Publicēts: 2018-04-20 15:15:00 CEST

Siguldas CMAS, AS, kārtējās akcionāru sapulces 2018. gada 20. aprīlī lēmumi

  1. Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par 2017. gada pārskatu.
  2. Apstiprināt 2017. gada pārskatu.
  3. No iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas 872 141,05 EUR izmaksāt dividendēs 33 795,20 EUR, kas ir 0,08 EUR par vienu akciju. Pārskata gada peļņu 65 797,86 EUR atstāt nesadalītu. Noteikt ieraksta datumu dividenžu izmaksai: 2018. gada 15. maijs un dividenžu izmaksas datumu: 2018. gada 16. maijs. Ex-datums: 2018. gada 14. maijs.
  1. Atbrīvot valdes un padomes locekļus, kā arī revidentu no atbildības par darbību 2017.gadā un atteikties no prasību celšanas pret viņiem.
  2. Par sabiedrības revidentu ievēlēt zvērinātu revidenti Viju Dzeni, sertifikāta Nr.108, SIA V. Dzenes Audits, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 120. Noteikt revidentam atlīdzību par 2018. gada pārskata revīzijas veikšanu 1 600,00 EUR. Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.

Visi lēmumi pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valde

Valda Mālniece

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja, valdes locekle

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv