Publicēts: 2018-04-27 08:32:44 CEST
Moda Kapitāls
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Akciju sabiedrības "Moda kapitāls" revidēts gada pārskats par 2017.gadu.

Akciju sabiedrība "Moda kapitāls" publisko auditēto 2017.gada pārskatu un Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2017.gadu.

AS "Moda kapitāls" auditētie finanšu rezultāti par 2017.gadu ir sekojoši: * Neto zaudējumi : 84.161,00 EUR (2016.gadā Neto zaudējumi: 91.701,00 EUR) * Neto apgrozījums 2017.gadā ir sekojošs: 1.476.127,00 EUR (2016.gadā Neto apgrozījums: 1.206.260,00 EUR)

AS “Moda Kapitāls” pamatdarbība ir īstermiņa kredītu izsniegšana pret kustamās mantas ķīlu, nekustamo īpašumu un patēriņa (bezķīlas) kredīti, kā arī dārgmetālu un mazlietotu sadzīves tehnikas priekšmetu tirdzniecība, preču tirdzniecība interneta veikalā.

 

APVIENOTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS

 

        2017
      EUR
        2016
        EUR
 
Neto apgrozījums 1 476 127 1 206 260
Finanšu ieņēmumi 1 176 104 1 281 250
Pārdoto preču izmaksas -1 256 860 -992 968
Finanšu izmaksas -424 107 -418 198
Bruto peļņa 971 264 1 076 344
     
Pārdošanas izmaksas -771 642 -787 648
Administrācijas izmaksas -300 149 -303 708
Pārējie ieņēmumi 111 412 22 891
Pārējās izmaksas -126 067 -65 350
Peļņa vai zaudējumi pirms ienākuma nodokļa -115 182 -54 471
     
Uzņēmuma ienākuma nodoklis 31 021 -34 230
Neto peļņa vai zaudējumi -84 161 -91 701
Citi ienākumi (zaudējumi) 18 147 81 999
Kopēji ienākumi -66 014 -9 702

 

FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS

 

     2017
   EUR
          2016
         EUR
 
AKTĪVS    
Ilgtermiņa ieguldījumi    
Nemateriālie ieguldījumi 57 136 51 359
Pamatlīdzekļi 514 751 597 061
Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi 142 142
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 572 029 648 562
     
Apgrozāmie līdzekļi    
Krājumi 1 327 074 1 123 520
Aizdevumi un pircēju parādi 2 031 258 2 137 805
Pārējie apgrozāmie līdzekļi 41 174 41 695
Nauda un naudas ekvivalenti 165 334 240 394
Apgrozāmie līdzekļi kopā 3 564 840 3 543 414
     
AKTĪVS KOPĀ 4 136 869 4 191 976

 

PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS

 


    
PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS
   2017
   EUR
          2016
          EUR
 
Pašu kapitāls    
Akciju kapitāls 426 862 426 862
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 174 240 156 093
Nesadalītā peļņa/ (uzkrātie zaudējumi) -358 566 -274 405
Pašu kapitāls kopā 242 536 308 550
     
Saistības    
Ilgtermiņa saistības    
Aizņēmumi 3 418 748 3 323 152
Atliktā ienākuma nodokļa saistības 0 54 435
Ilgtermiņa kreditori kopā 3 418 748 3 377 587
     
Īstermiņa saistības    
Aizņēmumi 356 200 369 317
Parādi piegādātājiem un citi kreditori 119 385 136 522
Īstermiņa saistības kopā 475 585 505 839
     
Saistības kopā 3 894 333 3 883 426
     
PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS KOPĀ 4 136 869 4 191 976

 

         Guntars Zvīnis
         AS Moda kapitāls valdes loceklis
         tālrunis: +37167344234
         epasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv


Gada pārskats. 2017.PDF
Korporativas parvaldibas zinojums.PDF
Neatkarīgu revidentu ziņojums 2017.PDF