Publicēts: 2017-08-25 14:02:00 CEST
Moda Kapitāls
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

AS "Moda Kapitāls" 6 mēnešu finanšu pārskats

AS "Moda kapitāls" nerevidēts starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada I.pusgadu

AS "Moda Kapitāls" nerevidētie finanšu rezultāti par 2017.gada I.pusgadu ir sekojoši: * Neto zaudējumi 88.231,00 EUR :(2016.gada I.pusgada Neto peļņa 14.164,00 EUR) * Neto apgrozījums: 670.322,00 EUR (2016.gada I.pusgada Neto apgrozījums: 565.037,00 EUR).

 

APVIENOTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS

 

 

    01.01.2017- 01.01.2016-  
        30.06.2017 30.06.2016  
           
    EUR   EUR  
Neto apgrozījums   670,322 565,037  
Finanšu ieņēmumi   587,997 663,802  
Pārdoto preču izmaksas   (576,054) (467,039)  
Finanšu izmaksas   (210,429) (210,091)  
           
Bruto peļņa   471,836 551,709  
Pārdošanas izmaksas   (397,312) (399,021)  
Administrācijas izmaksas   (148,731) (158,242)  
Pārējie ieņēmumi   34,583 26,925  
Pārējās izmaksas   (39,742) (3,528)  
           
Peļņa vai (zaudējumi) pirms ienākuma nodokļa   (79,366) 17,843  
Uzņēmumu ienākuma nodoklis   (8,029) (3,679)  
           
Pārskata perioda peļņa vai (zaudējumi)   (88,395) 14,164  
           
Citi ienākumi vai (zaudējumi)   164 -  
           
Kopējie pārskata perioda ienākumi vai (zaudējumi)   (88,231) 14,164  
           
           

 

FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS

 

 

    30.06.2017. 31.12.2016.  
    EUR   EUR  
AKTĪVS          
Ilgtermiņa ieguldījumi          
Nemateriālie ieguldījumi   59 522 51 359  
Pamatlīdzekļi   555 991 597 061  
Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi   142   142  
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:   615 655 648 562  
Apgrozāmie līdzekļi          
Krājumi       1 332 089 1 123 520  
Aizdevumi un pircēju parādi   2 120 994 2 137 805  
Pārējie apgrozāmie līdzekļi   39 755 41 695  
Nauda un naudas ekvivalenti   71 203   240 394  
Apgrozāmie līdzekļi kopā:   3 564 041 3 543 414  
           
Aktīvi kopā:   4 179 696 4 191 976  
           
PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS   30.06.2017. 31.12.2016.  
    EUR   EUR  
Pašu kapitāls          
Akciju kapitāls   426 862 426 862  
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves   155 166 156 093  
Nesadalītā peļņa/ (uzkrātie zaudējumi)   (362 800)   (274 405)  
Pašu kapitāls kopā:   219 228 308 550  
Saistības          
Ilgtermiņa saistības          
Aizņēmumi   3 336 780 3 323 152  
Atliktā nodokļa saistības   63 300   54 435  
Ilgtermiņa saistības kopā:   3 400 080 3 377 587  
Īstermiņa saistības          
Aizņēmumi   419 316 369 317  
Parādi piegādātājiem un citi kreditori   141 072   136 522  
Īstermiņa saistības kopā:   560 388 505 839  
           
Saistības kopā:   3 960 468 3 883 426  
           
Pašu kapitāls un saistības kopā:   4 179 696 4 191 976  

 

         Guntars Zvīnis
         AS Moda kapitāls valdes loceklis
         Tālrunis: +37167344234
         epasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv


GP SFPS_207_3006.pdf