Avaldatud: 2018-04-30 13:00:00 CEST
UPP & CO Kauno 53
Perioodiline teave

UPP & CO Kauno 53 OÜ I kv. 2018 konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

UPP & CO Kauno 53 OÜ

Vahearuanne

Jaanuar – Märts 2018

 

 

Peamised sündmused I kv. 2018

Tööd rentniku UAB Rimi Lithuania uue laopinnaga on lõpetatud

Varem UAB CAT Cargo Logistics-ile renditud pinnal tegutseb Rimi juba alates jaanuarist. Ruumides oli vaja teostada kergemat sorti ettevalmistustöid, mis teostati edukalt veebruari lõpuks. Valdavas osas oli tööde näol tegemist rentnikuspetsiifiliste nõudmistega. Nagu näiteks kiire avamise süsteemiga varustatud uste paigaldamine ning muud regulaarsed hooldustööd.

Hoone korrapärane tehniline hooldus

Eelmisel kvartalil läbi viidud korrapärase tehnilise hindamise käigus koostati ka nimekiri laohoone korrapärastest hooldustöödest. Esimese kvartali jooksul on peamiselt teostatud korrapäraseid sisetöid. Külma veebruari ning märtsi tõttu on välitööd lükkunud edasi 2018. aasta teise kvartalisse. Raport hindas hoone üldist tehnilist seisukorda heaks ning regulaarselt teostatavad tööd garanteerivad hea tehnilise olukorra säilimise.

Vakantsus, rentnike maksekäitumine ja indekseerimine

2018. aasta I kv. lõpu seisuga ei ole hoones vakantsust ning rendi- ja kommunaalmaksed laekuvad kõikidelt rentnikelt korrapäraselt. Lisaks toimus Jaanuaris rendimaksete indekseerimine.

Kvartaalne intressimakse

Intressi makse toimus 17. Jaanuar 2018. Intressi maksti kõikidele investoritele kes hoidsid Kauno 53 võlakirju seisuga 12. Jaanuar 2018.

2017. aasta trendid logistikakinnisvara segmendis Leedus

2017. aastal toetas logistikakinnisvara turgu jätkuvalt elav majandus- ning tööstustoodangu kasv Leedus. Pea kolmandiku nõudlusest spekulatiivse laopinna järele loovad logistikaettevõtted, kellele järgnevad ettevõtted jaekaubanduse ning tööstussektoris. Samal ajal on turule lisandumas piisavalt spekulatiivset pinda, mis hoiab renditaseme stabiilsena või on viimasel aastal avaldanut kerget survet alanemiseks. Keskmine renditase modernse laopinna puhul on olnud väga marginaalses kasvutrendis alates 2013. aastast ning 2017. aastal langes keskmine renditase 2014. aasta tasemele. Vakantsus on modernsetes laopindades keskmiselt 2% ning 2018. aastal on oodata sarnast vakantsust või vakantsuse marginaalset suurenemist turule lisanduvate spekulatiivsete laopindade tõttu. Üldine vakantsus laopindadel on püsinud stabiilselt 2-4% vahel alatest aastast 2013. Kokkuvõtvalt on olukord turul olnud stabiilne läbi viimase 4-5 aasta ning seda trendi nähakse jätkumas ka 2018. aastal. (Allikas: Colliers raport – 2018 Balti Kinnisvara Ülevaade)

 

 

Finantstulemused (konsolideeritud)

I kv. 2018 – Kasum EUR 113,023

Käive ja Kasum

  • I kvartali Käive EUR 309,346
  • I kvartali Ärikasum EUR 296,240

Kulud

  • I kvartali Ärikulud kokku EUR 13,106
  • Intressikulu laenude ja võlakirjade pealt kokku EUR 143,669

Intressi teenindavad laenud

  • Panga laenu maksti I kvartalis tagasi EUR 115,000, laenujääk EUR 8,778,335
  • Intressi teenindavad võlakirjad EUR 4,700,000

DSCR

  • Emitendi tasemel konsolideeritult 1.2

   

Juhatuse Kinnitus

Perioodi Jaanuar – Märts 2018 vahearuandes esitatud informatsioon on tõene ja täielik. Ettevõtte, „Promalita“ UAB ja konsolideeritud aruanded edastavad ettevõtete finantsolukorda, rahavooge ja tegevusi tõeselt. Vastavalt Võlakirja Tingimustele, kinnitab Ettevõte, et käesoleva vahearuande perioodi jooksul ei ole tekkinud Võlakirjade ennetähtaegset lunastamist põhjustavat sündmust ning Võlakirjade tagatiseks olev kinnistu on piisavas ulatuses kogu aja vältel kindlustatud.

Ettevõtte, „Promalita“ UAB ja konsolideeritud aruanded perioodil Jaanuar – Märts 2018 ei ole auditeeritud.

 

Hallar Loogma

Juhatuse liige

Tallinn, 30.04.2018

 

 

Kasumiaruanne

(Ettevõte, “Promalita” UAB ja konsolideeritud)

KASUMIARUANNE K53 Promalita Kons. Aruande Kons.
eurodes   100% 1Q2018 kuupäevani 4Q2017
eurodes          
Müügitulud 0 309,346 309,346 309,346 320,566
Muud äritulud 0 0 0 0 0
Äritulud kokku 0 309,346 309,346 309,346 320,566
           
Ostetud kaupade ja teenuste kulud 0 0 0 0 -21,770
Mitmesugused tegevuskulud -2,060 -6,095 -8,155 -8,155 -26,711
Tööjõu kulud 0 -438 -438 -438 -308
Põhivara kulum ja allahindlus 0 -4,513 -4,513 -4,513 -3,875
Ärikulud kokku -2,060 -11,046 -13,106 -13,106 -52,664
           
Ärikasum (-kahjum) -2,060 298,300 296,240 296,240 267,902
           
Finantstulud (-kulud) 4,678 -148,347 -143,669 -143,669 -138,222
           
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 2,618 149,953 152,571 152,571 129,680
Tulumaks 0 -39,548 -39,548 -39,548 -4,321
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) 2,618 110,405 113,023 113,023 125,359

 

 

Bilanss

(Ettevõte, “Promalita” UAB ja konsolideeritud)

BILANSS K53 Promalita Kons. Kons.
eurodes   100% 31.03.2018 31.12.2017
VARAD        
Käibevara        
Raha 43,709 24,786 68,495 39,745
Nõuded ja ettemaksed 900 9,831 10,731 8,844
Varud 0 0 0 0
Käibevara kokku 44,609 34,617 79,226 48,589
Põhivara        
Pikaajalised finantsinvesteeringud 3,200 0 0 0
Pikaajalised laenu- ja muud nõuded 5,488,700 0 0 0
Kinnisvarainvesteeringud 0 15,350,000 15,350,000 15,350,000
Materiaalne põhivara 0 33,796 33,796 38,309
Goodwill 0 1,280,818 1,280,818 1,280,818
Põhivara kokku 5,491,900 16,664,614 16,664,614 16,669,127
VARAD KOKKU 5,536,509 16,699,231 16,743,840 16,717,716
         
KOHUSTISED  JA  OMAKAPITAL        
Lühiajalised kohustised        
Lühiajalised laenukohustised 0 345,000 345,000 460,000
Võlad ja ettemaksed 78,114 40,836 118,950 152,398
Lühiajalised kohustised kokku 78,114 385,836 463,950 612,398
Pikaajalised kohustised        
Pangalaen 0 8,433,333 8,433,333 8,433,333
Võlakirjad 4,700,000 0 4,700,000 4,700,000
Omanikulaen 743,750 5,488,700 743,750 721,750
Pikaajalised eraldised 0 2,051,297 2,051,297 2,011,748
Pikaajalised kohustised kokku 5,443,750 15,973,330 15,928,380 15,866,831
KOHUSTISED KOKKU 5,521,864 16,359,166 16,392,330 16,479,229
         
OMAKAPITAL        
Osakapital 2,500 2,500 2,500 2,500
Jaotamata kasum 12,145 337,565 349,010 235,987
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 9,527 227,160 235,987 -2
Aruandeaasta kasum 2,618 110,405 113,023 235,989
OMAKAPITAL KOKKU 14,645 340,065 351,510 238,487
         
KOHUSTISED  JA  OMAKAPITAL KOKKU 5,536,509 16,699,231 16,743,840 16,717,716

 

 

Rahavoogude Aruanne

(Ettevõte, “Promalita” UAB ja konsolideeritud)

RAHAVOOGUDE ARUANNE K53 Promalita Kons. Kons.
eurodes   100% 1Q2018 4Q2017
Ärikasum (kahjum) -2,060 298,300 296,240 267,902
Amortisatsioon 0 4,513 4,513 0
Korrigeerimised 0 0 0 3,875
Nõuete ja ettemaksete muutus -900 -987 -1,887 28,477
Varude muutus 0 0 0 12,733
Kohustuste ja ettemaksete muutus 825 -10,600 -9,775 896
Rahavood äritegevusest kokku -2,135 291,226 289,091 313,883
         
Põhivara soetus 0 0 0 -29,115
Antud laenud ja soetatud võlakirjad -27,500 0 0 0
Saadud intressid 143,596 0 0 0
Rahavood investeerimistegevusest kokku 116,096 0 0 -29,115
         
Saadud laenud ning emiteeritud võlakirjad 22,000 27,500 22,000 50,050
Saadud laenude tagasimaksed ja võlakirjade lunastamine 0 -115,000 -115,000 -207,000
Makstud intressid -128,590 -182,347 -167,341 -133,684
Rahavood finantseerimistegevusest kokku -106,590 -269,847 -260,341 -290,634
         
Rahavood kokku 7,371 21,379 28,750 -5,866
         
Raha perioodi algul 36,338 3,407 39,745 45,611
Raha muutus 7,371 21,379 28,750 -5,866
Raha perioodi lõpul 43,709 24,786 68,495 39,745

 

 

UPP & CO Kauno 53 OÜ

Pärnu mnt. 141

11314 Tallinn, Estonia

Telefon: +372 6616 450

E-mail: property@unitedpartners.ee

www.unitedpartners.ee

 

         United Partners, Finantsjuht
         Siim Sild
         Telefon: +372 5626 0107
         e-mail: siim.sild@unitedpartners.ee


Vahearuanne_Jan+Märts_1Q2018.pdf