Publicēts: 2018-01-05 14:30:40 CET
Latvijas balzams
Būtiskas līdzdalības iegūšanas vai zaudēšanas paziņojumi

Paziņojums par nozīmīgas līdzdalības īpašuma tiesību pāreju

AS „Latvijas balzams” ar šo paziņo, ka tā ir saņēmusi SPI Group S.ar.l. paziņojumu par to, ka SPI Group S.ar.l. kontrolēta sabiedrība S.P.I. Regional Business Unit B.V.  atsavinājusi visas tai piederošās Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AMBER BEVERAGE GROUP” kapitāla daļas citai SPI Group S.ar.l. kontrolētajai sabiedrībai - Amber Beverage Group Holding S.ar.l. Darījuma rezultātā SPI Group S.ar.l. netiešā veidā joprojām pieder 6 746 460 akcijas, jeb 89,99% balsstiesīga Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” kapitāla.


SPI_notification.pdf