Publicēts: 2018-05-24 15:15:00 CEST

Siguldas CMAS, AS, nerevidēta finanšu informācija par 2018. gada pirmajiem trim mēnešiem

2018. gada pirmajos trīs mēnešos neto apgrozījums bija 254,8 tūkst. eiro, kas ir par 3,3% mazāk nekā iepriekšējā gada pirmajos trīs mēnešos, bet peļņa pirms nodokļiem bija 9,4 tūkst. eiro – par 67.9%, jeb 19,8 tūkst. eiro mazāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

Komerciālā rentabilitāte 2018. gada pirmajos trīs mēnešos bija 3,7 %, attiecīgi 2017. gada attiecīgajā periodā tā bija  13,0 %.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 31.03.2018.
EUR
31.03.2017.
EUR
Neto apgrozījums254 784263 344
a) no lauksaimnieciskās darbības254 784263 344
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas2742514 858
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi(1 869)14 624
Materiālu izmaksas:(124 580)(123 363)
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas(100 182)(87 135)
b) pārējās ārējās izmaksas(24 398)(36 228)
Personāla izmaksas:(110 870)(105 229)
a) atlīdzība par darbu(87 168)(82 889)
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas(19 754(18 322)
c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas(3 948)(4 018)
Vērtības samazinājuma korekcijas:(13 603)(12 107)
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas(13 603)(12 107)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas(21 913)(17 886)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa9 37434 241
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu-(5 043)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas9 37429 198
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 9 374 29 198
Peļņa uz 1 akciju (EPS)0,0220,069
   

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikums


Siguldas_CMAS_2018_gada_3_menesu_finansu_informacija.pdf