Paskelbta: 2018-03-28 22:45:17 CEST

AUGA group, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo 28 d., sprendimai

2018 m. kovo 28 d. įvykusio neeilinio visuotinio AUGA group, AB (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimo sprendimai darbotvarkės klausimais (susirinkime buvo pasiūlytos alternatyvios sprendimų formuluotės):

1. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas.

1.1.      Papildomais įnašais padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą 23 200 000 EUR, t.y. nuo 54 350 713,08 EUR iki 77 550 713,08 EUR, išleidžiant naujas Bendrovės paprastąsias vardines akcijas.

1.2.      Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant iki 80 000 000 naujų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR (toliau – Naujai išleidžiamos akcijos/Siūlymo akcijos). Atsižvelgiant į formalius taikomų teisės aktų reikalavimus, kiekvienos Naujai išleidžiamos akcijos minimali emisijos kaina yra lygi 0,29 EUR. Dėl konkrečios siūlymo kainos Bendrovė nuspręs įvertinusi investuotojų susidomėjimą ir kitus susijusius veiksnius.

1.3.      Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujai išleidžiamos akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Šiuo atveju valdybai pavedama nuspręsti, ar pasirašius ne visas Naujai išleidžiamas akcijas Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas laikytinas įvykusiu ir (jei taip) Bendrovės įstatinis kapitalas turi būti didinamas pasirašytųjų akcijų nominalių verčių suma.

1.4.      Pavesti Bendrovės valdybai nustatyti galutinę Naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą bei parengti ir nustatyti detalias siūlymo akcijų pasirašymo, apmokėjimo bei platinimo sąlygas bei tvarką. Bendrovės valdyba įpareigojama ir įgaliojama vadovaujantis šiuo sprendimu bei galiojančiais teisės aktais parengti, patvirtinti ir pateikti Lietuvos bankui patvirtinti akcijų viešo siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamas rinkas (Varšuvos vertybinių popierių biržą ir AB Nasdaq Vilnius) prospektą.

2. Akcininkų pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamas akcijas atšaukimas.

Remiantis Bendrovės valdybos pateiktu pranešimu, atšaukti Bendrovės akcininkų pirmumo teisę įsigyti Bendrovės Naujai išleidžiamas akcijas dėl ketinimo viešai siūlyti naujas akcijas Vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka. 

3. Bendrovės įstatų tvirtinimas; Bendrovės vadovo įgaliojimai.

3.1.      Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimą ir į pasikeitusią Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo redakciją, patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (visas pakeistų įstatų tekstas pridedamas kaip Priedas Nr. 1).

3.2.      Tuo atveju jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujai išleidžiamos akcijos ir Bendrovės valdyba nuspręs Bendrovės įstatinio kapitalo didinimą laikyti įvykusiu, Bendrovės valdyba Bendrovės įstatuose atitinkamai pakeis įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių.

3.3.      Įgalioti Bendrovės Generalinį direktorių arba kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti ir pateikti registravimui Bendrovės įstatų naują redakciją, paruošti, pasirašyti ir pateikti Juridinių asmenų registrui ir/ar notarų biurui ir/ar kitoms organizacijoms ir institucijoms visus ir bet kuriuos Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimui reikalingus dokumentus ir atlikti bet kuriuos veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu.

4. Įgaliojimo Bendrovės valdybai suteikimas nustatyti galutines viešo Bendrovės akcijų siūlymo sąlygas.
Įgalioti Bendrovės valdybą nustatyti galutines viešo Bendrovės akcijų (toliau – Siūlymo akcijos) siūlymo sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, Siūlymo akcijų galutinę emisijos (pardavimo) kainą bei galutinį išleidžiamą naujų akcijų skaičių.

5. Bendrovės naujų akcijų įtraukimas į prekybą reguliuojamose rinkose ir įgaliojimo Bendrovės valdybai suteikimas atlikti visus su tuo susijusius veiksmus.

Inicijuoti Naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų įtraukimą į prekybą reguliuojamose rinkose Varšuvos vertybinių popierių biržoje ir AB Nasdaq Vilnius ir įgalioti Bendrovės valdybą atlikti visus su tuo susijusius veiksmus.

Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje – Konstitucijos pr. 21C Vilnius, (tel. +370 5 233 53 40) ir bendrovės tinklapyje internete www.auga.lt

PRIDEDAMA:

  1. AUGA group, AB įstatų patvirtintas projektas.

         Martynas Repečka,
         finansų departamento direktorius,
         tel. 8 5 233 5340

Priedai:

Istatu patvirtintas projektas


Istatu patvirtintas projektas.doc