Paskelbta: 2017-10-26 17:15:01 CEST
AB "Linas Agro Group"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „LINAS AGRO GROUP“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO, ĮVYKUSIO 2017 M. SPALIO 26 D., SPRENDIMAI

Panevėžys, Lietuva, 2017-10-26 17:15 CEST --  

2017 m. spalio 26 d. įvyko eilinis visuotinis AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Bendrovės akcijų skaičius yra 158 940 398, balsavimo teisę suteikia – 158 158 426 akcijos, o balso teisės nesuteikia Bendrovės įsigytos 781 972 savos akcijos.

Susirinkime dalyvavo 15 Susirinkimo apskaitos dienos (2017 m. spalio 19 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkų, turintys 131 239 982 akcijų balsų, tai sudarė 82,98 procentus visų Bendrovės akcijų balsų.

Iki Susirinkimo buvo pateikti 5 (penki) tinkamai užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai.

Susirinkime dalyvavo trys Bendrovės valdybos nariai: Darius Zubas (Bendrovės valdybos pirmininkas, kartu ir Bendrovės vadovas – generalinis direktorius), Tomas Tumėnas (kartu ir Bendrovės finansų direktorius) ir Vytautas Šidlauskas (Bendrovės valdybos pirmininko pavaduotojas).

Susirinkimo kvorumas yra.

 

Susirinkimo priimti sprendimai:

 

1.     BENDROVĖS AUDITO KOMITETO VEIKLOS ATASKAITOS PRISTATYMAS.

Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

 

2.     NEPRIKLAUSOMŲ AUDITORIŲ IŠVADOS PRISTATYMAS.

Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

 

3.     2016–2017 FINANSINIŲ METŲ BENDROVĖS KONSOLIDUOTOJO METINIO PRANEŠIMO PRISTATYMAS.

Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

 

4.     FINANSINIŲ METŲ, PASIBAIGUSIŲ 2017 M. BIRŽELIO 30 D., KONSOLIDUOTŲ IR BENDROVĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMAS.

Sprendimas. Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2017 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 126 443 910 balsų (iš jų balsavo iš anksto – 100 282 846 balsai).

PRIEŠ – 4 624 744 balsų (iš jų balsavo iš anksto – 4 624 744 balsai).

NEBALSAVO – 171 328 balsai (iš jų iš anksto pateiktame balsavimo biuletenyje – 171 328 balsai).

 

5.     BENDROVĖS PELNO PASKIRSTYMO TVIRTINIMAS.

Sprendimas. Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 30 508 740 Eur
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)   4 657 881 Eur
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) (2 316 Eur)
4) pervedimai iš rezervų 245 000 Eur
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 35 409 305 Eur
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 233 000 Eur
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti* 1 202 004 Eur
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 400 655 Eur
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 33 573 646 Eur

* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2017 m. birželio 30 d., paskirta 1 202 004 Eur, tai sudaro 0,0076 Eur vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių (apskaičiuota neįskaitant Bendrovės įsigytų savų akcijų).

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 131 068 654 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 104 907 590 balsų).

PRIEŠ – 171 328 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 171 328 balsų).

NEBALSAVO – nėra.

 

6.     BENDROVĖS AUDITO ĮMONĖS BENDROVĖS 2017–2018 FINANSINIAIS METAIS RINKIMAS IR PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMAS.

Sprendimas:

6.1. Bendrovės audito įmone išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442, buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius, Lietuva);

6.2. Nustatyti ne daugiau kaip 30 000,00 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės ir konsoliduotų 2017–2018 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą;

6.3. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 131 239 982 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 105 078 918 balsų).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.

 

 

         Finansų direktorius
         Tomas Tumėnas
         +370 45 507393
         t.tumenas@linasagro.lt


LNA_2016-2017_Audito_komiteto_veiklos_ataskaita.pdf
LNA_2016-2017_Atsakingu_asmenu_patvirtinimas.pdf
LNA_2016-2017_IFRS_LT.pdf
2017-10-26_Linas_Agro_Group_LT.pdf
LNA_2016-2017_Konsoliduotasis_metinis_pranesimas_Bendroviu_VK_laikymasis.pdf