Paskelbta: 2018-04-30 17:08:07 CEST

AUGA group, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2018 m. balandžio 30 d., sprendimai

2018 m. balandžio 30 d.  įvykęs AUGA group, AB (juridinio asmens kodas 126264360, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius; toliau – Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus susirinkimo darbotvarkės klausimais:

  1. Bendrovės 2017 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Išklausyta.

  1. Bendrovės 2017 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės 2017 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

  1. Bendrovės 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra 8 122 234 eurai, tokia tvarka:

Eil. Nr.RodikliaiSuma, Eur
1.  Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2017 m. gruodžio 31 d.*-13 267 059 
2.  Grynasis finansinis ataskaitinių metų finansinės veiklos pelnas (nuostoliai)21 389 293
3.  Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)-
4.  Pervedimai iš rezervų-
5.  Akcininkų įnašai nuostoliams dengti-
6.  Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis-
7.  Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5+6)8 122 234
8.  Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą1 069 465
9.  Pelno paskirstymas į rezervą akcijoms suteikti957 000
10.  Pelno paskirstymas į kitus rezervus-
11.  Pelnas, skiriamas dividendams mokėti-
12.  Pelnas, skiriamas tantjemoms-
13.  Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (7-8-9-10-11-12)6 095 769

* 7 152 034 eurų dydžio akcijų priedai buvo panaudoti nuostoliams dengti 2017 m. lapkričio 6 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

  1. Bendrovės auditoriaus skyrimas.

Sprendimas:

Paskirti UAB „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315) Bendrovės audito įmone 2018 m. finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių ar bet kurį valdybos narį sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų be PVM per metus už Bendrovės finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditą.

  1. Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisykles.

Atsižvelgiant į tai, kad pagal 3 punktą (sprendimas dėl pelno skirstymo) 957 000 eurų paskirta į rezervą akcijoms suteikti, patvirtinti, kad iki kito eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių nustatyta tvarka gali būti suteikta/sudaryta pasirinkimo (opciono) sandorių dėl iki 3 300 000 Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų suteikimo.

  1. Dėl 2018 m. kovo 28 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų pakeitimo.

Sprendimas:

Pakeisti 2018 m. kovo 28 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų 1.4 ir 4 darbotvarkės klausimų sprendimus ir išdėstyti juos atitinkamai:

„1.4. Nustatoma, kad 2018 m. kovo 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo pagrindu naujai išleidžiamos akcijos (iki 80 000 000 naujų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR, toliau – Naujai išleidžiamos akcijos) turi investuotojams viešo Bendrovės akcijų siūlymo metu būti siūlomos kartu su 20 000 000 esamų akcijų, priklausančių Baltic Champs Group, UAB (toliau – Esančios akcijos), su sąlyga, kad Baltic Champs Group, UAB kreditoriai neprieštarauja tokiam viešam Esančių akcijų siūlymui. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtina, kad sutinka ir neprieštarauja, jog viešo siūlymo metu Esančios akcijos, priklausančios Baltic Champs Group, UAB, gali būti siūlomos kartu su Naujai išleidžiamomis akcijomis ir kad viešo siūlymo metu jokios Bendrovės akcijos, priklausančios bet kuriam kitam Bendrovės akcininkui, nebus siūlomos; jeigu kartu su Naujai išleidžiamomis akcijomis bus siūlomos ir Esančios akcijos, siūlymo proceso kaštai turės būti dengiami Bendrovės ir Akcininko proporcingai parduotų atitinkamai Naujai išleidžiamų ir Esamų akcijų skaičiui. Pavesti Bendrovės valdybai nustatyti galutinę Naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą (kuri taip pat bus galutinė Esančių akcijų pardavimo kaina, jei taikytina) bei parengti ir nustatyti detalias siūlymo, akcijų pasirašymo, apmokėjimo bei platinimo sąlygas bei tvarką (įskaitant Esančias akcijas, jei taikytina). Bendrovės valdyba įpareigojama ir įgaliojama vadovaujantis šiuo sprendimu bei galiojančiais teisės aktais parengti, patvirtinti ir pateikti Lietuvos bankui patvirtinti akcijų (įskaitant Esančias akcijas, jei taikytina) viešo siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamas rinkas (Varšuvos vertybinių popierių biržą ir AB Nasdaq Vilnius) prospektą.“

„4. Įgalioti Bendrovės valdybą nustatyti galutines viešo Bendrovės akcijų (Naujai išleidžiamų akcijų ir, jei taikytina, Esančių akcijų) siūlymo sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, Siūlymo akcijų galutinę emisijos (pardavimo) kainą bei galutinį Naujai išleidžiamų akcijų skaičių ir paskirstomų Esančių akcijų skaičių (jei taikytina).“

Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje - Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, (tel. +370 5 233 53 40) ir bendrovės tinklapyje internete www.auga.lt.

Pridedama:

  1. Bendrovės 2017 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir konsoliduotas metinis pranešimas. Nepriklausomo auditoriaus išvada.
  2. Atsakingų asmenų patvirtinimas.
  3. Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklės.

Generalinis direktorius
Linas Bulzgys
+370 5 233 5340

Priedai


Akcijų suteikimo taisyklės.pdf
Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf
AUGA group AB Audited FS Y2017 LT.pdf