Paskelbta: 2018-03-06 16:35:55 CET
"Lietuvos energijos gamyba". AB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo ir darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektų

Elektrėnai, Lietuva, 2018-03-06 16:35 CET -- „Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 635 083 615, ISIN kodas – LT0000128571.

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. kovo 26 d. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.

Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos Respublika.

Susirinkimo pradžia – 2018 m. kovo 26 d., 10.00 val.

Akcininkų registracijos pradžia – 9.30 val.

Akcininkų registracijos pabaiga – 9.55 val.

 

Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2018 m. kovo 19 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

 

Bendrovė 2018 m. vasario 28 d. esminiu pranešimu paskelbė apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę ir siūlomus sprendimų projektus:

1. Dėl pritarimo 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metiniam pranešimui.

Sprendimo projektas:

„Pritarti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2017 metų metiniam pranešimui (pridedama)“.

2. Dėl audituoto 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

Sprendimo projektas:

„Patvirtinti audituotą 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama)“.

3. Dėl 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pelno (nuostolių) paskirstymo.

Sprendimo projektas:

„Paskirstyti 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pelną (nuostolius) (pridedama)“.

 

Bendrovė informuoja, kad 2018 m. kovo 6 d. Bendrovės akcininkė „Lietuvos energija“, UAB, kuriai priklauso 96,75 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo, pateikė siūlymą papildyti Bendrovės 2018 m. kovo 26 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.

Atsižvelgiant į tai, Bendrovės valdyba 2018 m. kovo 6 d. priėmė sprendimą papildyti 2018 m. kovo 26 d. sušaukto „Lietuvos energijos gamyba“, AB, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę šiais darbotvarkės klausimais ir jų sprendimų projektais:

„4. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatinio kapitalo padidinimo ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB,  akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo bei teisės įsigyti naujai išleidžiamas „Lietuvos energijos gamyba“, AB,  akcijas suteikimo.

Sprendimo projektas:

4.1. Padidinti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatinį kapitalą nuo 184 174 248,35 EUR (vieno šimto aštuoniasdešimt keturių milijonų vieno šimto septyniasdešimt keturių tūkstančių dviejų šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų ir trisdešimt penkių euro centų) iki 187 920 762,41 EUR (vieno šimto aštuoniasdešimt septynių milijonų devynių šimtų dvidešimt tūkstančių septynių šimtų šešiasdešimt dviejų eurų ir keturiasdešimt vieno euro cento). „Lietuvos energijos gamyba“, AB,  įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant naujas akcijas, apmokamas papildomu akcijas pasirašančiojo asmens nepiniginiu įnašu.

4.2. Nustatyti, kad „Lietuvos energijos gamyba“, AB, išleidžia 12 919 014 (dvylika milijonų devynis šimtus devyniolika tūkstančių keturiolika) naujų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devyni euro centai) ir emisijos kaina yra lygi 0,624 EUR (šešiasdešimt du ir keturios dešimtosios euro cento) (toliau – Naujos akcijos), visų Naujų akcijų emisijos kaina yra 8 061 465 EUR (aštuoni milijonai šešiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai šešiasdešimt penki eurai).

4.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 16 punktu ir 57 straipsnio 5 dalimi, atšaukti visiems „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkams pirmumo teisę įsigyti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Naujas akcijas.

4.4. Nustatyti, kad „Lietuvos energija“, UAB, suteikiama teisė įsigyti (pasirašyti) visas Naujas akcijas, kurios kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devyni euro centai) ir emisijos kaina yra lygi 0,624 EUR (šešiasdešimt du ir keturios dešimtosios euro cento) apmokant šias Naujas akcijas Akcijų pasirašymo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nepiniginiu įnašu, kurio nepriklausomo turto vertintojo NILL NILL, UAB, nustatyta 2018 m. vasario 27 d. vertė  sudaro 8 061 465 EUR (aštuonis milijonus šešiasdešimt vieną tūkstantį keturis šimtus šešiasdešimt penkis eurus). Naujos akcijos nebus siūlomos ir platinamos viešai.

4.5. Nustatyti, kad „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkų pirmumo teisė įsigyti Naujas akcijas atšaukiama atsižvelgiant į tai, kad „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatinio kapitalo didinimą ketinama vykdyti įnešant aukščiau nurodytą „Lietuvos energija“, UAB, nepiniginį įnašą, o ne Naujas akcijas apmokant pinigais.

4.6. Pritarti Akcijų pasirašymo sutarties tarp „Lietuvos energijos gamyba“, AB, ir „Lietuvos energija“, UAB, esminėms sąlygoms (pridedama);

4.7. Įgalioti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, generalinį direktorių „Lietuvos energijos gamyba“, AB, vardu pasirašyti šio sprendimo 4.6 punkte nurodytą Akcijų pasirašymo sutartį, kuri kartu laikoma ir „Lietuvos energija“, UAB, nepiniginio įnašo priėmimo perdavimo aktu, suteikiant teisę keisti neesmines šios sutarties sąlygas.                                                                

5. Dėl naujos „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.

Sprendimo projektas: 

5.1. Patvirtinti naują „Lietuvos energijos gamyba“ AB, įstatų redakciją (pridedama).

5.2. Įgalioti „Lietuvos energijos gamyba“ AB, generalinį direktorių pasirašyti įstatus bei pačiam ar per įgaliotus asmenis atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.

6. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos atšaukimo.

Sprendimo projektas:

6.1. Atšaukti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybą in corpore. 

7. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos narių išrinkimo.

Sprendimo projektas:

7.1. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti žemiau nurodytus asmenis:

7.1.1. Dominyką Tučkų (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);

7.1.2. Živilę Skibarkienę (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);

7.1.3. Rimgaudą Kalvaitį (nepriklausomas narys) (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami).

7.2. Nustatyti, kad „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nariai pradeda savo veiklą pasibaigus juos išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

8. Dėl sutarčių su „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nariais sąlygų tvirtinimo.

Sprendimo projektas:

8.1. Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties su stebėtojų tarybos nariais sąlygas (pridedama).

8.2. Patvirtinti sutarties dėl stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas (pridedama).

8.3. Patvirtinti sutarties dėl nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas (pridedama).

8.4. Nustatyti nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui 43,44 EUR (keturiasdešimt trys eurai ir keturiasdešimt keturi centai) valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių) už faktiškai vykdomą nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklą.

8.5. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui yra apribotas maksimalia 1014 EUR (vienas tūkstantis keturiolika eurų) (neatskaičius mokesčių) suma.

8.6. Įgalioti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, generalinį direktorių (su teise perįgalioti) pasirašyti sutartis dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos su naujai išrinktais stebėtojų tarybos nariais.“

 

Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu eiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai, skelbiami Bendrovės interneto svetainėje http://www.gamyba.le.lt ir NASDAQ Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta tvarka.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.gamyba.le.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, arba Žvejų g. 14, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Asmenys eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Šaukiamame visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo Bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@le.lt ne vėliau kaip iki 2018 m. kovo 23 d. darbo dienos pabaigos (15.15 val.).

Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

         Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt


LEG 2017 pelno (nuostolių) paskirstymas (projektas).pdf
Sutarties dėl nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygos.pdf
Sutarties dėl veiklos stebėtojų taryboje sąlygos.pdf
Dominykas Tučkus CV.pdf
Konfidencialios informacijos apsaugos sutarties sąlygos.pdf
LEG 2017 audituotos metines finansines ataskaitos ir metinis pranesimas.pdf
Živilė Skibarkienė CV.pdf
Rimgaudas Kalvaitis CV.pdf
LEG įstatai.pdf
Turto vertinimo ataskaita.pdf
Akcijų pasirašymo sutarties esminės sąlygos.pdf