Offentliggjort: 2018-04-25 14:07:15 CEST

Børsmeddelelse nr. 27.2018 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR nr. 39703416) torsdag d. 17. maj 2018 kl. 10.00 hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

Bestyrelsen har udpeget advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, som dirigent.

Dagsordenen er som følger:

  1. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen.

1.a Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt kr. 2.500.000 fra nominelt kr. 77.500.000 til nominelt kr. 75.000.000. Det er i den forbindelse foreslået, at nedsættelsesbeløbet udbetales til aktionærerne (til selskabet), jfr. selskabslovens § 188, idet selskabet i forbindelse med kapitalnedsættelsen annullerer egne aktier (125.000 stk. aktier á kr. 20). Beslutningen om at nedsætte aktiekapitalen vil blive registreret og offentliggjort af Erhvervsstyrelsen, og selskabets kreditorer vil blive opfordret til at anmelde deres krav til selskabet indenfor en frist på 4 uger, jfr. selskabslovens § 192.

1.b Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af det på generalforsamlingen vedtagne samt at foretage sådanne ændringer i eller tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

Særlige vedtagelseskrav 

Forslaget om annullering af egne aktier var til behandling på selskabets ordinære generalforsamling d. 19. april 2018, hvor forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer, men da kravet i vedtægternes § 10, stk. 3 om, at 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital skal være repræ­senteret, ikke var opfyldt, kunne forslaget ikke endeligt vedtages. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget endeligt vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på den ekstraordinære generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 10, stk. 4.

***

Aktiekapitalens størrelse er kr. 77.500.000 fordelt på 3.875.000 aktier á nominelt 20 kr. Hvert aktiebeløb på nominelt 20 kr. giver ret til én stemme.

En aktionærs ret til at afgive stemmer på selskabets generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den 10. maj 2018. De aktier aktionæren besidder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold i ejerbogen. Herudover medregnes på registrerings­datoen meddelelser om ejerforhold, som selskabet eller ejerbogsføreren har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført deri.

Enhver aktionær er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når aktionæren senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse til selskabet og rettidigt har løst adgangskort (se nedenfor). En aktionær, som har erhvervet aktier ved overdragelse, er ikke berettiget til at udnytte sin stemmeret for sådanne aktier, medmindre aktionæren inden registreringsdatoen har fået aktierne noteret på navn i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse af aktierne enten til selskabet eller til et kontoførende institut, jf. vedtægternes § 9.

Adgangskort til at møde på generalforsamlingen kan rekvireres ved via SmallCap Danmarks aktionærportal eller via e-mail til gf@computershare.dk eller henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, fax: 45 46 09 98 med oplysning om VP-kontonummer i perioden fra den 25. april 2018 til den 11. maj 2018.

Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af skriftlig, dateret fuldmagt. Stemmeretten kan endvidere udøves ved at afgive brevstemme. Formularer, der kan anvendes til stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved brevstemme, kan findes på SmallCap Danmarks aktionærportal eller på selskabets hjemmeside www.smallcap.dk. Brevstemmer bedes venligst sendt, således at de er Computershare A/S i hænde på ovennævnte adresse senest fredag den 11. maj 2018 kl. 23.59.

Fuldmagter til at møde på generalforsamlingen den 19. april 2018 anses for gyldige til brug for generalforsamlingen den 17. maj 2018, medmindre fuldmagterne er tilbagekaldt.

Selskabets pengeinstitut er Ringkjøbing Landbobank A/S, Torvet 1, DK-6950 Ringkøbing, hvorigennem aktionærer kan udøve finansielle rettigheder.

Indkaldelsen, dagsorden, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de fuldstændige forslag og årsrapporten vil fra dags dato være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.smallcap.dk.

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

Bestyrelsen

Vedhæftet fil


AS_27_2018_EGM_250418.pdf