Avaldatud: 2017-07-31 07:53:49 CEST
UPP & CO Kauno 53
Börsiteade

UPP & CO Kauno 53 OÜ Q2 2017 konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

UPP & CO Kauno 53 OÜ

Vahearuanne

Aprill – Juuni 2017

 

 

Peamised sündmused II kv. 2017

UPP & CO Kauno 53 OÜ omandas Rimi kesklao Leedus

Ettevõtte Leedu tütarettevõte „Promalita“ UAB omandas 20. Aprillil „Retmeta“ UAB. Retmeta on Rimi LC kinnisvara omanik. Ostu finantseerimiseks sõlmiti laenuleping OP Panga Leedu filiaaliga ja tehti 4,7 MEUR ulatuses  Ettevõtte võlakirjaemissioon, mis sai täies ulatuses märgitud. Lisaks tehti omakapitaliinvesteering Ettevõtte emaettevõtte United Partners Property poolt.

Rimi LC kinnisvara on Leedu Rimi keskladu mis ehitati vahemikus 2007 – 2008. Sellel on renditavat pinda 21,232 ruutmeetri ulatuses, ankurrentnik „Hakonlita“ UAB (Leedu Rimi kinnisvarahaldusettevõte) rendib sellest 18,047 ruutmeetrit.

UPP & CO Kauno 53 OÜ allutatud võlakirjad võetakse kauplemisele

12. Juunil teatas Nasdaq UPP & CO Kauno 53 OÜ allutatud võlakirjade kauplemisele võtmisest Nasdaq Baltic First North võlakirjaturul. Ettevõtte First North nõustajaks selles protsessis oli TSG Baltic (endine Varul Advokaadibüroo), mida esindas Marko Kairjak. Rohkem infot – http://www.nasdaqbaltic.com/et/news/pressiteated/?id=3800118.

Tervitame uut rentniku „Nasdaq Vilnius Services” UAB

15. Juunil andsime ruumid üle uuele rentnikule Nasdaq Vilnius Services. Soovime neile meeldivat viibimist!

Girteka ja Girteka Logistics suurendasid samuti oma renditud pinda ning tänaseks on kogu logistikakeskus välja renditud.

„Promalita” UAB ja „Retmeta“ UAB” ühinemine

Vastavalt Leedu finantsabi regulatsioonile, ei saa seada Rimi LC kinnisvara OP Panga ja Võlakirjainvestorite tagatiseks enne, kuniks kinnisvara on Promalita varade alla ümber registreeritud. 22. Juunil, vahetult enne Jaanipäeva, toimus Promalita ja Retmeta ühinemine, mille tulemusena Retmeta kustutati Leedu registrist ja Rimi LC registreeriti Promalita varana. Meie nõustajaks ühinemisprotsessis oli Ellex Valiunas, mida esindasid Lina Radaviciene ja Rima Kondrataite.

 

 

Finantstulemused (konsolideeritud)

II kv. 2017 – Kasum EUR 68,047

Käive ja Kasum

·         II kvartali Käive EUR 214,177.

·         II kvartali Ärikasum EUR 191,639.

Kulud

·         II kvartali Ärikulud kokku EUR 22,538.

·         Intressikulu laenude ja võlakirjade pealt kokku EUR 121,893.

Intressi teenindavad laenud

·         Intressi teenindavad laenud on konsolideeritult kokku EUR 13,823,333. Ettevõtte suurim võlausaldaja on OP Pank Leedu filiaal.

DSCR

·         Konsolideeritud: 1.64

·         „Promalita“ UAB: 1.61

 

 

Juhatuse Kinnitus

Perioodi Aprill – Juuni vahearuandes esitatud informatsioon on tõene ja täielik. Ettevõtte, „Promalita“ UAB ja konsolideeritud aruanded edastavad ettevõtete finantsolukorda, rahavooge ja tegevusi tõeselt. Vastavalt Võlakirja Tingimustele, kinnitab Ettevõte, et käesoleva vahearuande perioodi jooksul ei ole tekkinud Võlakirjade ennetähtaegset lunastamist põhjustavat sündmust.

Ettevõtte, „Promalita“ UAB ja konsolideeritud aruanded perioodil Apill – Juuni 2017 ei ole auditeeritud.

 

Hallar Loogma

Juhatuse liige

Tallinn, 28.07.2017

 

 

Kasumiaruanded

(Ettevõte, “Promalita” UAB ja konsolideeritud)

KASUMIARUANNE K53 Promalita Kons. Kons.
eurodes, perioodi kohta Aprill - Juuni 2017   100%   1Q 2017
         
Müügitulud 0 214,177 214,177 0
Äritulud kokku 0 214,177 214,177 0
         
Ostetud kaupade ja teenuste kulud 0 -17,797 -17,797 0
Mitmesugused tegevuskulud -4,741 0 -4,741 0
Ärikulud kokku -4,741 -17,797 -22,538 0
         
Ärikasum (-kahjum) -4,741 196,380 191,639 0
         
Finantstulud (-kulud) 4,951 -121,893 -116,942 0
         
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 210 74,487 74,697 0
Tulumaks 0 -6,650 -6,650 0
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) 210 67,837 68,047 0

 

 

Bilansid

(Ettevõte, “Promalita” UAB ja konsolideeritud)

BILANSS K53 Promalita Kons. Kons.
eurodes   100% 30.06.2017 31.03.2017
VARAD        
Käibevara        
Raha 27 14,066 14,093 2,500
Nõuded ja ettemaksed 112,413 73,091 72,823 0
Varud 0 24,389 24,389 0
Käibevara kokku 112,440 111,546 111,305 2,500
Põhivara        
Pikaajalised finantsinvesteeringud 700 0 0 0
Pikaajalised laenu- ja muud nõuded 5,274,200 0 0 0
Kinnisvarainvesteeringud 0 15,514,002 15,514,002 0
Goodwill 0 1,052,275 1,052,975 0
Põhivara kokku 5,274,900 16,566,277 16,566,977 0
VARAD KOKKU 5,387,340 16,677,823 16,678,282 2,500
         
KOHUSTISED  JA  OMAKAPITAL        
Lühiajalised kohustised        
Võlad ja ettemaksed 105,130 190,064 185,013 0
Lühiajalised kohustised kokku 105,130 190,064 185,013 0
Pikaajalised kohustised        
Pangalaen 0 9,123,333 9,123,333 0
Võlakirjad 4,700,000 0 4,700,000 0
Omanikulaen 579,500 5,414,200 719,500 0
Pikaajalised eraldised 0 1,879,889 1,879,889 0
Pikaajalised kohustised kokku 5,279,500 16,417,422 16,422,722 0
KOHUSTISED KOKKU 5,384,630 16,607,486 16,607,735 0
         
OMAKAPITAL        
Osakapital 2,500 2,500 2,500 2,500
Jaotamata kasum 210 67,837 68,047 0
   Aruandeaasta kasum (kahjum) 210 67,837 68,047 0
OMAKAPITAL KOKKU 2,710 70,337 70,547 2,500
         
KOHUSTISED  JA  OMAKAPITAL KOKKU 5,387,340 16,677,823 16,678,282 2,500

 

 

Rahavoo Aruanded

(Ettevõte, “Promalita” UAB ja konsolideeritud)

RAHAVOOGUDE ARUANNE UPP&CO K53 Promalita Konsolideeritud
eurodes, perioodi kohta Aprill - Juuni 2017   100%  
Ärikasum (kahjum) -4,741 196,380 191,639
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -107,468 -59,714 -57,701
Varude muutus 0 -24,389 -24,389
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 105,130 34,692 29,641
Makstud intressid 0 -35,714 -35,714
Rahavood äritegevusest kokku -7,079 111,255 103,476
       
Tütar- ja sidusettevõtete soetus -700 -14,590,257 -14,590,257
Antud laenud ja soetatud võlakirjad -5,485,200 0 0
Antud laenude tagasimaksed ja võlakirjade lunastamine 211,000 0 0
Saadud intressid 6 0 6
Rahavood investeerimistegevusest kokku -5,274,894 -14,590,257 -14,590,251
       
Saadud laenud ning emiteeritud võlakirjad 5,415,500 14,685,200 14,615,500
Saadud laenude tagasimaksed ja võlakirjade lunastamine -136,000 -287,667 -212,667
Rahavood finantseerimistegevusest kokku 5,279,500 14,397,533 14,402,833
       
Rahavood kokku -2,473 -81,469 -83,942
       
Raha perioodi algul 2,500 95,535 98,035
Raha muutus -2,473 -81,469 -83,942
Raha perioodi lõpul 27 14,066 14,093

 

 

UPP & CO Kauno 53 OÜ

Pärnu mnt. 141

11314 Tallinn, Estonia

Telefon: +372 6616 450

E-mail: property@unitedpartners.ee

www.unitedpartners.ee

         United Partners, CFO
         Siim Sild
         Mob.: +372 5626 0107
         e-mail: siim.sild@unitedpartners.ee


Vahearuanne_Apr-Jun_2Q2017.pdf