Offentliggjort: 2017-08-23 14:58:17 CEST
Strategic Investments A/S
Indkaldelse til generalforsamling

Meddelelse nr. 40/2017: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Strategic Investments A/S mandag d. 18. september 2017 kl. 15.00 hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartner­selskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

1.    Valg nyt medlem til bestyrelsen

2.    Fastsættelse af bestyrelseshonorarer

3.    Eventuelt

Ad punkt 1:

Bestyrelsesmedlem Kim Haugstrup Mikkelsen har meddelt bestyrelsen at han ønsker at fratræde. Bestyrelsen indstiller til nyvalg Peter Ott. Peter Ott’s CV fremsendes vedhæftet.

Selskabets bestyrelse vil herefter foruden Peter Ott uændret bestå af Lars Stoltze og Katja Nowak Nielsen.

Ad punkt 2:

Bestyrelsen indstiller at alle bestyrelsesmedlemmer honoreres med DKK 100.000 for 2017. Det foreslåede honorar er identisk med det honorar der blev vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling d. 21. april 2017 for Lars Stoltze og Katja Nowak Nielsen.

Aktiekapital, stemmer m.v.

Aktiekapitalens størrelse er DKK 153.750.000,00 fordelt på 307.500.000 stk. aktier á DKK 0,50. Hvert aktiebeløb på DKK 0,50 giver én stemme. Selskabets beholdning af egne aktier udgør d.d. 10.523.262 stk. og det cirkulerende antal aktier dermed d.d. 296.976.738 stk.

Ejerbogsfører er ComputerShare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte.

Det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet, er Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Bernstoffsgade 50, DK-1577 København V, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

Registreringsdato, adgangskort, stemmeret og fuldmagt

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger en uge før general­forsamlingen.

Registreringsdatoen er således d. 11. september 2017 kl. 23.59.

Aktionærerne kan afgive brevstemme og fuldmagt. Brevstemme og fuldmagt kan afgives elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.strategicinvestments.dk eller ved udfyldelse og indsendelse af fuldmagts-/brevstemmeblanket. Blanketten er tilgængelig på hjemmesiden. Blanketten skal være selskabet i hænde senest d. 14. september 2017 ved returnering til Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte.

For at få adgang til generalforsamlingen skal der ved indgangen forevises adgangskort for aktionærer og eventuelle ledsagere. Adgangskort kan rekvireres ved henvendelse til Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, fax: 45 46 09 98 med oplysning navn, adresse og VP-nr. samt ved elektronisk tilmelding via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.strategicinvestments.dk.

Bestilling af adgangskort og eventuelle fuldmagter skal være modtaget senest d. 14. september 2017. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret.

Aktieanalytikere og pressen kan få adgang ved henvendelse til selskabet senest torsdag d. 14. september 2017, og de bedes rette henvendelse til selskabet på telefon +4538401550 eller på e-mail investor@strategicinvestments.dk.

Dagsorden m.v.

Denne indkaldelse med dagsorden indberettes af selskabet til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og offentliggøres herefter i Erhvervsstyrelsens it-informationssystem, på selskabets hjemmeside www.strategicinvestments.dk samt fremsendes senest d. 25. august 2017 til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Senest d. 1. september 2017 vil dagsordenen for generalforsamlingen med de fuldstændige forslag samt brevstemme- og fuldmagtsblanketter være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.strategicinvestments.dk.

 

Bestyrelsen i Strategic Investments A/S


Peter Ott CV 2017 august.pdf
SI _40_2017_Indkaldelse_EGM_230817.pdf