Avaldatud: 2018-02-02 10:55:06 CET
UPP & CO Kauno 53
Perioodiline teave

UPP & CO Kauno 53 OÜ 4Q 2017 konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

UPP & CO Kauno 53 OÜ

Vahearuanne

Oktoober – Detsember 2017

 

 

Peamised sündmused IV kv. 2017

UAB Rimi Lithuania suurendas rendipinda

2017. aasta Detsembris otsustati ühiselt UAB CAT Cargo Logistics’iga nende rendilepingut mitte pikendada. CAT’i poolt renditava ~2,000 m2 vastu tundis huvi Rimi Lithuania, tänaseks on pind Rimi Lithuania jaoks ette valmistatud ning üle antud. Renditud lisapinnale kehtivad renditingimused on sarnased juba varasemalt Rimi Lithuania puhul rakendatud tingimustele.

Hoone korrapärane tehnilise olukorra hindamine

Lisaks soetamise käigus läbiviidud põhjalikule tehnilisele due diligence’ile toimub iga aasta lõpus korrapärane hoone tehnilise olukorra hindamine. Selle käigus valmistatakse kokkuvõttev raport ning lepitakse kokku osapoolte kohustused hooldustööde läbiviimisel. Hoone on tehniliselt heas korras ning hooldustööde läbiviimise eesmärk on hea tehnilise seisundi säilitamine.

Vakantsus ja rentnike maksekäitumine

2017. aasta IV kv. lõpu seisuga ei ole hoones vakantsust ning rendi- ja kommunaalmaksed laekuvad kõikidelt rentnikelt korrapäraselt.

United Partners Property on jätkuvalt aktiivne logistikakeskuste turul

2017. aasta lõpus omandas UPP & CO Kauno 53 OÜ sõsarettevõtte UPP Olaines OÜ Riias, Olaine’s, Maxima Latvija logistikakeskuse. Tehingut finantseeriti sarnaselt Rimi LC’le võlakirjade, omakapitali ning pangalaenuga. United Partners Property’l on kavas soetada sarnaseid objekte nagu Rimi LC Leedus ja Olaines Logistics Park Lätis ka 2018. aastal. Rohkem infot: http://www.unitedpartners.ee/luminor-grants-21-28-million-euros-for-the-purchase-deal-of-olaine-logistics-park/

 

 

Finantstulemused (konsolideeritud)

IV kv. 2017 – Kasum EUR 130,856

Käive ja Kasum

·         IV kvartali Käive EUR 320,566

·         IV kvartali Ärikasum EUR 279,567

Kulud

·         IV kvartali Ärikulud kokku EUR 40,999

·         Intressikulu laenude ja võlakirjade pealt kokku EUR 133,684

Intressi teenindavad laenud

·         Panga laenu maksti IV kvartalis tagasi EUR 115,000, laenujääk EUR 8,893,335

·         Intressi teenindavad võlakirjad EUR 4,700,000

DSCR

·         Emitendi tasemel konsolideeritult 1.27

 

Juhatuse Kinnitus

Perioodi Oktoober – Detsember vahearuandes esitatud informatsioon on tõene ja täielik. Ettevõtte, „Promalita“ UAB ja konsolideeritud aruanded edastavad ettevõtete finantsolukorda, rahavooge ja tegevusi tõeselt. Vastavalt Võlakirja Tingimustele, kinnitab Ettevõte, et käesoleva vahearuande perioodi jooksul ei ole tekkinud Võlakirjade ennetähtaegset lunastamist põhjustavat sündmust ning Võlakirjade tagatiseks olev kinnistu on piisavas ulatuses kogu aja vältel kindlustatud.

Ettevõtte, „Promalita“ UAB ja konsolideeritud aruanded perioodil Oktoober – Detsember 2017 ei ole auditeeritud.

Hallar Loogma

Juhatuse liige

Tallinn, 02.02.2018

 

 

Kasumiaruanne

(Ettevõte, “Promalita” UAB ja konsolideeritud)

KASUMIARUANNE K53 Promalita Kons. Aruande Kons.
eurodes   100% 4Q2017 kuupäevani 3Q2017
eurodes          
Müügitulud 0 320,566 320,566 848,649 313,906
Muud äritulud 0 0 0 337 337
Äritulud kokku 0 320,566 320,566 848,986 314,243
           
Ostetud kaupade ja teenuste kulud 0 -28,477 -28,477 -53,852 -7,578
Mitmesugused tegevuskulud -1,500 -6,839 -8,339 -19,555 -6,475
Tööjõu kulud 0 -308 -308 -618 -310
Põhivara kulum ja allahindlus 0 -3,875 -3,875 -9,442 -5,567
Ärikulud kokku -1,500 -39,499 -40,999 -83,467 -19,930
           
Ärikasum (-kahjum) -1,500 281,067 279,567 765,519 294,313
           
Finantstulud (-kulud) 14,906 -159,296 -144,390 -402,162 -140,830
           
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 13,406 121,771 135,177 363,357 153,483
Tulumaks 0 -4,321 -4,321 -44,933 -33,962
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) 13,406 117,450 130,856 318,424 119,521

 

 

Bilanss

(Ettevõte, “Promalita” UAB ja konsolideeritud)

BILANSS K53 Promalita Kons. Kons.
eurodes   100% 31.12.2017 30.09.2017
VARAD        
Käibevara        
Raha 36,338 907 37,245 45,611
Nõuded ja ettemaksed 34,000 11,344 9,544 45,251
Varud 0 0 0 10,233
Käibevara kokku 70,338 12,251 46,789 101,095
Põhivara        
Pikaajalised finantsinvesteeringud 3,200 0 0 0
Pikaajalised laenu- ja muud nõuded 5,463,700 0 0 0
Kinnisvarainvesteeringud 0 15,350,000 15,350,000 15,350,000
Materiaalne põhivara 0 39,931 39,931 21,049
Goodwill 0 1,280,629 1,280,629 1,259,106
Põhivara kokku 5,466,900 16,670,560 16,670,560 16,630,155
VARAD KOKKU 5,537,238 16,682,811 16,717,349 16,731,250
         
KOHUSTISED  JA  OMAKAPITAL        
Lühiajalised kohustised        
Lühiajalised laenukohustised 0 460,000 460,000 114,999
Võlad ja ettemaksed 92,512 78,233 134,245 131,311
Lühiajalised kohustised kokku 92,512 538,233 594,245 246,310
Pikaajalised kohustised        
Pangalaen 0 8,433,335 8,433,335 8,893,335
Võlakirjad 4,700,000 0 4,700,000 4,700,000
Omanikulaen 721,750 5,463,700 721,750 763,700
Pikaajalised eraldised 0 1,994,866 1,994,866 1,937,839
Pikaajalised kohustised kokku 5,421,750 15,891,901 15,849,951 16,294,874
KOHUSTISED KOKKU 5,514,262 16,430,134 16,444,196 16,541,184
         
OMAKAPITAL        
Osakapital 2,500 2,500 2,500 2,500
Jaotamata kasum 20,476 250,177 270,653 187,566
OMAKAPITAL KOKKU 22,976 252,677 273,153 190,066
         
KOHUSTISED  JA  OMAKAPITAL KOKKU 5,537,238 16,682,811 16,717,349 16,731,250

 

 

Rahavoogude Aruanne

(Ettevõte, “Promalita” UAB ja konsolideeritud)

RAHAVOOGUDE ARUANNE K53 Promalita Kons. Kons.
eurodes   100% 4Q2017 3Q2017
Ärikasum (kahjum) -1,500 281,067 279,567 294,313
Korrigeerimised 0 3,875 3,875 -6,810
Nõuete ja ettemaksete muutus 1,116 18,196 16,812 -23,928
Varude muutus 0 10,233 10,233 -10,233
Kohustuste ja ettemaksete muutus 0 -1,604 896 -17,277
Makstud intressid -94,000 -187,498 -133,684 -133,747
Rahavood äritegevusest kokku -94,384 124,269 177,699 102,318
         
Põhivara soetus 0 -29,115 -29,115 0
Saadud intressid 147,814 0 0 0
Rahavood investeerimistegevusest kokku 147,814 -29,115 -29,115 0
         
Saadud laenud ning emiteeritud võlakirjad 50,050 0 50,050 44,200
Saadud laenude tagasimaksed ja võlakirjade lunastamine -92,000 -115,000 -207,000 -115,000
Rahavood finantseerimistegevusest kokku -41,950 -115,000 -156,950 -70,800
         
Rahavood kokku 11,480 -19,846 -8,366 31,518
         
Raha perioodi algul 24,858 20,753 45,611 14,093
Raha muutus 11,480 -19,846 -8,366 31,518
Raha perioodi lõpul 36,338 907 37,245 45,611

 

 

UPP & CO Kauno 53 OÜ

Pärnu mnt. 141

11314 Tallinn, Estonia

Telefon: +372 6616 450

E-mail: property@unitedpartners.ee

www.unitedpartners.ee

         United Partners, Finantsjuht
         Siim Sild
         Telefon: +372 5626 0107
         e-mail: siim.sild@unitedpartners.ee


Vahearuanne_Okt+Dets_4Q2017_signed.pdf