Avaldatud: 2018-01-31 10:20:05 CET
Mainor Ülemiste
Börsiteade

4.kv. 2017 Mainor Ülemiste AS vahearuanne

2017. aasta 4. kvartali põhisündmused

 

Mainor Ülemiste AS rajas Ülemiste linnakusse 80-kohalise hostel-ühiselamu

20. oktoobril avati Ülemiste linnakus 80-kohaline hostel-ühiselamu, mis broneeriti tudengite poolt täielikult juba ammu enne valmimist. Uus ühiselamu aitab kaasa Tallinna ühiselamukohtade defitsiidi vähendamisele ja annab tudengitele võimaluse üürida taskukohast majutust. Hoonet arendanud Mainor Ülemiste juhatuse esimees Margus Nõlvak ütles, et ühiselamu avamine on Ülemiste City jaoks märgiline sündmus. “Alates tänasest saab seni täielikult tööpäevade rütmi järginud ärilinnak ööpäevaringse elutegevuse,” selgitas Nõlvak.

 

Technopolis Ülemiste AS pidas Lõõtsa 11 parkimismaja pärjapidu

12. oktoobril tähistati Lõõtsa 11 aadressile kerkiva 12 000 m² parkimismaja sarikapidu. Valmivas parkimismajas jagub tulevikus kohti ca 430 autole. Hoone arendaja on Technopolis Ülemiste. Parkimismaja valmimistähtaeg on planeeritud veebruari 2018 ehk vahetult enne Lõõtsa 12 büroohoone ehituse lõppu.

 

Öpiku II sarikapidu

26. oktoobril toimus Eesti suurimaks kontorihooneks kujuneva Öpiku maja teise bürootorni sarikapidu. 40 000-ruutmeetrise kogupinnaga maja valmib lõplikult plaanipäraselt 2018. a teises pooles. Eelmisel sügisel Ülemiste City linnakus avatud Öpiku maja esimese bürootorni kõrvale kerkivas teises tornis on esimesele sarnaselt 13 korrust.

Öpiku hoone arendaja on Mainor Ülemiste AS-i tütarettevõte Öpiku Majad OÜ. Öpiku maja ehituse peatöövõtja on Merko Ehitus Eesti ja rahastaja on Nordea Bank AB. Hoone arhitekt on Mattias Agabus ning büroohoone rajatakse vastavalt B-energiaklassi ja LEED Platinum keskkonnasertifikaadi nõuetele.

 

Techopolis Ülemiste AS-i uue arendusetapi esitlus Showroom’is

Technopolis Ülemiste tutvustas 15. novembril värsket detailplaneeringut, mille kohaselt plaanib ettevõte rajada Suur-Sõjamäe, Lõõtsa, Ääsi ja Valukoja tänava vahelisele 4,41 hektari suurusele alale seitse uut büroohoonet, milles on ca 71 600 ruutmeetrit pinda ja kohti umbes 6 500 töötajale. Peale selle rajatakse piirkonda linnaväljak, park ning kaks uut parkimismaja, tänu millele muutub linnak seest juba õige pea autovabaks.

  

Allkirjastati Rahvusvahelise maja ühiste kavatsuste memorandum

18. detsembril sõlmisid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja Mainor AS ühiste kavatsuste memorandumi, mille kohaselt alustatakse koostööd Eestisse saabuvatele välisspetsialistidele suunatud teenuskeskuse loomiseks Ülemiste City linnakusse. Mainor AS eestvedamisel ja osalusel ning koostöös EASi välisspetsialistide kaasamise programmiga Work in Estonia (WiE) töötatakse välja rahvusvahelise maja koostööprojekt. Rahvusvahelise maja avamine on plaanis 2018. aasta sügisel. Rahvusvahelise maja eesmärk on pakkuda välisspetsialistidele vajalikku infot ja teenuseid ühest kohast, et võimaldada neile Eestis sujuvam kohanemine.

 

Ülemiste City võtmenäitajad seisuga 31.12.2017

Üüritud pind                 163 369 m2

Täituvus                          97%

 

 

Finantsülevaade

 

4. kvartali 2017. aasta puhaskasum on 1 470 tuhat eurot.

 

Netokäive ja puhaskasum

  • 4. kvartali netokäive on 2 122 tuhat eurot, netokäive tõusis 2016. aasta  4. kvartaliga võrreldes 27,8%
  • Puhaskasum on 1 470 tuhat eurot, kasv 2016. a 4. kvartaliga võrreldes on 9,1%

 

Kulud

  • 4. kvartali 2017. a opereerimiskulud on kasvanud 972 tuhandelt eurolt (3. kvartal 2017)             1 119 tuhandele eurole
  • Laenude, võlakirjade intressikulu ja muud finantskulud on 659 tuhat eurot, kasv võrreldes 2016. a 4. kvartaliga 52,9%  (431 tuhat eurot)

 

Intressikandavad kohustused

  • Mainor Ülemiste AS intressikandvad kohustused moodustavad 59 823 tuhat eurot. Ettevõtte neli suuremat laenuandjat perioodi lõpus olid Nordea Bank AB, LHV Pank AS, OP Corporate Bank Plc ja Luminor Bank AS
  • Mainor Ülemiste AS-l on vahearuande perioodi lõpu seisuga kasutamata laenuvõimalusi summas 18 900 tuhat eurot

   

Juhatuse kinnitused

Kinnitame, et esitatud oktoober-detsember 2017. a vahearuande finants- ja muu lisainfo on õige ja ammendav. Mainor Ülemiste AS-i konsolideeritud finantsaruanne annab õige ja usaldusväärse finantsseisundi, tulemuste ja rahavoogude ülevaate.

Oktoober-detsember 2017. a konsolideeritud finantsaruanne on auditeerimata.

  

Margus Nõlvak

Juhatuse esimees

Tallinn, 31.01.2018. a

 

  

Konsolideeritud kasumiaruanne

(vastavalt IFRS-le)

Tuhandetes eurodes  

Mainor Ülemiste AS  4 kv 2016 1 kv 2017 2 kv 2017 3 kv 2017 4 kv 2017
Müügitulu   1 660 1 837 1 910 1 904 2 122
Müüdud teenuste kulu -647 -651 -572 -520 -695
Tegevuskulud   -484 -432 -485 -452 -424
Kulum   -14 -15 -14 -16 -14
Tulu kapitaliosalusel kajastatud investeeringutest* 930 950 966 953 981
Muud äritulud   0 15 0 1 10
Muud ärikulud   -1 -2 -2 -1 -5
Ärikasum   1 444 1 702 1 803 1 869 1 975
Muud finantstulud 335 83 94 106 154
Intressikulud ja muud finantskulud -431 -402 -481 -506 -659
Tulumaks   0 0 -190 0 0
Puhaskasum*   1 348 1 383 1 226 1 469 1 470
             
* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta

 

   

Konsolideeritud bilanss

(vastavalt IFRS-le)

Tuhandetes eurodes 

Mainor Ülemiste AS 31.12.2016 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017
Materiaalne ja immateriaalne põhivara 111 99 76 93 83
Kinnisvarainvesteeringud 84 810 88 656 91 539 95 748 100 642
Muud 9 791 9 668 9 667 9 679 9 511
Kapitaliosalusel kajastatud finantsinvesteeringud 27 629 28 579 29 545 30 498 31 479
Nõuded ja ettemaksed 1 122 1 267 1 585 1 673 1 602
Raha ja raha ekvivalendid 6 989 9 543 8 295 8 234 9 400
VARAD KOKKU 130 452 137 812 140 707 145 925 152 717
         
Omakapital          
Aktsiakapital 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200
Reservkapital 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920
Jaotamata kasum 63 135 64 526 64 905 66 374 67 844
OMAKAPITAL KOKKU 84 255 85 646 86 025 87 494 88 964
       
Kohustused          
Laenukohustused 42 693 49 390 51 789 55 217 59 823
Muud kohustused 619 561 527 531 604
Võlad ja ettemaksed 2 885 2 215 2 366 2 683 3 326
KOHUSTUSED KOKKU 46 197 52 166 54 682 58 431 63 753
         
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 130 452 137 812 140 707 145 925 152 717
* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta    
                               

    

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes 

Mainor Ülemiste AS 4kv  2016 1kv  2017 2kv  2017 3kv  2017 4kv  2017
Rahavood äritegevusest          
Puhaskasum 1 348 1 383 1 226 1 469 1 470
Korrigeerimised:          
  Põhivara kulum 14 15 14 16 14
  Tulu kapitaliosalusel kajastatud finantsinvesteeringud -930 -950 -966 -953 -981
  Finantstulud ja kulud 96 319 387 400 505
  Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -145 240 -371 -14 260
  Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 1 444 -909 295 514 858
  Saadud intressid 5 5 18 0 0
  Saadud dividendid 217 0 0 0 0
  Makstud intressid ja muud finantskulud -431 -402 -481 -506 -659
  Tulumaks 0 0 0 -190 0
Rahavood äritegevusest kokku 1 618 -299 122 736 1 467
Rahavood investeerimistegevusest          
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus 0 -1 -3 -32 0
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 0 0 0 0 0
Kinnisvarainvesteeringute soetused ja parendused -4 613 -3 844 -2 969 -4 162 -4 896
Antud laenud 0 0 0 0 0
Antud laenude tagastamine 0 0 0 0 0
Ettevõtete soetamine 0 0 0 0 0
Rahavood investeerimistegevusest kokku -4 613 -3 845 -2 972 -4 194 -4 896
Rahavood finantsinvesteerimistegevusest          
Võlakirjade emiteerimine 0 0 0 0 2 620
Saadud laenud 2 959 7 037 2 804 3 755 2 344
Saadud laenude tagasimaksed -210 -339 -362 -358 -369
Makstud dividendid 0 0 -840 0 0
Rahavood finantsinvesteerimistegevusest kokku 2 749 6 698 1 602 3 397 4 595
RAHAVOOD KOKKU -246 2 554 -1 248 -61 1 166
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 7 235 6 989 9 543 8 295 8 234
Raha ja raha ekvivalentide muutus -246 2 554 -1 248 -61 1 166
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus 6 989 9 543 8 295 8 234 9 400

 

 

Mainor Ülemiste AS

Valukoja 8

11415 Tallinn

Tel: +372 5304 6992

E-mail: info@mainorulemiste.ee

www.mainorulemiste.ee


4.kv.2017 Mainor Ülemiste AS vahearuanne.pdf