Paskelbta: 2018-04-30 15:30:00 CEST

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ

Šis pranešimas teikiamas atsižvelgiant į tai, kad pagrindinis AB „Vilkyškių Pieninė“ akcininkas, valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Gintaras Bertašius su sutuoktine į savo vaikų, dukros Gabrielės Bertašiūtės ir sūnaus Martyno Bertašiaus, vardu sudarytą jungtinį gyvybės draudimo polisą įmonėje Swisspartners Versicherung AG Zweigniederlassung Österreich įnešė iš viso 6 067 206 vnt. (50,8 proc.) valdomų AB „Vilkyškių Pieninė“ paprastųjų vardinių akcijų.

Paaiškiname, kad gyvybės draudimo sutartis sudaryta ir akcijos draudimo kompanijai pagal draudimo polisą perduotos Gintarui ir Romualdai Bertašiams planuojant įpėdinystę šeimoje. Skirtingai nei paveldėjimas, toks įpėdinystės klausimo įgyvendinimas papildomai užtikrina, kad akcijų paketo suteikiama kontrolė ir ateityje liks neišskaidyta, turto perėjimo įpėdiniams klausimas bus išspręstas draudimo bendrovės pagal aiškiai reglamentuojamas taisykles, taip išvengiant bet kokios neigiamos įtakos emitento valdymui ir kitų akcininkų interesams.

Paprastųjų vardinių emitento akcijų perdavimas draudimo bendrovei neturi įtakos AB „Vilkyškių Pieninė“ kontrolei ir valdymui. Draudimo sutartimi nėra sprendžiami jokie su emitento ir jo valdymo organų sprendimų priėmimu susiję klausimai: akcijų perdavimas draudimo kompanijai nedaro įtakos nei Gintaro Bertašiaus užimamoms emitento generalinio direktoriaus, nei valdybos pirmininko pareigoms, taip pat Gintaras Bertašius su sutuoktine ir toliau įgyvendins emitento 50,8 proc. akcijų paketo suteikiamas balsavimo teises akcininkų susirinkimuose. Tuo tikslu draudimo bendrovė visam draudimo poliso galiojimo laikotarpiui yra neatšaukiamai suteikusi Gintarui ir Romualdai Bertašiams įgaliojimą įgyvendinti visas akcininko neturtines teises, įskaitant teisę balsuoti emitento akcininkų susirinkimuose.

Papildomai paaiškiname, kad Gintaras ir Romualda Bertašiai kartu su savo vaikais išsaugo teisę bet kada nutraukti gyvybės draudimo sutartį ir susigrąžinti nuosavybės teisę į visas emitento akcijas. Draudimo polisas nesuteikia Gabrielei Bertašiūtei ir Martynui Bertašiui jokių su emitento valdymu susijusių teisių. Taip pat draudimo bendrovė neturi teisės savo nuožiūra disponuoti emitento akcijomis, jos nepatenka į bendrą draudimo bendrovės turto masę, o yra saugomos atskiroje banko sąskaitoje, tokiu būdu užtikrinant tiek akcijų kaip Bertašių šeimos turto maksimalią apsaugą, tiek ir akcijų paketo suteikiamos valdymo kontrolės nedalumą.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Generalinis direktorius Gintaras Bertašius
Tel. +370 655 55 001.