Publicēts: 2018-05-31 07:37:28 CEST
VEF
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS VEF nerevidēts finanšu pārskats 2018.gada 03 mēnešiem

AS VEF nerevidēts starpperiodu pārskats par 2018.gada 03 mēnešiem.

Neto  apgrozījums pārskata periodā ir 285 280 EUR, un tas ir par 15.97%  mazāks

nekā iepriekšējā pārskata periodā. Sabiedrība pabeidza 2018. gada 03 mēnešu

laika periodu ar nerevidētu  peļņu  30 847  EUR apmērā.

Papildus informācija :

Tamāra Kampāne, valdes locekle ,

e-pasts : kampane@vef.apollo.lv

Pielikumā : AS VEF finanšu pārskats par 2018. gada 03. mēnešiem

 

 


AS VEF finansu parskats 2018.03.pdf