Publicēts: 2017-11-23 15:05:38 CET
Siguldas CMAS
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

Siguldas CMAS, AS, nerevidēta finanšu informācija par deviņiem 2017. gada mēnešiem

2017. gada deviņos mēnešos neto apgrozījums bija 843,3 tūkst. eiro, kas ir par 3,5% vairāk nekā iepriekšējā gada deviņos mēnešos, bet peļņa pirms nodokļiem bija 91,8 tūkst. eiro – par 14,5 %, jeb 11,6 tūkst. eiro lielāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

Komerciālā rentabilitāte 2017. gada deviņos mēnešos bija 10,9 %, attiecīgi 2016. gada attiecīgajā periodā tā bija  9,8 %.

 

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

  30.09.2017.
EUR
30.09.2016.
EUR
Neto apgrozījums 843 271 815 026
a) no lauksaimnieciskās darbības 843 271 815 026
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas 14 554 12 986
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 30 008 19 063
Materiālu izmaksas: (380 694) (350 401)
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas (279 461) (265 016)
b) pārējās ārējās izmaksas (101 233) (85 385)
Personāla izmaksas: (337 659) (340 307)
a) atlīdzība par darbu (268 301) (270 403)
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (60 177) (60 845)
c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas (9 181) (9 059)
Vērtības samazinājuma korekcijas: (33 983) (34 220)
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas (33 983) (34 140)
b) apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras sabiedrība uzskata par parastām - (80)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (43 685) (41 996)
Ieņēmumi no līdzdalības: - 15
a) asociēto sabiedrību kapitālā - 15
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 91 812 80 166
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu (13 929) (15 885)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 77 883 64 281
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 77 883 64 281
Peļņa uz 1 akciju (EPS) 0,184 0,152

 

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

         Valda Mālniece
         Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja
         Tālrunis: 67972040
         E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv


Siguldas_CMAS_2017_gada_9_menesu_finansu_informacija.pdf