Publicēts: 2018-03-22 15:41:47 CET
VEF
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

AS VEF 2017.g. revidēts finanšu pārskats

Sabiedrības neto apgrozījums pārskata gadā ir 1 299 550 EUR.

Sabiedrības valde ir veikusi izdevumu optimizāciju, kā rezultātā sabiedrība pabeidza gadu

ar peļņu  EUR 252 572 apmērā. Valde iesaka ar peļņu EUR 252 572 apmērā segt iepriekšējo

gadu zaudējumus.

 

AS VEF Valde

Papildus informācija :

Tamāra  Kampāne, AS VEF valdes locekle ,

kampane@vef.apollo.lv

 


Neatkarigu revidentu ziņojums.pdf
AS VEF 2017 revidets finanšu pārskats.pdf
VEF_CG_zinojums_LV_2017.pdf