Offentliggjort: 2018-04-19 15:21:39 CEST

Børsmeddelelse nr. 06.2018, Forløb af ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen SmallCap Danmark (CVR nr. 29218153) afholdt torsdag den 19. april 2018 kl. 15.00 ordinær generalforsamling hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

Indkaldelse, dagsorden og de fulde forslag fremgår af børsmeddelelse nr. 04.2018 af d. 26. marts 2018.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab som dirigent. Dirigenten konstaterede, at general­for­samlingen var rettidigt varslet og beslutningsdygtig.

Dagsordenpunkt 1, Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Bestyrelsesformand Niels Roth redegjorde for udviklingen i 2017 i hovedtræk, herunder foreningens resultat, afkast og udviklingen i benchmark. Bestyrelsesformanden motive­rede endvidere forslaget om foreningens opløsning ved solvent likvidation (dagsordens­punkt 3) og bestyrelsens indstilling om udlodning af et udbytte på DKK 10.000 pr. andel.

Forud for generalforsamlingen havde foreningen offentliggjort delårs­rapport for 1. kvartal 2018. Formanden orienterede kort om udviklingen i 1. kvartal 2018 og oplyste kvartalets resultat og afkast i hovedtal.

Beretningen blev taget til efterretning.

Dagsordenpunkt 2, Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag
til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelses­medlemmernes honorar, jf. vedtægternes §18, stk. 6.
Direktør Christian Reinholdt gennemgik aktiemarkedsudviklingen i 2017 og udviklingen i foreningens investeringer, samt opsummerede hovedtallene fra foreningens resultatop­gørelse og balance.

Årsrapporten for 2017, herunder bestyrelsens indstilling om udlodning af udbytte på DKK 10.000 pr. andel blev godkendt.

Dagsordenspunkt 3, Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen
Bestyrelsen havde fremsat forslag om foreningens opløsning ved solvent likvidation med advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, som likvidator. Forslaget blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 4, Valg af medlemmer til bestyrelsen
Der blev ikke valgt medlemmer til foreningens bestyrelse da foreningens ledelse efter vedtagelsen af bestyrelsens forslag om foreningens opløsning ved solvent likvidation, jf. dagsordenspunkt 3, herefter varetages af likvidator advokat Jens Ahrendt.

Dagsordenspunkt 5, Valg af revisorer
KPMG P/S blev genvalgt som revisor.

Dagsordenspunkt 6, Eventuelt
Der var ikke yderligere emner til behandling.

Bilagt dette referat er kopi af de slides, der blev anvendt til præsentation under de enkelte dagsordenspunkter.

Således passeret.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen SmallCap Danmark

Bestyrelsen

Bilag: Slides fra ordinær generalforsamling d. 19. april 2018

Vedhæftede filer


IF_06_2018_ForløbAGM_190418.pdf
SCDIF AGM 2018.pdf