Publicēts: 2018-03-22 15:38:47 CET
VEF
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par AS VEF kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Paziņojums par akciju sabiedrības “VEF” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “VEF” (vienotais reģ. nr. 40003001328, juridiskā adrese: Brīvības gatve 214, Rīga, LV-1039) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “VEF” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2018.gada 23.aprīlī plkst. 12.00 Rīgā, Brīvības gatvē 214, akciju sabiedrības “VEF” telpās.

Darba kārtība:
1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.
2. 2017.gada pārskata apstiprināšana.
3. 2017.gada peļņas izlietošana.
4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2018.gada 23.aprīlī – no plkst. 11.30 līdz 12.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības „VEF” kārtējā akcionāru sapulcē ir 2018.gada 16.aprīlis. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības „VEF” kārtējā akcionāru sapulcē 2018.gada 23.aprīlī.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:
• akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
• akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Ar akciju sabiedrības “VEF” gada pārskatu, valdes priekšlikumu par peļņas izlietošanu un pārējiem akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akciju sabiedrības “VEF” akcionāri varēs iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2018.gada 9.aprīļa līdz 2018.gada 22.aprīlim, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā, Brīvības gatvē 214, akciju sabiedrības “VEF” telpās, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

Akciju sabiedrības „VEF” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 1 944 637.

Akciju sabiedrības “VEF” valde

 

 

 


VEF_pilnvarojuma_veidlapa_LV.pdf