Paskelbta: 2017-08-23 14:20:53 CEST
AB "Snaigė"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Alytus, Lietuva, 2017-08-23 14:20 CEST -- 2017 m. rugpjūčio 22 d. įvyko akcinės bendrovės „Snaigė“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Dėl Bendrovės savų akcijų įsigijimo.

SPRENDIMAS: Patvirtinta Bendrovės savų akcijų įsigijimas (1 priedas – įsigijimo sąlygos).

  1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Dėl Bendrovės atlygio už valdybos narių veiklą mokėjimo tvarkos ir sutarties dėl valdybos nario veiklos formos patvirtinimo.

SPRENDIMAS: Patvirtinta Bendrovės atlygio už valdybos narių veiklą mokėjimo tvarka (2 priedas) ir sutarties dėl valdybos nario veiklos formа (3 priedas).

  1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

SPRENDIMAS: Atšaukti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtą sprendimą dėl audito įmonės išrinkimo ir audito įmone būsimų 2017 ir 2018 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti  audito įmonę DELOITTE LIETUVA, UAB.

Įgalioti bendrovės generalinį direktorių, su teise perįgalioti, pasirašyti sutartį su audito įmone, joje nustatant apmokėjimo už audito paslaugas ir kitas sąlygas.

  1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Anton Kudryashov atšaukimas iš AB “Snaigė” audito komiteto narių.

SPRENDIMAS: Atšaukti Anton Kudryashov iš AB “Snaigė” audito komiteto narių.

  1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Naujo audito komiteto nario rinkimas.

SPRENDIMAS: Iki AB „Snaigė“ audito komiteto kadencijos pabaigos nauja nepriklausoma audito komiteto nare išrinkta Tatiana Romashkina.

         Finansų direktorius
         Mindaugas Sologubas
         +370 315 56206


1 Priedas savu akciju isigijimo salygos_1 Addition_the Company shares purchase conditions.pdf
2 Priedas Atlygio uz valdybos nariu veikla mokejimo tvarka_2 addition Board members Remuneration procedure.pdf
3 Priedas Sutartis del valdybos nario veiklos_3 addition Board Member Agreement.pdf