Avaldatud: 2018-02-27 09:00:00 CET
Pro Kapital Grupp
Kvartaliaruanne

2017. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Ettevõtte juhi ülevaade

2017. aasta neljandas kvartalis jätkas Pro Kapital oma suurima arendusprojekti T1 Mall of Tallinn kaubandus- ja meelelahutuskeskuse ehitustöid ning samuti aktiivseid üüriläbirääkimisi mitmete kohalike ja välismaiste jaekaubandusettevõtetega. Ettevõte jätkas arendustegevustega Riias Kliversala elamuarendusprojektis, Šaltinių Namai kvartalis Vilniuses ning Kristiine Citys Tallinnas.

Vilniuses on Šaltinių Namai arenduse esimene etapp peaaegu müüdud. Jaanuaris 2017 alustati teise etapi elamuhoonete ehitustöödega ja vahearuande avaldamise ajaks on sõlmitud 69 eelmüügilepingut. Teise etapi neli elamuhoonet peaksid valmima 2019. aasta alguses. Peale Šaltinių Namai projekti valmimist on Vilniuse arenduste portfell ammendunud. Sellega seoses otsib Ettevõte võimalust omandada uusi atraktiivseid arendusi antud piirkonnas.

Kristiine Citys (Tondi kvartalis), Tallinnas, on vahearuande avaldamise ajaks neli hoonet valminud ning asjaõiguslepingutega on klientidele üle antud 118 korterit 124-st. Valmimas on kaks järgmist maja. Jätkus viienda hoone korterite eelmüük, kus hetkel on sõlmitud 25 eelmüügilepingut 31-st  ja kuuenda hoone eelmüük, kus hetkel on sõlmitud 8 eelmüügilepingut 31-st. Korterite eelmüük on alanud ka seitsmendas hoones. Marsi 6 projekt on valminud ja 36 korterit 45-st on omanikele üle antud.

Riias, Kliversala arendusprojektis, jätkati 47 korteriga elamu ehitustöid ning vahearuande avaldamise ajaks on sõlmitud eelmüügilepingud 11 korterile. Käimas on läbirääkimised veel mitmete potentsiaalsete ostjatega. Projekti esimene faas valmib käesoleval kevadel. Jätkuvad Tallinase elamuehitusprojekti projekteerimistööd ning Zvaigznese kvartali bürookompleksi esimese etapi projekteerimistööd.

Aruandeperioodil oli Ettevõtte käive 14,1 miljonit eurot ehk 2016. aasta sama perioodi 20,7 miljoni euro käibega võrreldes 32% võrra väiksem. Käive vähenes peamiselt kinnisvaramüügi segmendis. Antud ärisegmendi käive sõltub uute hoonete valmimisest, kuna müügitulu kajastatakse asjaõiguslepingute sõlmimise hetkel. Vähenenud käibest hoolimata kasvas brutokasum 30% võrra. Perioodi puhastulem jäi negatiivseks kuigi 2017. aasta puhaskahjum 0,5 miljonit eurot oli 88% madalam kui 4,0 miljonit eurot 2016. aastal. Ettevõte tegeleb efektiivsuse tõstmisega ja tulemused on nähtavalt paranenud. 2018. aastal on oodata positiivset aasta tulemit Tallinna ja Riia arenduste valmimise ja T1 Mall of Tallinn avamise tulemusena.

Koguvõlgnevus finantsinstitutsioonidele oli 31. detsember 2017 seisuga 29,7 miljonit eurot. Laenud vähemusosanikelt moodustasid 0,3 miljonit eurot, ettevõttel oli lunastamata 10,3 miljoni euro väärtuses vahetusvõlakirju ja 28,9 miljoni euro väärtuses mittekonverteeritavaid võlakirju.

Töötajaid oli 31. detsember 2017 seisuga 88, kellest 48 töötavad hotellis ja kinnisvarahaldusettevõtetes.

 

Paolo Michelozzi

Ettevõtte juht

AS Pro Kapital Grupp

 

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte 2017. aasta kogukäive oli 14 098 tuhat eurot, vähenedes võrdlusperioodi suhtes 32% võrra (2016 12 kuud: 20 652 tuhat eurot). Neljanda kvartali kogukäive oli 4 281 tuhat eurot võrreldes 4 475 tuhande euroga aastal 2016. Ettevõtte käive sõltub elamuarenduste valmimise ajast. 2017. aasta neljanda kvartali tulemusi mõjutas Kristina Majade arenduse neljanda maja valmimine Tallinnas.

-          2017. aasta brutokasumi moodustas 5 365 tuhat eurot, mis vähenes võrdlusperioodi suhtes 11% võrra (2016 12 kuud: 6 054 tuhat eurot). Neljanda kvartali brutokasumi moodustas 2 056 tuhat eurot võrdluses 1 424 tuhande euroga 2016. aastal. Aruandeperioodi käibe ja brutokasumi vähenemisest hoolimata on tegevuse kasumlikkus kasvanud – 2017. aasta brutokasumi marginaal oli 38% (2016 12 kuud. 29%).

-          Ärikasum kasvas aruandeaasta jooksul võrdlusperioodi suhtes 1 242 tuhande euro võrra (402%) ning moodustas kasumi 933 tuhat eurot (2016 12 kuud: 309 tuhat eurot ärikahjumit). Neljanda kvartali ärikasum oli 1 155 tuhat eurot (2016 4. kv: 872 tuhat eurot kahjumit). Aruandeaasta ärikasumit mõjutas positiivselt Tallinna hotelli müük juulikuus, millest saadud kasumit kajastati muude ärituludena. Aruandeperioodil kasvasid võrdlusperioodi suhtes turustuskulud seoses aktiivsema arendustegevusega ja konsultatsioonikulud seoses aktsiaemissiooniga.

-          2017. aasta puhaskahjum kahanes võrdlusperioodi suhtes 3 507 tuhande euro võrra (87%), moodustades kahjumi 518 tuhat eurot (2016 12 kuud: 4 025 tuhat eurot kahjumit). Neljanda kvartali puhaskasum oli 922 tuhat eurot (2016 4. kv: 1 655 tuhat eurot kahjumit). Aasta netotulemit mõjutas positiivselt Riia hotelli omava ettevõtte müük augustikuus, millest saadud kasumit kajastati finantstuludena. Kõrgete intressikulude tõttu jäi netotulem siiski negatiivseks.

-          2017. aasta rahavood põhitegevusest moodustasid miinus 5 267 tuhat eurot (2016 12 kuud: 648 tuhat eurot). Neljanda kvartali rahavood põhitegevusest moodustasid miinus 2 186 tuhat eurot (2016 4. kv: miinus 2 027 tuhat eurot). Põhitegevuse rahavood on mõjutatud aktiivsest arendustegevusest ja varude kasvust Tallinnas, Riias ja Vilniuses.

-          Aktsia puhasväärtus 31. detsembril 2017 oli 1,46 eurot (31. detsembril 2016: 1,48 eurot).

 

Koondkasumi vahearuanne 2017 12 kuud 2016 12 kuud 2017 IV kv 2016 IV kv
         
Käive (tuhat eurot) 14 098 20 652 4 281 4 475
Brutokasum (tuhat eurot) 5 365 6 054 2 056 1 424
Brutokasum, % 38% 29% 48% 32%
Ärikasum/ -kahjum, (tuhat eurot) 933 -309 1 155 -872
Ärikasum/ -kahjum, % 7% -1% 27% -19%
Puhaskasum/ -kahjum (tuhat eurot) -518 -4 025 922 -1 655
Puhaskasum/ -kahjum, % -4% -19% 22% 37%
         
Kasum/ -kahjum aktsia kohta (eurot) -0,01 -0,07 0,02 -0,03

 

Finantsseisundi vahearuanne 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
       
Varad kokku (tuhat eurot) 175 158 142 314 130 323
Kohustused kokku (tuhat eurot) 92 476 62 110 46 891
Omakapital kokku (tuhat eurot) 82 682 80 204 83 432
Võla / omakapitali suhe 1,12 0,77 0.56
       
Varade tootlus, % -0,3%, -3,0% -1,5%
Omakapitali tootlus, % -0,6% -4,8% -2,4%
Aktsia puhasväärtus, eurot 1,46 1,48 1,54

 

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMI VAHEARUANNE

    

tuhandetes eurodes 2017         12 kuud 2016         12 kuud 2017          IV kvartal 2016          IV kvartal
         
Jätkuvad tegevusvaldkonnad        
Äritulud        
Müügitulu 12 077 17 610 4 281 3 838
Müüdud toodete ja teenuste kulu -7 475 -12 725 -2 210 -2 696
Brutokasum 4 602 4 885 2 071 1 142
         
Turustuskulud -822 -445 -186 -150
Üldhalduskulud -5 235 -5 052 -1 478 -1 401
Muud äritulud 2 316 183 748 30
Muud ärikulud -454 -697 0 -630
Ärikasum/ -kahjum 407 -1 126 1 155 -1 009
         
Finantstulud 1 402 -77 3 -37
Finantskulud -3 398 -3 417 -817 -761
Kasum/ kahjum enne tulumaksu -1 589 -4 620 341 -1 807
Tulumaks 581 -163 582 22
Jätkuvate tegevuste puhaskasum/ -kahjum -1 008 -4 783 923 -1 785
         
Kasum lõpetatud tegevusvaldkondadest 490 758 0 130
Perioodi puhaskasum/ -kahjum -518 -4 025 923 -1 655
         
Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -419 -3 913 955 -1 598
Mittekontrolliv osalus -99 -112 -32 -57
         
Tulumaksujärgne muu koondkasum        
Objektid, mida edaspidi ei klassifitseerita kasumiaruandes      
Kinnisvara ümberhindluse reservi muutus 6 206 0 3 0
Aruandeperioodi koondkasum kokku        
     Emaettevõtte omanikele kuuluv osa 5 787 -3 913 958 -1 598
     Mittekontrolliv osalus -99 -112 -32 -57
         
Kasum/ kahjum aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (euro) -0,02 -0,09 0,02 -0,03
Perioodi kasum/kahjum aktsia kohta (euro) -0,01 -0,07 0,02 -0,03

   

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI VAHEARUANNE

 

tuhandetes eurodes 31.12.2017 31.12.2016
     
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 10 317 5 382
Lühiajalised nõuded 4 888 4 475
Varud 38 024 14 144
Käibevara kokku 53 229 24 001
     
Põhivara    
Pikaajalised nõuded 37 42
Materiaalne põhivara 7 435 18 336
Kinnisvarainvesteeringud 114 140 99 660
Immateriaalne põhivara 317 275
Põhivara kokku 121 929 118 313
     
VARAD KOKKU 175 158 142 314
     
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Lühiajalised laenukohustused 6 738 8 261
Ostjate ettemaksed 7 224 2 226
Lühiajalised võlgnevused 10 091 8 502
Maksukohustused 132 547
Lühiajalised eraldised 170 5
Lühiajalised kohustused kokku 24 355 19 541
     
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised laenukohustused 62 527 38 040
Muud pikaajalised kohustused 3 437 804
Edasilükkunud tulumaksukohustus 2 058 3 360
Pikaajalised eraldised 99 365
Pikaajalised kohustused kokku 68 121 42 569
     
KOHUSTUSED KOKKU 92 476 62 110
     
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital    
Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 10 854
Ülekurss 5 661 1 816
Kohustuslik reservkapital 1 082 1 082
Ümberhindluse reserv 3 256 9 462
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 60 369 59 104
Aruandeperioodi puhaskahjum -419 -3 913
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 81 287 78 405
     
Mittekontrolliv osalus 1 395 1 799
OMAKAPITAL KOKKU 82 682 80 204
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 175 158 142 314

 

 

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE VAHEARUANNE

 

tuhandetes eurodes 2017 12 kuud 2016 12 kuud 2017 IV kv 2016 IV kv
         
Põhitegevuse rahavood        
Aruandeperioodi puhaskasum/ - kahjum -518 -4 025 923 -1 655
Korrigeerimised:        
    Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum 455 695 -20 166
    Kasum põhivara müügist -1 247 -4 0 -4
    Põhivara väärtuse muutus -26 30 -26 30
    Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus -530 599 -530 599
    Kasum tütarettevõtet osade müügist -1 452 0 0 0
    Finantstulud ja -kulud 3 460 3 499 815 784
    Muud mitterahalised muutused (netosumma) 12 424 302 -683 353
Muutused käibevahendites:        
    Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes -408 -2 862 -833 -2 999
    Varudes -23 880 -1 707 -4 221 -4 329
    Kohustustes ja ettemaksetes 6 556 4 185 2 367 5 102
    Eraldistes  -101 -64 23 -74
Põhitegevuse rahavood kokku -5 267 648 -2 186 -2 027
         
Rahavood investeerimistegevusest        
Materiaalse põhivara soetamine -281 -1 206 -127 -520
Immateriaalse põhivara soetamine -52 -2 -22 -1
Laekumised põhivara müügist 6 651 7 0 7
Kinnisvara investeeringute soetamine -24 772 -8 552 -7 424 -2 893
Neto rahavood tütarettevõtete müügist 6 235 0 0 0
Saadud intressid 6 13 2 9
Rahavood investeerimistegevusest kokku -12 213 -9 740 -7 571 -3 398
         
Rahavood finantseerimistegevusest        
Aktsiakapitali suurendamine 4 328 0 4 328 0
Vähemusosalusega seotud netomuutus -480 276 0 -550
Laekumised võlakirjade eest 1 446 12 637 0 0
Vahetusvõlakirjade lunastamine -773 -123 0 -111
Saadud laenud 28 260 2 961 8 984 936
Tagastatud laenud -7 048 -3 310 -909 -556
Makstud intressid -3 318 -3 359 -1 122 -1 126
Rahavood finantseerimistegevusest kokku 22 415 8 082 11 281 -2 407
         
Raha ja ekvivalentide muutus 4 935 -1 010 1 524 -7 832
         
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 5 382 6 392 8 793 13 214
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 10 317 5 382 10 317 5 382

 

 

 

         Allan Remmelkoor
         Juhatuse liige
         Tel: 614 4920
         prokapital@prokapital.ee


PKG Q4 2017 EST.pdf