Avaldatud: 2018-02-14 15:18:47 CET
Admiral Markets
Börsiteade

Admiral Markets AS 2017. aasta teise poolaasta ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Tallinn, Eesti, 14.02.2018

2017. aastal teenis Admiral Markets AS 6,0 miljonit eurot puhaskasumit.

Ettevõtte kasum oli 2017. aasta teisel poolaastal 1,6 miljoni euro võrra suurem kui esimesel poolaastal.

Admiral Markets AS omakapitali tootlus 2017. aastal oli 23,9%.

Bilansi ja kasumiaruande tabelid on esitatud alljärgnevalt:

Finantsseisundi aruanne

(eurodes) 31.12.2017              31.12.2016
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 22 001 637 18 018 135
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 3 361 109 2 421 927
Lühiajalised laenud, nõuded ja ettemaksed 4 222 126 2 822 597
Käibevara kokku 29 584 872 23 262 659
Põhivara    
Pikaajalised laenud ja nõuded 525 818 492 560
Materiaalne põhivara 398 065 239 069
Immateriaalne põhivara 93 282 128 537
Põhivara kokku 1 017 165 860 166
VARAD KOKKU 30 602 037 24 122 825
     
KOHUSTUSED    
Lühiajalised kohustused    
Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 176 930 51 782
Võlad ja ettemaksed 1 175 613 1 075 312
Eraldised 0 244 000
Kokku lühiajalised kohustused 1 352 543 1 371 094
Pikajalised kohustused    
Võlakirjad          1 826 800                            0
Pikajalised kohustused kokku 1 826 800 0
KOHUSTUSED KOKKU 3 179 343 1 371 094
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital 2 585 600 2 585 600
Reservid 258 550 258 550
Jaotamata kasum 24 578 544 19 907 581
OMAKAPITAL KOKKU 27 422 694 22 751 731
     
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 30 602 037 24 122 825

 

Koondkasumiaruanne

(eurodes)  
II pa 2017
 
II pa 2016
2017  
2016
Netokasum klientidega ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande  
 
 
14 472 126
 
 
 
13 080 320
27 794 610 24 852 520
Vahendustasu tulu  
23 394
 
426 575
71 638 653 267
Komisjoni- ja vahendustasu kulu  
-4 319 541
 
-4 407 697
-8 653 308 -7 325 048
Muud kauplemistegevusega seotud tulud ja kulud  
160 037
 
-94 959
132 110 -227 899
Kauplemistegevuse netotulu  
10 342 016
 
9 004 239
19 345 050 17 952 840
Muud tulud ja kulud  
 
 
207 442
 
 
 
107 285
403 974 163 433
Intressitulu ja -kulu  
89 309
 
79 509
109 053 70 567
Netokasum/kahjum valuutakursi muutustest  
-342 346
 
570 616
-826 195 391 350
Muud finantskulud  
 
0
 
 
     -16 675
0 0
Tööjõukulud  
-2 667 568
 
-2 150 922
-5 256 709 -4 483 878
Tegevuskulud  
-3 725 459
 
-4 046 358
-7 247 722 -7 751 332
Põhivara kulum  
-93 373
 
-153 451
-200 213 -308 156
Kasum enne tulumaksustamist  
3 810 021
 
3 394 242
6 327 238 6 018 149
Tulumaks  
-25
 
-86 904
-331 275 -130 348
Aruandeperioodi kasum  
3 809 996
 
3 307 337
5 995 963 5 887 801
Aruandeaasta muu koondkasum  
0
 
0
0 0
Aruandeaasta koondkasum  
3 809 996
 
3 307 337
5 995 963 5 887 801
Puhaskasum ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta  
 
9,43
 
 
          8,19
14,84 14,57

"Admiral Markets AS-ile kujunes eriti edukaks 2017. aasta teine pool, mille kasum ületas aasta esimese kuue kuu oma 1,6 miljoni euroga. Ettevõtte kauplemistegevuse netotulu kasvas 2017. aastal üle 7 protsendi, jõudes viimase nelja aasta kõrgeima näitaja ehk 19,3 miljoni euroni. Aastaarvestuses kasvasid Admiral Markets AS-i bilansimaht ja omakapital vastavalt 27 ja 21 protsenti.

Kulude ja tulude suhe langes 2017. aasta lõpuks 66 protsendile, mis on märk Admiral Markets AS-i tegevusefektiivsuse paranemisest.“ ütles Admiral Markets AS-i juhatuse esimees Sergei Bogatenkov.

Admiral Markets AS aruanded on kättesaadavad aadressil https://admiralmarketsgroup.com/et/admiral-markets-as/reports/.

Ühtlasi annab Admiral Markets AS teada, et 14.02.2018 üldkoosoleku otsusega on ettevõte otsustanud maksta 2016. aasta jaotamata kasumist summas 5 887 801 eurot ühingu ainsale aktsionärile Admiral Markets Group AS-ile dividende kogusummas 1 325 000 eurot.  Sellega loeti 2016. aasta jaotamata kasumiks 4 562 801 eurot. Admiral Markets AS-i kogu eelmiste perioodide jaotamata kasum on 18 582 581 eurot.

Arvestades seda, et Admiral Markets AS-i ainus aktsionär on Admiral Markets Group AS, on üldkoosoleku otsus vastu võetud koosolekut kokku kutsumata.

Admiral Markets AS-i juhatuse esimees
ir@admiralmarkets.com
+372 6 309 300

 


AM 2017 vahearuanne.pdf