Publicēts: 2018-04-09 15:06:28 CEST
VEF
Akcionāru sapulces sasaukšana

AS VEF 2018.gada 23.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

                     Akciju sabiedrības “VEF”
2018. gada 23.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces
                      LĒMUMU PROJEKTI

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “VEF” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2. 2017.gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF” valdes sastādīto un akciju sabiedrības “VEF” padomes izskatīto akciju sabiedrības “VEF” 2017.gada pārskatu.

3. 2017.gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības “VEF” 2017.gada tīro peļņu 252 572 EUR apmērā izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

1) Par akciju sabiedrības “VEF” revidentu 2018.gada pārskata revīzijai ievēlēt SIA „BDO AUDIT ” (komercsabiedrības licences Nr.176).
2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2018.gada pārskata revīzijas veikšanu  3 140 EUR, neskaitot PVN.
3) Uzdot akciju sabiedrības “VEF” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības “VEF” 2018.gada pārskata revīziju.

Rīgā, 2018.gada 9.aprīlī
 

Akciju sabiedrības “VEF” valde