Publicēts: 2018-05-02 08:06:18 CEST
PATA Saldus
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

AS PATA Saldus revidēts gada pārskats par 2017. gadu

AS "PATA Saldus" iesniedz revidētu gada pārskatu par 2017. gadu

Komercsabiedrības saimnieciskās darbības pamatnozares ir mežizstrāde un koksnes pirmējā apstrāde – zāģmateriālu ražošana.

Veicot savu saimniecisko darbību, ievēro FSC un PEFC un vides aizsardzības prasības. Šo prasību ievērošanai, sabiedrība regulāri veic attiecīgos uzraudzības un pilnveidošanas pasākumus, bet šo izmaksu īpatsvars ražošanas pašizmaksā nav būtisks.

AS „PATA Saldus” 2017.gada peļņa no saimnieciskās darbības ir 2 798 757 EUR pie neto apgrozījuma 50 916 550 EUR, kas sastāda peļņu uz vienu emitēto akciju 6,76 EUR. Uzņēmumu finanšu pārskats ir sagatavots, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības un konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Pārskata gada peļņa ir palielinājusies par 2 024 973 EUR, neto apgrozījums pieaudzis par 8 316 897 EUR. Uz 2017.gada 31.decembri Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedza īstermiņa saistības par 4 918 911 EUR, savukārt kopējie aktīvi pārsniedza kopējās saistības par 10 501 128 EUR.

 

Kontaktinformācija:

Valdes priekšsēdētājs Andris Krastiņš

Tālrunis: +371 638 07072

E-pasts: info@patasaldus.lv


REVIDENTU_ZIŅOJUMS_PAS FP_2017_GPKGPL.pdf
2017.GADA PĀRSKATS_ parastais latviskais Biržai.pdf
REVIDENTU_ZIŅOJUMS_PAS FP_2017_IFRS_EU_GRUPA.pdf
2017 GP konsol. (LV)latviskais-2017 Biržai.pdf
Corp_gov._LV_2018.pdf