Avaldatud: 2018-04-27 14:29:54 CEST

Admiral Markets AS auditeeritud aastaaruanne 2017

Tallinn, Eesti, 27.04.2018

Admiral Markets AS-i üldkoosolek kinnitas 2017. aasta auditeeritud aastaaruande 26. aprillil. Admiral Markets AS-i aruanded on kättesaadavad aadressil https://admiralmarketsgroup.com/et/admiral-markets-as/reports/.

2017. aastal teenis Admiral Markets AS 6,0 miljonit eurot puhaskasumit. Admiral Markets AS-ile kujunes eriti edukaks 2017. aasta teine pool, mille kasum ületas aasta esimese kuue kuu oma 1,6 miljoni euroga.

Ettevõtte kauplemistegevuse netotulu kasvas 2017. aastal üle 7 protsendi, jõudes viimase nelja aasta kõrgeima näitaja ehk 19,3 miljoni euroni. “Kulude ja tulude suhe langes 2017. aasta lõpuks 66 protsendile, mis on märk Admiral Markets AS-i tegevusefektiivsuse paranemisest,“ ütles Admiral Markets AS-i juhatuse esimees Sergei Bogatenkov.

Aastaarvestuses kasvasid Admiral Markets AS-i bilansimaht ja omakapital vastavalt 27 ja 21 protsenti. Admiral Markets AS-i omakapitali tootlus oli 2017. aastal 23,9%.

Bilansi ja kasumiaruande tabelid on esitatud alljärgnevalt:

Finantsseisundi aruanne

(eurodes)31.12.2017  31.12.2016
VARAD  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid22 001 63718 018 135
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande3 361 1092 421 927
Lühiajalised laenud, nõuded ja ettemaksed4 247 1262 822 597
Käibevara kokku29 609 87223 262 659
Põhivara  
Pikaajalised laenud450 818492 560
Pikaajalised finantsinvesteeringud50 0000
Materiaalne põhivara398 065239 069
Immateriaalne põhivara93 282128 537
Põhivara kokku992 165860 166
VARAD KOKKU30 602 03724 122 825
   
KOHUSTUSED  
Lühiajalised kohustused  
Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande176 93051 782
Võlad ja ettemaksed1 175 6131 075 312
Eraldised0244 000
Kokku lühiajalised kohustused1 352 5431 371 094
Pikaajalised kohustused  
Allutatud võlakirjad  1 826 800  0
Pikaajalised kohustused kokku1 826 8000
KOHUSTUSED KOKKU3 179 3431 371 094
   
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital2 585 6002 585 600
Kohustuslik reservkapital258 550258 550
Jaotamata kasum24 578 54419 907 581
OMAKAPITAL KOKKU27 422 69422 751 731
   
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU30 602 03724 122 825
   
   

Koondkasumiaruanne

(eurodes)20172016
Netokasum klientidega ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande27 794 61024 852 520
Vahendustasu tulu71 638653 267
Komisjoni- ja vahendustasu kulu-8 653 308-7 325 048
Muud kauplemistegevusega seotud tulud ja kulud132 110-227 899
Kauplemistegevuse netotulu19 345 05017 952 840
Muud tulud403 974163 433
Intressitulu109 05370 567
Netokasum (-kahjum) valuutakursi muutustest-826 195391 350
Muud finantstulud ja -kulud0-16 675
Tööjõukulud-5 256 709-4 483 878
Tegevuskulud-7 247 722-7 751 332
Põhivara kulum-200 213-308 156
Kasum enne tulumaksustamist6 327 2386 018 149
Tulumaks-331 275-130 348
Aruandeperioodi kasum 5 995 9635 887 801
Aruandeperioodi koondkasum5 995 9635 887 801
Puhaskasum ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta14,8414,57
   

Lisainfo:

Sergei Bogatenkov
Admiral Markets AS-i juhatuse esimees
ir@admiralmarkets.com
+372 6 309 300

Manus


Admiral Markets AS aastaaruanne 2017.pdf