Paskelbta: 2018-04-06 15:06:00 CEST

Valdyba patvirtino 2017 m. finansines ataskaitas ir šaukia akcininkų susirinkimą

2018 m. balandžio 6 d. AB Vilkyškių pieninės (toliau – AB Vilkyškių pieninė arba Bendrovė) valdyba nutarė:

- Patvirtinti Bendrovės parengtą ir auditoriaus įvertintą 2017 metų Bendrovės konsoliduotą metinį pranešimą bei pateikti jį Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti.

- Patvirtinti audituotą 2017 m. Bendrovės konsoliduotą ir atskirą finansinės atskaitomybės projektą ir pateikti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti 2017 m. konsoliduotą ir atskirą finansinės atskaitomybės projektą.

AB Vilkyškių pieninės įmonių grupės 2017 m. pardavimų pajamos buvo 113.9 mln. Eur ir, lyginant su 2016 m. pajamomis – 90.5 mln. Eur, padidėjo 26 procentais. 2017 m. grynasis pelnas, – 6.7 mln. Eur,  2016 m. grynasis pelnas – 4.5 mln. Eur, padidėjo 49 procentais.

- Bendrovės valdyba, atsižvelgdama į sėkmingus Bendrovės finansinius 2017 metų rezultatus ir įmonės akcininkų patvirtintą dividendų politiką, siūlo Bendrovės akcininkams patvirtinti 1,672 mln. eurų dydžio dividendus už 2017 m, kas sudaro 0,14 eur vienai akcijai. Dividendų siūlymas yra suformuotas, įvertinant tai, kad dividendų dydis turi būti ne mažesnis kaip 25% Bendrovės praėjusių metų konsoliduoto grynojo pelno, bet ne didesnis kaip Bendrovės metinis konsoliduotas grynasis pelnas skaičiuojant už 2017 metus.

- Patvirtinti žemiau pateiktą Bendrovės 2017 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymo projektą ir teikti jį tvirtinti visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Sprendimo projektas: Patvirtinti 2017 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymą taip:

 Tūkst. EUR
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2016 metų pabaigoje16,822
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2016 metus(1,433)
3) Pervesta iš kitų rezervų136
4) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus 15,525
5) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)6,202
6) Paskirstytinas rezultatas – pelnas- finansinių metų pabaigoje21,727
7) Pervedimai iš rezervų2,508
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai):24,235
  • pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus
-
  • pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti
-
  • pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
(1,672)
  • pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
-
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus22,563


- Patvirtinti sprendimą naikinti nepanaudotą rezervą savoms akcijoms supirkti ir pateikti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti:

-  Valdyba siūlo ketverių metų kadencijai išrinkti šešis valdybos narius ir pateikti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti. Kandidatai į valdybą: Gintaras Bertašius, Sigitas Trijonis, Rimantas Jancevičius, Vilija Milaševičiutė, Linas Strėlis ir Andej Cyba.

- Sušaukti eilinį visuotinį AB Vilkyškių pieninės  akcininkų susirinkimą 2018 m. balandžio 27 d. 13.00 val. adresu P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav. ir siūlyti susirinkimui tokį darbotvarkės projektą:

  1. Bendrovės 2017 m. konsoliduoto metinio pranešimo tvirtinimas.
  2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės 2017 m. konsoliduotą ir atskirą finansinę ataskaitą.
  3. Bendrovės 2017 m. audituotos konsoliduotos ir atskiros finansinių ataskaitos tvirtinimas.
  4. Bendrovės 2017 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.
  5. Dėl nepanaudoto rezervo savoms akcijoms supirkti.
  6. Bendrovės valdybos narių rinkimas ketverių metų kadencijai.

Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
tel. 8-441-55102

Priedai


1_AB Vilkyškių pieninė 2018-04-27 įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai.doc
Atsakingu asmenu patvirtinimas LT.pdf
Konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos rinkinys 2017.pdf