Published: 2017-08-31 18:02:01 CEST

Eik fasteignafélag hf.: Árshlutauppgjör fyrstu sex mánuði ársins 2017 - Endurfjármögnun EIK 12 01

-           Rekstrartekjur tímabilsins námu 3.628 m.kr.

-           Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir nam 2.365 m.kr.

-           Heildarhagnaður tímabilsins nam 1.606 m.kr.

-           Handbært fé frá rekstri nam 1.439 m.kr. á tímabilinu.

-           Bókfært virði fjárfestingareigna nam 81.707 m.kr.

-           Bókfært virði eigin eigna nam 3.688 m.kr. í lok tímabilsins.

-           Matsbreyting fjárfestingareigna nam 1.188 m.kr. á tímabilinu.

-           Vaxtaberandi skuldir námu 54.392 m.kr. í lok tímabilsins.

-           Eiginfjárhlutfall nam 30,7%.

-           Hagnaður á hlut var 0,47 kr.

Árshlutareikningur Eikar fasteignafélags hf. fyrir tímabilið 1. janúar til 30. júní 2017 var samþykktur af stjórn og forstjóra félagsins þann 31. ágúst 2017. Árshlutareikningurinn var kannaður af endurskoðanda félagsins.

Meðfylgjandi er árshlutaskýrsla sem inniheldur árshlutareikning fyrstu sex mánuði ársins ásamt ítarlegri upplýsingum um rekstur félagsins en fram koma í tilkynningunni

Rekstur félagsins

Rekstur félagsins var traustur og stöðugur fyrstu sex mánuði ársins og var í takt við áætlanir stjórnenda. Rekstrartekjur félagsins á fyrstu sex mánuðum ársins 2017 námu 3.628 m.kr. aukast um 14,8% á milli ára. Þar af voru leigutekjur 3.039 m.kr. og tekjur vegna hótelrekstrar 381 m.kr. Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir nam 2.365 m.kr. Hagnaður fyrir tekjuskatt nam 2.014 m.kr. og heildarhagnaður tímabilsins nam 1.606 m.kr.

NOI hlutfall (þ.e. rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu, afskriftir og einskiptisliði sem hlutfall af leigutekjum) nam 76,0% á fyrstu sex mánuðum ársins 2017 samanborið við 75,6% fyrstu sex mánuði ársins 2016.

Fjárfestingareignir félagsins eru metnar á gangvirði í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) og stuðst er m.a. við núvirt framtíðarsjóðstreymi einstakra eigna. Breytingar á gangvirði eru færðar undir matsbreytingu fjárfestingareigna sem nam á tímabilinu 1.188 m.kr.

Efnahagur félagsins

Heildareignir félagsins námu 88.037 m.kr. þann 30. júní 2017, þar af námu fjárfestingareignir 81.707 m.kr. og eignir til eigin nota 3.688 m.kr. Pósthússtræti 2 (Hótel 1919) er fært sem eigin eign þar sem í fasteignunum er annar rekstur en útleiga fasteigna og er reksturinn í eigu eins dótturfélags Eikar. Eigið fé félagsins nam 27.047 m.kr. í lok júní 2017 og var eiginfjárhlutfall 30,7%. Heildarskuldir félagsins námu 60.990 m.kr. þann 30. júní 2017, þar af voru vaxtaberandi skuldir 54.392 m.kr. og tekjuskattsskuldbinding 5.343 m.kr. Á aðalfundi félagsins, sem haldinn var 29. mars 2017, var samþykkt að greiða 928 m.kr. í arð til hluthafa, eða sem nemur 0,27 kr. á hlut. Arðurinn var greiddur 27. apríl.

Virðisútleiguhlutfall

Mikil eftirspurn hefur verið eftir atvinnuhúsnæði Eikar frá áramótum. Í lok júní 2017 var virðisútleiguhlutfall félagsins 96,8% og hafði þá hækkað um 0,4% frá áramótum.

Breytingar á eignasafni félagsins frá áramótum

Eik fasteignafélag fékk allar eignir Slippsins, fasteignafélags ehf. (nú EF14 ehf.), afhentar 1. mars 2017 eins og áætlanir höfðu gert ráð fyrir. Félagið fjárfesti í þremur öðrum eignum á fyrri hluta ársins, Miðhrauni 2, Hyrjarhöfða 8 og hæð í Síðumúla 15. Þá seldi félagið eignarhluta sinn í Melgerði 13, sem var eina eign félagsins á Reyðarfirði, eignarhluta sinn í Hverafold 1-3 og hluta af eignarhlut sínum í Bæjarlind 14-16.

Endurfjármögnun EIK 12 01

Um miðjan október næstkomandi opnast heimild til endurfjármögnunar skuldabréfaflokksins EIK 12 01. Flokkurinn ber 4,3% vexti sem eru umtalsvert hærri en þau fjármagnskjör sem félaginu hafa boðist í síðustu skuldabréfaútboðum þess. Ákveðið hefur verið að endurfjármagna skuldabréfaflokkinn EIK 12 01 að fullu og hefur fjármögnun til þess þegar verið tryggð hjá íslenskum bönkum á kjörum sem að mati félagsins eru betri en þau sem skuldabréfaflokkurinn EIK 12 01 ber.

Í aðdraganda uppgreiðslunnar mun félagið halda skuldabréfaútboð. Gert er ráð fyrir að boðin verði til sölu skuldabréf sem hafa bæði lengri og skemmri lánstíma. Nánari upplýsingar um fyrirkomulag útboðsins og þau skuldabréf sem boðin verða til sölu verða veitt síðar.

Eignasafn félagsins

Eik fasteignafélag sinnir rekstri og útleigu á atvinnuhúsnæði. Fjöldi eigna félagsins er yfir 100 og telja þær samtals tæpa 300 þúsund útleigufermetra.

Virði fasteigna félagsins er rúmir 85 ma.kr. og heildarfjöldi leigutaka er yfir 400. Helstu eignir félagsins eru Borgartún 21 og 26, Mýrargata 2-16, Pósthússtræti 2 (Hótel 1919), Nýi Glæsibær, Turninn í Kópavogi, Smáratorg 1, Glerártorg og Austurstræti 5,6,7 og 17.

Stærstu leigutakar eru Húsasmiðjan, Fasteignir ríkissjóðs, Rúmfatalagerinn, Flugleiðahótel, Landsbankinn, Síminn, Deloitte, Míla, Vátryggingafélag Íslands og Fjarskipti (Vodafone).

Stærsti hluti fasteignasafns Eikar er skrifstofuhúsnæði eða 45%. Næst koma verslunarhúsnæði 26%, hótel 12%, lagerhúsnæði 10% og veitingahúsnæði 4%. Um 90% fasteigna félagsins eru á höfuðborgarsvæðinu, þar af 36% á fjármála- og viðskiptasvæði Reykjavíkur (aðallega innan póstnúmera 105 og 108) og 22% í miðbæ Reykjavíkur. Alls er 9% eignasafnsins á landsbyggðinni, þar af 8% á Akureyri.

Kynningarfundur

Opinn kynningarfundur verður haldinn föstudaginn 1. september 2017 klukkan 08:30 á Hótel 1919 í fundarherberginu Goðafoss, Pósthússtræti 2, Reykjavík.þar sem Garðar Hannes Friðjónsson, forstjóri Eikar, mun kynna afkomuna. Í kjölfarið mun hann ásamt Lýð H. Gunnarssyni, framkvæmdastjóra fjármálasviðs, svara spurningum. Boðið verður upp á léttan morgunmat frá kl. 8:00.

Fjárhagsdagatal 2017

  • Afkoma 3F 2017                                           8. nóvember 2017
  • Afkoma 4F og ársuppgjör 2017                    26. febrúar 2018

Nánari upplýsingar veita:

Garðar Hannes Friðjónsson, forstjóri, gardar@eik.is, s. 590-2200
Lýður H. Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, lydur@eik.is, s. 590-2209 / 820-8980


1H Árshlutaskýrsla.pdf