Publicēts: 2018-03-19 15:24:18 CET

Siguldas CMAS, AS, revidēts gada pārskats par 2017. gadu

Sabiedrības neto apgrozījums 2017. gadā bija 1,1 milj. eiro, kas ir par 38 tūkst. eiro jeb 3,6 % vairāk nekā 2016.gadā.

Pamatnodarbošanās ieņēmumu proporcionalitāte, salīdzinot ar 2016.gadu, nav būtiski mainījusies − ieņēmumi no vaislas buļļu spermas pārdošanas veidoja 53,5 % no neto apgrozījuma, bet piena analizēšanas un pārraudzības datu apstrādes pakalpojumi kopā sastādīja 36,2 % no neto apgrozījuma.

2017.gadā ieguldījuma īpašuma novērtēšana patiesajā vērtībā radīja zaudējumus 30 tūkst. eiro apmērā, attiecīgi 2016.gadā tas radīja 7 tūkst. eiro zaudējumus.

Salīdzinot ar 2016.gadu, pārskata gada peļņa pirms nodokļiem ir samazinājusies par 22 tūkst. eiro un bija 81 tūkst. eiro.

Sabiedrības komerciālā rentabilitāte 2017.gadā bija 7,3 %, par 2,3 % punktu mazāka nekā 2016.gadā.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 2017
EUR
2016
EUR
Neto apgrozījums1 108 9901 070 645
a) no lauksaimnieciskās darbības1 108 9901 070 645
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas58 56062 397
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi42 06625 199
Materiālu izmaksas:(510 001)(464 083)
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas(376 566)(352 790)
b) pārējās ārējās izmaksas(133 435)(111 293)
Personāla izmaksas:(456 244)(456 891)
a) atlīdzība par darbu(364 461)(364 397)
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas(82 553)(82 697)
c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas(9 230)(9 797)
Vērtības samazinājuma korekcijas:(68 140)(63 888)
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas(44 024)(44 882)
b) apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras sabiedrība uzskata par parastām(24 116)(19 006)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas(94 387)(70 826)
Ieņēmumi no līdzdalības:-15
a) asociēto sabiedrību kapitālā-15
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa80 844102 568
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu(16 767)(18 254)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas64 07784 314
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām1 7211 008
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 65 798 85 322
Peļņa uz 1 akciju (EPS)0,1560,202

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Siguldas_CMAS_2017_gada_parskats_revidets

Siguldas_CMAS_Korporativas_parvaldibas_zinojums_2017

Siguldas_CMAS_Padomes_zinojums_2017


Siguldas_CMAS_Padomes_zinojums_2017.pdf
Siguldas_CMAS_Korporativas_parvaldibas_zinojums_2017.pdf
Siguldas_CMAS_2017_gada_parskats_revidets.pdf