Paskelbta: 2018-04-04 15:21:33 CEST

Informacija ir dokumentai 2018 m. balandžio 26 d. įvyksiančiam eiliniam visuotiniam AB „Grigeo“ akcininkų susirinkimui - Bendrovės valdyba siūlo skirti dividendams 3 942 000 EUR, t.y. po 0,06 EUR vienai akcijai

Vilnius, Lietuva 

2018 m. balandžio 4 d. vykusiame AB „Grigeo“ Valdybos posėdyje buvo nuspręsta teikti AB „Grigeo“ eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, įvyksiančiam 2018 m. balandžio 26 d., šią informaciją ir dokumentus: Bendrovės 2017 m. konsoliduotąjį metinį pranešimą, Bendrovės 2017 m. auditoriaus išvadą ir audituotą Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų metinių finansinių ataskaitų už 2017 m. rinkinį, Bendrovės 2017 m. pelno paskirstymo projektą, kuriame Bendrovės valdyba siūlo skirti dividendams 3 942 000 EUR, t.y. po 0,06 EUR vienai akcijai, AB „Grigeo“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2018 m. balandžio 26 d., valdybos siūlomus sprendimų projektus dėl kiekvieno visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo, bei Bendrąjį balsavimo biuletenį (žr. priedus).

 

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
(+370-5) 243 58 01


Priedai:

AB Grigeo IFRS 2017 LT

Atsakingų asmenų patvirtinimas

Grigeo 2018_04_26 VAS sprendimu projektai

Grigeo pelno paskirstymo projektas 2017

Grigeo_2018_04_26 Bendrasis balsavimo biuletenis


Grigeo pelno paskirstymo projektas 2017.pdf
Grigeo 2018_04_26 VAS sprendimu projektai.pdf
Atsakingų asmenų patvirtinimas.pdf
Grigeo_2018_04_26 Bendrasis balsavimo biuletenis.pdf
AB Grigeo IFRS 2017 LT.PDF