Avaldatud: 2018-01-12 13:05:00 CET
Silvano Fashion Group
Erakorralise üldkoosoleku otsused

AS Silvano Fashion Group erakorralise aktsionäride üldkoosoleku otsused

Aktsiaselts Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika 15/17, 10613 Tallinn, (edaspidi “SFG”) erakorraline aktsionäride üldkoosolek toimus 12. jaanuaril 2018. a algusega kell 11:00, hotellis Nordic Hotel Forum konverentsisaalis “Arcturus“, aadressil Viru väljak 3, Tallinn (edaspidi „Koosolek“). Koosolek algas kell 11:00 ja lõppes kell 11:30. Koosolek toimus eesti keeles.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 20.12.2017. a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel ja Varssavi väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 21.12.2017. a. ajalehes “Eesti Päevaleht” ja Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel aadressil www.silvanofashion.com.

Vastavalt Koosoleku kokkukutsumise teatele oli häälte arvestamise aluseks Eesti Väärtpaberite Keskregistri elektrooniline väljavõte aktsionäride nimekirjast seisuga 4. jaanuar 2018. a kell 20:00 ja Koosoleku alguses koostatud osavõtjate registreerimisleht, mis on Koosoleku protokolli lisaks. Koosoleku kuupäeval on Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group aktsiakapital 10 800 000 eurot, mis on jagatud 36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 30 eurosenti aktsia kohta.

Koosoleku protokolli lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud 26 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 22 837 926 häält, mis moodustab kokku 63,44% häälteõiguslike aktsiatega määratud häältest ja aktsiakapitalist. Seega Koosolek on otsustusvõimeline.

Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:

1. AS-i Silvano Fashion Group 29. juuni 2017 üldkoosolekul vastuvõetud kasumi jaotamise otsuse muutmine ning täiendav kasumi jaotamine.

Jaotada AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele kinnitatud 2016 majandusaasta aruande alusel täiendavalt dividendina kasumiosa järgmiselt:
1.1. Fikseerida täiendava dividendi saamiseks õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäride nimekiri seisuga 26. jaanuar 2018.a arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (dividendi ex-päev 25.01.).
1.2. Maksta õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele täiendavalt dividendina välja 0,30 eurot aktsia kohta hiljemalt 29. jaanuar 2018.a.

Hääletamise tulemused:

poolt:                   22 835 466 häält ehk 99,99% koosolekul esindatud häältest
                            ja 63,43% kogu aktsiakapitalist
vastu:                   0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest
                             ja 0% kogu aktsiakapitalist
erapooletu:          0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest
                            ja 0% kogu aktsiakapitalist
ei hääletanud:      2 460 häält ehk 0,01% koosolekul esindatud häältest
                            ja 0,01% kogu aktsiakapitalist

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja SFG põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

Koosoleku protokoll ja kaasnevad materjalid on investoritele kättesaadavad hiljemalt 1 (ühe) nädala jooksul alates Koosoleku toimumise ajast SFG kodulehel aadressil www.silvanofashion.com.

Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
E-post: info@silvanofashion.com
Tel: +372 684 5000
Faks: +372 684 5300
Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn
http://www.silvanofashion.com