Paskelbta: 2018-04-27 15:05:00 CEST

2018-04-27 įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB Vilkyškių pieninė eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2018 m. balandžio 27 d., buvo priimti šie sprendimai:

1 darbotvarkės klausimas – Bendrovės konsoliduoto 2017 m. metinio pranešimo tvirtinimas.

Patvirtintas Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas už 2017 metus.

2 darbotvarkės klausimas – Auditoriaus išvados apie Bendrovės 2017 m. konsoliduotą ir atskirą finansinę ataskaitą.

Pranešimas išklausytas.

3 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2017 m. audituotos konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos tvirtinimas.

Patvirtinta Bendrovės audituota konsoliduota ir atskira finansinė ataskaita už 2017 metus.

4 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2017 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

Patvirtintas paskirstytino pelno pagal TFAS paskirstymas taip:

 Tūkst. EUR
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2016 metų pabaigoje16,822
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2016 metus(1,433)
3) Pervesta iš kitų rezervų136
4) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus 15,525
5) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)6,202
6) Paskirstytinas rezultatas – pelnas- finansinių metų pabaigoje21,727
7) Pervedimai iš rezervų2,508
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai):24,235
  • pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus
-
  • pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti
-
  • pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
(1,672)
  • pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
-
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus22,563

*vienai paprastai vardinei akcijai skiriama 0.14 eur. Viso dividendams paskirta 1,672,020 eur.

5 darbotvarkės klausimas – Dėl nepanaudoto rezervo savoms akcijoms supirkti.

Patvirtintas sprendimas naikinti nepanaudotą rezervą savoms akcijoms supirkti.

6 darbotvarkės klausimas –  Bendrovės valdybos narių rinkimas ketverių metų kadencijai.

Bendrovės valdybos nariais ketverių metų kadencijai išrinkti: Gintaras Bertašius, Sigitas Trijonis, Rimantas Jancevičius, Vilija Milaševičiutė, Andrej Cyba, Linas Strėlis.

Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
tel. 8-441-55 102