Paskelbta: 2018-05-03 14:20:48 CEST
AB „East West Agro“
Pranešimas apie esminį įvykį

AB East West Agro visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Kauno r., 2018-05-03 14:20 CEST -- 2018 Gegužes 3 dieną įvykusiame AB East West Agro visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

Sprendimas (1)
Pritarimas Bendrovės metiniam pranešimui už 2017 metus
Pritarti Bendrovės metiniam pranešimui už 2017 metus.
Sprendimas (2)
Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2017 metus tvirtinimas
Patvirtinti Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2017 metus.
Sprendimas (3)
 
Bendrovės pelno (nuostolių) už 2017 metus paskirstymas
Paskirstyti Bendrovės pelną (nuostolius) už 2017 metus taip:
(a)         Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 290 900 EUR;
(b)         Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis): 898 263EUR;
(c)         Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 EUR;
(d)         Pervedimai iš rezervų: 0 EUR;
(e)         Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti: 0 EUR;
(f)         Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso: 1 189 163 EUR;
(g)         Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 12 500 EUR;
(h)         Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 EUR;
(i)          Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 EUR;
(j)          Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 250 000 EUR (Dividendai skiriami 625 000 akcijų, t.y. po 0,4 EUR vienai akcijai);
(k)         Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 EUR;
(l)          Nepaskirstytasis pelnas, ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 926 663 EUR.
Teisę gauti dividendus turės asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkais teisių apskaitos dienos pabaigoje – 2018 m. gegužės 17 d., t.y. dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio Susirinkimo.
Sprendimas (4)
Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigsiančius 2018 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas
Išrinkti audito įmonę Moore Stephens Vilnius, UAB, juridinio asmens kodas 123903963, buveinės adresas J. Kubiliaus g. 6, Vilnius, Lietuva, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigsiančius 2018 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su aukščiau minima audito įmone.
Sprendimas (5)
Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas
Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 625 000 EUR iki 1 000 000 EUR (toliau – „Kapitalo padidinimas“). Bendra Bendrovės įstatinio Kapitalo padidinimo suma: 375 000 EUR. 
Nustatyti, kad:
(a)           Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant 375 000 naujų paprastųjų vardinių nematerialiųjų Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 EUR (toliau – „Naujos akcijos“). 
(b)           Įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų (nepaskirstytojo pelno). Įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant Naujas akcijas, kurios neatlygintinai išduodamos Bendrovės akcininkams.
(c)           Bendrovės akcininkai turi teisę neatlygintinai gauti naujų paprastųjų akcijų, kurių skaičius būtų proporcingas jiems teisių apskaitos dienos pabaigoje nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.
Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės akcijos yra platinamos viešai remiantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 4 str. 2 d. 6 p. ir Lietuvos banko nutarimu, asmenys, kuriems yra suteikiama teisė įsigyti Naujas akcijas, nėra nurodomi.
Sprendimas (6)
Įstatų keitimas
Atsižvelgiant į aukščiau priimtus sprendimus, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti jų naują redakciją.
Sprendimas (7)
Valdybos nario, eisiančio pareigas vietoj atsistatydinusio valdybos nario, rinkimas
Paskirti Liną Strėlį, Lietuvos Respublikos pilietį, nauju Bendrovės valdybos nariu, kuris pradės eiti pareigas nuo šio sprendimo priėmimo momento ir eis iki valdybos kadencijos pabaigos.
Sprendimas (8)
 
Įgaliojimų suteikimas
Įgalioti ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių Gediminą Kvietkauską (ar bet kurį kitą jo perįgaliotą asmenį) pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie naujo valdybos nario paskyrimą, pasirašyti naujos redakcijos Bendrovės įstatus, pranešti AB Nasdaq Vilnius, Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui bei Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie priimtą sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą, įregistravus Kapitalo padidinimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre pateikti Lietuvos bankui ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui visus reikalingus dokumentus ir atlikti kitus su aukščiau nurodytų sprendimų įgyvendinimu susijusius veiksmus.
 

 

         Danas Šidlauskas
         Valdybois pirmininkas
         danas@ewa.lt