Paskelbta: 2018-05-02 09:45:53 CEST

Dėl „Lietuvos energija“, UAB, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų

„Lietuvos energija“, UAB, (toliau – Bendrovė arba „Lietuvos energija“, UAB) juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 300 000 000 EUR; ISIN kodas – XS1646530565. 

2018 m. gegužės 2 d. Bendrovė gavo Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymą, kuriame nurodyta, kad 2018 m. balandžio 30 d. „Lietuvos energija“, UAB, eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

- Pritarta 2017 metų „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupės konsoliduotam metiniam pranešimui;

- Patvirtintas audituotas 2017 metų „Lietuvos energija“, UAB metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys;

- Paskirstytas 2017 metų „Lietuvos energija“, UAB pelnas (nuostoliai);

- Patvirtinta nauja „Lietuvos energija“, UAB įstatų redakcija.

Pažymėtina, kad Bendrovė dividendams siūlė skirti 91,5 mln. eurų, tačiau Bendrovės vienintelė akcininkė, Finansų ministerija, atsižvelgdama į poreikį planuoti piniginius srautus, patvirtino atnaujintą pelno (nuotolių) paskirstymo projektą, kuriame numatyta, jog „Lietuvos energija“ į valstybės biudžetą skirs 78,3 mln. eurų dividendų už 2017 m.

Daugiau informacijos: „Lietuvos energija“, UAB Korporatyvinės komunikacijos tarnybos direktorė Laura Šebekienė, +370 633 99940, laura.sebekiene@le.lt

Priedai


LE BENDROVES IR GRUPES KONSOLIDUOTA METINE ATASKAITA 2017 1.pdf
Pelno nuostolio paskirstymas.pdf
LE įstatai_2018_04.doc