Publicēts: 2018-04-26 10:01:43 CEST

Revidēts AS "Latvijas Gāze" koncerna un atsevišķais 2017.gada pārskats, ietverot Nefinanšu paziņojumu, un Korporatīvās pārvaldības ziņojums

Izmaiņas revidētajā gada pārskatā, salīdzinot ar nerevidēto pārskatu.

Pēc auditoru ieteikumiem un SGS 16.24 un SGS 27.13 norādījumiem tika veiktas izmaiņas Investīcijās meitasuzņēmumā un Rezervēs un iepriekšējo gadu nesadalītajā peļņā.

Akciju sabiedrībai “Latvijas Gāze” (turpmāk- Latvijas Gāze) 2017. gads bija pārmaiņu un pārejas gads:

  • Gada sākumā, kā paredz Latvijas Republikas Saeimas 2016. gada 11. februāra Enerģētikas likuma grozījumi, Latvijas Gāze dabasgāzes uzglabāšanas un pārvades darbības virzieni tika nodalīti jaundibinātā un pilnīgi neatkarīgā uzņēmumā AS “Conexus Baltic Grid”;
  • 2017.gada 3.aprīlī notika Latvijas dabasgāzes tirgus atvēršana, radot iespējās dabasgāzes tirgū ienākt jauniem dalībniekiem;
  • 2017.gada 1.decembrī Latvijas Gāze nodalīja dabasgāzes sadales virzienu 100% meitas uzņēmumā- Akciju sabiedrība “Gaso”. AS “Gaso” ir likumiski, strukturāli, funkcionāli un operatīvi atdalīta kompānija ar atsevišķu un pilnīgi neatkarīgu Valdi un Padomi. AS “Latvijas Gāze” kopā ar AS “Gaso” veido Latvijas Gāze koncernu.

Kopš 2017. gada 3. aprīļa Latvijas dabasgāzes tirgū ienākuši vairāki jauni dalībnieki, kas aktīvi sacenšas par tirgus daļu ar vēsturisko tirgotāju. 2017. gada beigās kā gāzes tirgotāji Latvijā bija reģistrēti 37 uzņēmumi.
Pēc tirgus atvēršanas Latvijas Gāze ne vien piegādā dabasgāzi tieši klientiem, bet arī pārdod dabasgāzi virtuālajā tirdzniecības punktā un Inčukalna pazemes gāzes krātuvē. Vienlaikus Latvijas Gāze aktīvi gatavojās ieiešanai Lietuvas un Igaunijas dabasgāzes tirgos. 2017. gada 17. augustā Sabiedrība saņēma dabasgāzes tirdzniecības licenci Lietuvā, bet 2017. gada 23. augustā – dabasgāzes tirdzniecības licenci Igaunijā.
Raugoties nākotnē, Latvijas Gāzes koncerna mērķis paliek saglabāt pozīcijas kā uzticamākajam dabasgāzes piegādātajam gan tirgus, gan mājsaimniecību klientiem un paplašināt tirdzniecību Baltijas reģionā.

Informāciju sagatavoja:

Madara Pundure
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja
+ 371 67 369 281
madara.pundure@lg.lv

Pielikumi


Annual report Latvijas Gaze 2017_LV.pdf
Korporativas parvaldibas zinojums_2017_LV Compatibility Mode.pdf