Publicēts: 2018-05-17 11:55:26 CEST
PATA Saldus
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

AS "PATA Saldus" plāno investēt vienu miljonu eiro kokmateriālu žāvēšanas iekārtās

AS "PATA Saldus" plāno īstenot investīciju projektu "Būtiska enerģijas ietaupījuma nodrošināšana AS "PATA Saldus" II kārta". Projektā paredzēts veikt ieguldījumus ražotnes pilnveidošanā iegādājoties trīs Kokmateriālu žāvēšanas iekārtas ar rekuperāciju. Doto investīciju projektu plānots līdzfinansēt  ar Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda atbalstu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētas atbalsta programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē II kārta” ietvaros.
Plānotās investīcijas sastāda aptuveni EUR 1 000 000. Līdzfinansējums no Kohēzijas Fonda projekta apstiprināšanas gadījumā sastādītu 30%.
Projekta realizācijas gadījumā:
- tiktu panākts būtisks siltumenerģijas ietaupījums
- paaugstināta energoefektivitāte
- paaugstināta produktivitāte
- samazināta ražošanas pašizmaksa
- samazināti CO2 izmeši.

 

Kontaktinformācija:

Valdes priekšsēdētājs Andris Krastiņš

Tālrunis: +37163807072

E-pasts: info@patasaldus.lv