Avaldatud: 2018-03-01 10:47:00 CET
Silvano Fashion Group
Kvartaliaruanne

Silvano Fashion Group 2017.aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

tuhandetes eurodes 12 kuud 2017 12 kuud 2016 Muutus
Müügitulu 62 348 57 892 7,7%
EBITDA 15 735 18 430 -14,6%
Aruandeperioodi puhaskasum 11 393 7 896 44,3%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 10 914 8 273 31,9%
Kasum aktsia kohta (eurodes) 0,30 0,22 36,4%
Äritegevuse rahavoog perioodil 9 178 12 807 -28,3%

 

tuhandetes eurodes 31.12.2017 31.12.2016 Muutus
Varad kokku 52 880 56 145 -5,8%
Käibevarad kokku 41 708 42 677 -2,3%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 40 974 43 402 -5,6%
Raha ja raha ekvivalendid 21 230 22 303 -4,8%

 

Rentaablusanalüüs, % 12 kuud 2017 12 kuud 2016 Muutus
Brutokasum 51,2 54,5 -6,1%
EBITDA 25,2 31,8 -20,8%
Puhaskasum 18,3 13,6 34,6%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 17,5 14,3 22,4%

 

Finantssuhtarvud, % 31.12.2017 31.12.2016 Muutus
ROA 19,9 14,7 35,4%
ROE 27,1 19,6 38,3%
Hinna/ kasumi suhe 9,5 13,2 -28,0%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 4,7 4,9 -4,1%
Likviidsuskordaja 2,7 3,0 -10,0%

 

Majandustulemused

Kontserni 2017. aasta 12 kuu käive moodustas 62 348 tuhat eurot,  kasv eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 7,7%. Hulgimüügi käive vähenes 0,2% võrra ja jaemüügi käive kasvas 28,9% võrra.

2017. aasta  12 kuu  kontserni raporteeritav brutorentaablus kahanes 51,2%-ni, eelmise aasta sama perioodi vastav näitaja oli 54,5%. 2017. aasta 12 kuu konsolideeritud ärikasum ulatus 13 948 tuhande euroni võrreldes 2016. aasta 12 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 16 543 tuhat eurot. 2017. aasta 12 kuu ärikasumi rentaablus oli 22,4% võrreldes 28,6%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA moodustas 2017. aasta 12 kuuga       15 735 tuhat eurot, mis tähendab 25,2% rentaablust (18 430 tuhat eurot ja 31,8% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2017. aasta 12 kuuga 10 914 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 8 273 tuhat eurot 2016. aasta 12 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 17,5% võrreldes 14,3%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 31. detsember 2017 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 52 880 tuhande euroni, kahanedes 5,8% võrreldes 31. detsembriga 2016.

Võrreldes 31. detsembriga 2016 vähenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 452 tuhande euro võrra ja moodustasid  2017. aasta 31. detsembri seisuga 2 716  tuhat eurot. Varude saldo suurenes 1 573  tuhande euro võrra ning 2017. aasta 31.detsembri  seisuga moodustas 17 760 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis vähenes 2 428 tuhande euro võrra, ulatudes 2017. aasta 31. detsembri seisuga 40 974 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused suurenesid 2017.aasta 12 kuuga 123 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2017. aasta 12 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 1 226 tuhat eurot, 888 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2017. aasta 31. detsembri seisuga oli kontsernil 2 279 töötajat, neist 506 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2016 seisuga oli 2 163 töötajat, neist 480 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2017. aasta 12 kuu palgakulu oli 13 994  tuhat eurot (11 630 tuhat eurot 2016.aasta 12 kuuga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 891 tuhat eurot.

Juhtimisorganite otsused 2017. aasta 12 kuu jooksul

2. veebruaril 2017 Silvano Fashion Group aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul otsustati muuta Silvano Fashion Group 29.06.2016 korralisel aktsionäride üldkoosolekul vastuvõetud tagasiostuprogrammi tingimusi ja määrata uus maksimaalne ühe aktsia soetusmaksumus 3.30 eurot, millega Silvano Fashion Group saab tagasi osta oma aktsiaid vastavalt tagasiostuprogrammile.

 

16. mail 2017 aastal  Kati Kusmin lahkus AS Silvano Fashion Group juhatusest seoses juhatuse liikme lepingu tähtaja lõppemisega. AS Silvano Fashion Group juhatus jätkab üheliikmelisena: Jarek Särgava.

Silvano Fashion Group pidas oma korralise aktsionäride üldkoosoleku 29. juunil 2017. aastal. Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

 

  •   Üldkoosolek kinnitas 2016. majandusaasta aruande.
  • Üldkoosolek otsustas maksta dividende summas 0,20 eurot aktsia kohta (aktsionäride nimekiri fikseeriti seisuga 13.07.2017, makse teostatud 19.07.2017).
  • Üldkoosolek otsustas pikendada AS PricewaterhouseCoopers volitusi kontserni audiitorina 2017. majandusaastaks.
  • Üldkoosolek otsustas tühistada 1 000 000 ettevõttele kuuluvat omaaktsiat, mis omandati vastavalt 29.06.2016 vastu võetud üldkoosoleku otsustele.
  • Üldkoosolek otsustas pikendada nõukogu liikme Toomas Tooli volituste tähtaega nõukogu liikmena alates 01.07.2017.a kuni 30.06.2022.a.
  • Üldkoosolek otsustas jätkata nõukogu liikmete tasustamist 30.06.2012.a. toimunud üldkoosolekul kinnitatud tingimustel.
  • 31. oktoobril 2017 kanti äriregistrisse Silvano Fashion Group AS-i aktsiakapitali vähendamine 29. juunil 2017 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuste alusel. Ettevõtte registreeritud aktsiakapitali uus suurus on         10 800 000 eurot, mis on jagatud 36 000 000 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,30 eurot.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes Lisad 31.12.2017 31.12.2016
VARAD      
Käibevara      
Raha ja pangakontod   21 230 22 303
Väljaantud laenud   2 19
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 2                 2 716 4 168
Varud 3 17 760 16 187
Käibevara kokku   41 708 42 677
       
Põhivara      
Pikaajalised nõuded   255 21
Investeeringud sidusettevõtetesse   55 19
Müügiootel finantsvara   320 369
Edasilükkunud tulumaksuvara   900 1 012
Immateriaalne põhivara   217 291
Kinnisvarainvesteeringud   920 1 091
Materiaalne põhivara 4 8 505 10 665
Põhivara kokku   11 172 13 468
VARAD KOKKU   52 880 56 145
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL      
Lühiajalised kohustused      
Võlad tarnijatele ja muud võlad 5 8 025 6 894
Maksuvõlad   849 1 857
Lühiajalised kohustused kokku   8 874 8 751
       
Pikaajalised kohustused      
Edasilükkunud tulumaksukohustus   10 37
Pikaajalised eraldised   52 0
Pikaajalised kohustused kokku   62 37
Kohustused kokku   8 936 8 788
       
Omakapital      
Aktsiakapital 6 10 800 11 100
Ülekurss   8 567 10 787
Omaaktsiad 6 0 -998
Kohustuslik reservkapital   1 306 1 306
Ümberhindluse reserv   710 710
Realiseerimata kursivahed   -15 588 -10 968
Jaotamata kasum   35 179 31 465
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa   40 974 43 402
Mittekontrolliv osalus omakapitalis   2 970 3 955
Omakapital kokku   43 944 47 357
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU   52 880 56 145
       

 

 Konsolideeritud kasumiaruanne

 

tuhandetes eurodes Lisad IV kvartal           2017 IV  kvartal 2016 12 kuud 2017 12 kuud 2016
Müügitulu 8 12 283 12 250 62 348 57 892
Müüdud toodangu kulu   -5 589 -5 987 -30 435 -26 333
Brutokasum   6 694 6 263 31 913 31 559
           
Turustuskulud   -2 947 -2 743 -12 081 -9 393
Üldhalduskulud   -1 197 -1 365 -4 937 -4 846
Muud äritulud   93 97 323 347
Muud ärikulud   -458 -335 -1 270 -1 124
Ärikasum   2 185 1 917 13 948 16 543
           
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest   89 -2 574 1 221 -5 094
Muud finantstulud/(kulud)   29 5 176 149
Finantstulud ja -kulud kokku   118 -2 569 1 397 -4 945
           
Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatavatest sidusettevõtetest   10
22

39

22
Kasum enne tulumaksu 2 313
-630

15 384

11 620
Tulumaks   -646
-855

-3 991

-3 724
           
Aruandeperioodi puhaskasum   1 667 -1 485 11 393 7 896
Sealhulgas:          
   Emaettevõte omanike osa   1 605 -844 10 914 8 273
   Mittekontrolliva osaluse osa   62 -641 479 -377
Kasum aktsia kohta emaettevõtte omanike osast kasumis, nii tava kui lahustatud (eurodes) 7 0,04


-0,020,300,22
 
 Konsolideeritud koondkasumiaruanne
         
           
tuhandetes eurodes Lisad IV kvartal 2017 IV kvartal 2016 12 kuud 2017 12 kuud 2016
           
Aruandeperioodi puhaskasum   1 667 -1 485 11 393 7 896
Kursierinevused, välismaiste ettevõtete osa   43

4 685


-5 183


5 486
Põhivara ümberhindlus õiglases väärtuses   0 1 065 0 1 065
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku   43 5 750 -5 183 6 551
Sealhulgas:          
    Emaettevõte omanike osa   112 5 053 -4 620 5 981
    Mittekontrolliva osaluse osa   -69 697 -563 571
           
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku   1 710 4 265 6 210 14 447
Sealhulgas:          
   Emaettevõte omanike osa   1 717 4 209 6 294 14 253
   Mittekontrolliva osaluse osa   -7 56 -84 194

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

 

tuhandetes eurodes 12 kuud 2017 12 kuud 2016
Rahavood äritegevusest    
Perioodi kasum 11 393 7 896
Korrigeerimised:    
  Põhivara amortisatsioon 1 787 1 887
  Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud    investeeringutest -39 -22
  (Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist 7 -32
  Finantstulud ja -kulud kokku -1 397 4 945
  Laekumata nõuete allahindluse eraldis -19 4
  Pikaajaliste hüvitiste eraldis 52 0
Tulumaksu kulu 3 991 3 724
Varude muutus -1 573 -717
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 1 081 43
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -1 709 -641
Makstud tulumaks -4 396 -4 280
Kokku rahavood äritegevusest 9 178 12 807
     
Rahavood investeerimistegevusest    
Saadud intressid 127 123
Saadud dividendid 1 3
Materiaalse põhivara müük 463 36
Antud laenude tagasimaksed -17 0
Materiaalse põhivara soetus -1 226 -888
Immateriaalse põhivara soetus -118 -106
Osaluste omandamine tütaräriühingutes 0 -3
Kokku rahavood investeerimistegevusest -770 -835
     
Rahavood finantseerimistegevusest    
Väljamakstud dividendid -8 101 -9 220
Omaaktsiate tagasiostud -1 522 -1 846
Kokku rahavood finantseerimistegevusest -9 623 -11 066
     
Raha ja raha ekvivalentide muutus -1 215 906
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 22 303 21 274
Valuutakursi muutuste mõju rahale 142 123
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 21 230 22 303

 

Jarek Särgava
Juhatuse liige
AS Silvano Fashion Group
Tel +372 6845 000

Email: info@silvanofashion.com

 


2017 aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata).pdf