Offentliggjort: 2018-03-26 10:54:06 CEST

Børsmeddelelse nr. 04.2018, Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen SmallCap Danmark (CVR nr. 29218153) torsdag d. 19. april 2018 kl. 15.00 hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

Bestyrelsen har udpeget advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, som dirigent.

I henhold til vedtægternes § 15 er dagsordenen som følger:

  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
  2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. vedtægternes § 18, stk. 6.
  3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.

Bestyrelsen stiller forslag om foreningens opløsning ved solvent likvidation med advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, som likvidator.

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Såfremt forslaget om foreningens opløsning under dagsordenspunkt 3 ikke bliver vedtaget stiller bestyrelsen forslag om:

Genvalg af Niels Roth

Genvalg af Per Søndergaard Pedersen

Genvalg af Merete Jørgensen

Genvalg af Torben Nordquist

Bestyrelsesmedlemmernes ledelseshverv fremgår af foreningens årsrapport for 2017 samt foreningens hjemmeside www.smallcap.dk/bestyrelse

  1. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår valg af KPMG P/S.

  1. Eventuelt.

Ad punkt 3:

Til vedtagelse af beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er halvdelen af formuen ikke repræsenteret, men stemmer 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, kan forslaget vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 3 ugers varsel. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyntagen til, hvor stor en del af formuen, der er repræsenteret.

***

Ethvert medlem af foreningen har sammen med en evt. rådgiver ret til at deltage i general­forsamlingen. Adgangskort til at møde på generalforsamlingen kan bestilles på foreningens hjemmeside www.smallcap.dk eller via e-mail gf@computershare.dk eller ved henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby med oplysning om VP-konto­num­mer. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som mindst 7 dage forud for general­forsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger (eller deponeret hos depotselskabet). Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne fremlægger skriftlig, dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanketter skal være Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, i hænde senest den 13. april 2018 kl. 23.59.

Foreningens fulde årsrapport for 2017 samt dagsordenen med de fuldstændige forslag vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor senest 8 dage før generalforsamlingen og kan findes på foreningens hjemmeside www.smallcap.dk.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen SmallCap Danmark

Bestyrelsen

IF_04_2018_AGM190418_260318


IF_04_2018_AGM190418_260318.pdf