu, tiek instituciniu investuotoju pavedimai bus priimami nuo liepos 3 d. iki liepos 20 d. Akcijos siulomos kainos ribose nuo 0,45 Eur iki 0,50 Eur už akcija. Siulymo galutine kaina bus ta pati visoms siulomoms akcijoms ir visiems investuotojams. Detalios pavedimu pateikimo ir apmokejimo, taip pat siulomu akciju paskirstymo salygos nurodytos Prospekte.

Galutine siulymo kaina, galutinis siulomu akciju skaicius bei ju paskirstymas tarp mažmeniniu bei instituciniu investuotoju bus nustatytas ir paskelbtas 2018 m. liepos 23 d. arba maždaug šia diena.

Bendrove taip pat informuoja, kad kaip nurodyta Prospekte, šiuo metu klausimas del UAB „eTime invest“ akciju paketo vertes, aprašytas audito išvadu del grupes ir Bendroves konsoliduotu ir atskiru finansiniu ataskaitu už metus, pasibaigusius 2017, 2016 ir 2015 m. gruodžio 31 d., „dalyko pabrežimo“ pastraipoje, yra visiškai išsprestas ir nebera ginco del prieš tai išleistu Bendroves akciju apmokejimo. Taigi visos jos yra pilnai apmoketos.

SVARBUS ISPEJIMAS:

Šis pranešimas nera skirtas platinti Jungtiniu Amerikos Valstiju naujienu agenturoms arba skleisti Jungtinese Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje arba Australijoje, arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nera tinkamas.

Tam tikrose jurisdikcijose istatymai gali riboti teise platinti ši pranešima ir kita su viešu siulymu susijusia informacija. Asmenys, pas kuriuos patenka šis pranešimas ar atitinkama kita informacija, privalo susipažinti su tokiais apribojimais ir ju laikytis.

Šis pranešimas nera pasiulymas arba kvietimas isigyti Bendroves vertybiniu popieriu ir nera kaip nors su tokiu pasiulymu arba kvietimu susijes. Toks pasiulymas yra teikiamas išimtinai Prospekto pagrindu ir Prospektas yra vienintelis teisiškai ipareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrove ir apie Bendroves akciju vieša siulyma. Prospektas yra paskelbtas Bendroves interneto svetaineje (www.auga.lt), taip pat (išimtinai informaciniais tikslais) „LHV Pank AS“, veikiancio kaip Pasaulinis pagrindinis platintojas, interneto svetaineje (www.lhv.ee), apie ji taip pat buvo paskelbta kaip apie esmini ivyki tinklalapiuose www.nasdaqbaltic.com, www.crib.lt, www.gpwinfostrefa.pl ir www.gpw.pl.

Be to, Prospektas parengtas remiantis tuo, kad nebus jokiu viešu Bendroves akciju siulymu, išskyrus vieša siulyma Lietuvos Respublikoje pagal 2003 m. lapkricio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB del prospekto, kuris turi buti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siulomi visuomenei ar itraukiami i prekybos saraša, ir iš dalies keiciancia Direktyva 2001/34/EB, kaip ji igyvendinta Lietuvoje.

Šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nera ir nebus registruoti pagal 1933 m. JAV vertybiniu popieriu istatyma, su atitinkamomis pataisomis, ir negali buti siulomi arba parduodami Jungtinese Amerikos Valstijose arba Jungtiniu Amerikos Valstiju asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus iregistruoti pagal mineta Vertybiniu popieriu istatyma arba nebus gautas leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybiniu popieriu istatyme numatytu registravimo reikalavimu. Nebus igyvendinamas joks viešas vertybiniu popieriu siulymas Jungtinese Amerikos Valstijose.

Generalinis direktorius:
Linas Bulzgys
+370 5 233 5340


LB sprendimas dėl prospekto patvirtinimo.pdf
Prospektas tik anglu kalba.pdf
Prospekto santraukos vertimas i lenku kalba.pdf
Prospekto santraukos vertimas i lietuviu kalba.pdf